Hopp til innhald

Studieplan - Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Hausten 2021

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) skal kvalifisere og sertifisere for arbeid som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring (trinn 8-13). PPU-Y kan også være nyttig i forhold til ledelse av opplæringsaktiviteter i bedrifter og i tilknytning til voksenopplæring.

Utdanningen er forskningsbasert og studentene får anledning til å utvikle solide kunnskaper og ferdigheter knyttet til utøvelsen av læreryrket. Yrkesfagene i studentens fagbakgrunn skal sammen med pedagogikk, yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis gi en helhetlig, sammenhengende og profesjonsrettet lærerutdanning.

Studiet er bygget opp som et samspill mellom pedagogikk, yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Yrkesdidaktikere, pedagogikklærere og praksisveiledere samarbeider om organiseringen og gjennomføringen av studiet. På den måten får studentene anledning til å utvikle praktisk kompetanse og teoretisk kunnskap om yrkesfaglærers didaktiske handlingsrom. Studentene er selv en viktig medspiller i studiet og må regne med å ta aktivt del i og ansvar for egen læring og progresjon.

Rammer for studiet er gitt i forskrift om Rammeplan (paragraf med lenke), og Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Opptakskrav

  • Fagbrev/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå.
  • Generell studiekompetanse.
  • To år yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå.
  • Fire år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk i.

Eller

  • Profesjonsrettet universitets- eller høyskoleutdanning med et omfang på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende.
  • To år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk i. 

Søkere til yrkesfaglig PPU kan også realkompetansevurderes.

Læringsutbytte

Studieprogrammet følger de læringsutbyttebeskrivelser som til enhver tid er gjeldende gjennom utdanningens forskrift til rammeplan og de nasjonale retningslinjene.

Nærmere beskrivelse av progresjon og organisering av læringsutbyttebeskrivelsene er spesifisert i emneplanene.

Innhald

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag har et omfang på 60 studiepoeng og består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. Pedagogikk og yrkesdidaktikk er integrert i fire emner:

  • Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv (30 stp)
  • Praksis 1
  • Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv (30 stp)
  • Praksis 2

Hovedfokus i PPU-Y er på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og målet er å utdanne lærere som kan bidra i arbeidet med relevant fag-/yrkesopplæring. Studiet skal knytte teori og praksis sammen til et helhetlig og integrert studium og fremtidig yrkesfaglærere skal etter bestått studium ha en nødvendig startkompetanse. Gjennom å ha en forskende tilnærming til lærestoffet vil studentene kunne tilegne seg det som er nødvendig for å oppnå en slik profesjonsfaglig startkompetanse.

Studiet er organisert som fleksibel, samlingsbasert og nettstøttet utdanning med et minimum av 34 samlingsdager spredt over to år. En samlingsdag er i snitt på seks timer. Det gis yrkesdidaktisk undervisning i om lag ti av samlingsdagene. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minimum 80% frammøte i begge emnene.Lørdagsundervisning kan forekomme, og yrkesdidaktisk undervisning i de enkelte programområdet kan foregå ved annet studiested enn der studenten er tatt opp.

Nærmere presisering av tidspunkt for samlinger, gis i emneplan og informasjon fra det enkelte studiested.

Praksis

Praksis består av 60 hele dager (30+30), hvorav minimum 10 dager skal foregå i ungdomsskolen. Praksisen skal ta utgangspunkt i studiets emner slik at pedagogisk og yrkesdidaktisk kompetanse gjensidig utfyller hverandre i kvalifiseringen til læreryrket.

Praksisopplæringen består av alle de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidshverdag og er beskrevet i emneplan for praksis. Praksis skal være veiledet, variert og vurdert og studentene vil få praksisbesøk der både praksisveileder, lærer fra studiested og studenten selv deltar. Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass.

Nærmere informasjon om praksis er gitt i emneplan og informasjon fra det enkelte studiested.

Arbeidsformer

Studiet gjør bruk av en rekke varierte og studentaktive arbeidsformer. Hvilke arbeidsformer som blir tatt i bruk er til enhver tid avhengig av tema det arbeides med. Nærmere spesifisering er gjort i emneplanene og informasjon fra det enkelte studiested.

Vurderingsformer

Kompetansen vil bli vurdert både gjennom skriftlige, muntlige og digitale dokumentasjonsformer. Vurderingsformer er nærmere beskrevet i emneplanene.

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha utført og fått godkjent alle obligatoriske læringsaktiviteter i studiet slik dette er fastsatt i det enkelte emne og informasjon fra det enkelte studiested.

Internasjonalisering

Det vil være mulig å ta deler av det siste praksisemnet utenlands.