Hopp til innhald

Studieplan - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Hausten 2023

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er ei kort og intensiv lærarutdanning som bygger på studenten sitt allereie gjennomførte allmennfaglege fagstudium.

Studenten skal utvikle både praktisk og teoretisk kunnskap om og forståing for ein lærar sine løpande pedagogiske val og didaktiske handlingsrom. Dette skal studenten vidare kunne gjere aktivt bruk av som profesjonell lærar i møte med kompleksiteten i skulekvardagen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten
- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.


Ferdigheter


Kandidaten
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.


Generell kompetanse


Kandidaten
- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og
- skolens utvikling
- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket.

Nærmere beskrivelse av progresjon og organisering av læringsutbyttebeskrivelsene er spesifisert i emneplanene.

Innhald

Deltidsstudiet er samlingsbasert, og nettstøtta og går ved Campus Stord og ved Campus Sogndal.

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er ei kort og intensiv lærarutdanning som bygger på studenten sitt gjennomførte fagstudium. Studenten skal utvikle både praktisk og teoretisk kunnskap om, og forståing for ein lærar sine pedagogiske val, og didaktiske handlingsrom. Denne kunnskapen skal studenten vidare kunne anvende som ein profesjonell yrkesutøvar, i skulekvardagen. Studiet er bygd opp for å støtte studenten sin heilskaplege kompetanseutvikling. Studiet består av 30 stp. pedagogikk og 30 stp. fagdidaktikk. Desse er fordelt likt i følgande emne:

Leiing av læreprosessar - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit individ- og gruppeperspektiv (30 stp.)

Praksis 1

Skulen i samfunnet - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv (30 stp.)

Praksis 2

Studiet skal knyte teori og praksis saman til eit heilskapeleg og integrert studium og gi framtidige faglærarar naudsynt startkompetanse. Gjennom å ha ei forskande tilnærming til lærestoffet vil studentane kunne tileigne seg det som er naudsynt for å oppnå ein slik profesjonsfaglig kompetanse.

Deltidsstudiet er organisert som ei fleksibel, samlingsbasert og nettstøtta utdanning. For å kunne avlegge eksamen må studenten ha gjennomført og bestått obligatoriske læringsaktivitetar.

Nærare presisering av tidspunkt for samlingar, obligatoriske læringsaktivitetar og praksisperiodar, blir gitt i emneplanar, canvas og på HVL sine nettsider om praksis. Samla sett må studenten rekne med at studiet vil kreve omlag 1800 arbeidstimar.

Praksis

Praksis består av 60 (30 + 30) heile dagar og skal integrere de teoretiske emnene i studiet. På den måten kan dei pedagogiske, fagdidaktiske og faglige elementa gjensidig utfylle kvarandre i kvalifiseringa til læraryrket.

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetane som inngår i ein lærar sin arbeidshverdag og er skildra i emneplan for praksis. Praksis skal være rettleia og studentene vil få praksisbesøk der både praksisrettleiar, lærar frå studiestad og studenten sjølv deltek. Der studenten er tilsett i skulen, kan 50 % av praksis foregå ved eigen arbeidsplass, etter avtale med praksiskoordinator.

Arbeidsformer

Studiet gjer bruk av ei rekke varierte og studentaktive arbeidsformer: Casearbeid, seminar, drøfting i par og grupper, fysisk aktiv læring, praktiske arbeidsformer, førelesing og ulike former for arbeid der studentene sjølv presenterer. Kva arbeidsformer som blir tatt i bruk er til ei kvar tid avhengig av tema det blir arbeidd med. Nærare spesifisering er gjort i emneplanane og årsplanen.

Vurderingsformer

Kompetansen vil bli vurdert både gjennom skriftlege og munnlege dokumentasjonsformer. Vurderingsformene er nærare skildra i emneplanane.

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha utført og fått godkjent alle obligatoriske læringsaktivitetar i studiet slik dette er fastsett i det einskilde emne.