Hopp til innhald

Studieplan - Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Hausten 2023

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) skal kvalifisere og sertifisere for arbeid som lærar på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæringa i videregåande opplæring (trinn 8-13). PPU-Y kan også være nyttig i forhold til leiing av opplæringsaktivitetar i bedrifter, og i vaksenopplæringa.

Utdanninga er forskingsbasert, og studentane får høve til å utvikle kunnskapar og ferdigheiter knytt til utøvinga av læraryrket. Yrkesfaga i studenten sin fagbakgrunn skal saman med pedagogikk, yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis gi ein heilskapleg, samanhengane, og profesjonsretta lærarutdanning. Studentane er sjølv viktige medspelarar i studiet, og må rekne med å ta aktivt del i og ansvar for eiga læring og progresjon.

Rammer for studiet er gitt i forskrift om Rammeplan, og Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Læringsutbytte

Studieprogrammet er styrt av forskrift til rammeplan og dei nasjonale retningslinjene.

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
- har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
- kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.–13. trinn)
- har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
- kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.


Ferdigheter
Kandidaten
- kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8–13.trinn)
- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
- kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.


Generell kompetanse
Kandidaten
- har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
- Kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
- kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
- kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
- kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Innhald

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag har et omfang på 60 studiepoeng og består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. Pedagogikk og yrkesdidaktikk er integrert i fire emne:

Leiing av læreprosessar - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit individ- og gruppeperspektiv (30 stp.)

Praksis 1

Skulen i samfunnet - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit organisasjons- og samfunnsperspektiv (30 stp.)

Praksis 2

Hovedfokus i PPU-Y er på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma, og målet er å utdanne lærarar som kan bidra i arbeidet med relevant fag-/yrkesopplæring. Studiet skal knytte teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium, og gje studentane ein naudsynt startkompetanse som yrkesfaglærarar. Gjennom å ha ei utforskande tilnærming til lærestoffet vil studentane kunne tileigne seg det som er naudsynt for å oppnå en slik profesjonsfagleg startkompetanse.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha gjennomført og godkjent obligatoriske læringsaktivitetar i emnet.

Nærare presisering av tidspunkt for fysisk og digital undervisning, blir gitt i emneplan og informasjon fra den einskilde studiestad.

Praksis

Praksis består av 60 heile dager (30+30), der minimum 10 dagar skal foregå i ungdomsskulen. Praksisen skal ta utgangspunkt i studiet sine emner slik at pedagogisk og yrkesdidaktisk kompetanse gjensidig utfyller kvarandre i kvalifiseringa til læraryrket.

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetar som inngår i ein lærar sin arbeidskvardag og er skildra i emneplan for praksis. Praksis skal være rettleia, variert og vurdert, og studentane vil få praksisbesøk der både praksisrettleiar, lærar fra studiestad og studenten sjølv deltek. Vanligvis vil praksisoppfølgingen i studiet bestå av eit fysisk besøk, i tillegg til digitale former for oppfølging. Studentar som er tilsett i skulen, kan gjennomføre 50% av praksis på eigen arbeidsplass, etter avtale med praksiskoordinator. Nærare informasjon om praksis er gitt i emneplanane og på Høgskulen på Vestlandet sine nettsider om praksis.

Arbeidsformer

Studiet gjer bruk av ei rekke varierte og studentaktive arbeidsformer. Kva arbeidsformer som blir tatt i bruk er til ei kvar tid avhengig av tema som ein arbeider med. Nærare spesifisering er gjort i emneplanene og informasjon frå den enkelte studiestad. Undervisningsaktivitet vil foregå på campus, men vil også kunne foregå på videregående skuler som Høgskulen på Vestlandet samarbeider med, eller på annen læringsarena. Digitale arbeidsformer blir også benytta i studiet.

I praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er det eit samspill mellom lærarar i pedagogikk og yrkesdidaktikk. På den måten får studentane moglegheit til å utvikle praktisk kompetanse og teoretisk kunnskap om yrkesfaglærarar sitt didaktiske handlingsrom.

Vurderingsformer

Kompetansen vil bli vurdert både gjennom skriftlege, munnlege og digitale dokumentasjonsformer. Vurderingsformer er nærare skildra i emneplanene.

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha gjennomført og fått godkjent alle obligatoriske læringsaktivitetar, slik desse er fastsett i det enkelte emne og i informasjon frå det enkelte studiestad.