Hopp til innhald

Studieplan - Vidareutdanning i Psykisk helse- og rusarbeid

Hausten 2020

Videreutdanning i Psykisk helse- og rusarbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig videreutdanning der studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om psykisk lidelse, psykisk helse og rusmiddelproblematikk. Et helhetlig menneskesyn vektlegges, der psykisk lidelse, -helse og rusmiddelproblematikk knyttes til menneskets biologiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige dimensjoner. Studiet er en yrkesrettet utdanning med vekt på praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse som skal gjøre studentene i stand til å utøve kvalifisert god og faglig oppdatert hjelp til mennesker som sliter med psykiske lidelser og rusproblematikk og deres pårørende. Å lindre lidelse er sentralt der pasient/bruker og hjelper begge er delaktige i å skape muligheter som kan lindre lidelse. Studiet strekker seg over to år og utgjør til sammen 60 studiepoeng og er basert på gjeldende Rammeplan og Forskrift for Videreutdanninger i Psykisk Helsearbeid fastsatt 1. desember 2005. Videreutdanningen gir innpass og tilsvarer første år på Mastergradstudiet i Psykisk Helse og Rusarbeid, Institutt for Velferd og Deltaking på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten….

 • har inngående kunnskap om psykiske lidelser og rusproblematikk og menneskets risiko for utvikling av psykiske- og rusrelaterte helseproblem sett i sammenheng med kultur, livsløp, miljø, krevende livserfaringer og materielle forhold
 • har avansert kunnskap om ulike faglige og internasjonale perspektiver, teorier og forståelse av psykisk lidelse og rusproblematikk og inngående kunnskap om behandling, hjelp/oppfølging, tverrfaglig samhandling og koordinering av hjelpetilbud
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver, retninger og forståelse av psykisk helse- og rusproblem og sammenhenger mellom psykisk og fysisk helse/uhelse og kunne forholde seg analytisk til hvordan ulike oppfatninger kan få konsekvenser for behandling og organisering av tjenestetilbudet
 • har inngående kunnskap om ulike former for kommunikasjon, herunder samspill, samtaleteknikker, samhandling, motivasjon og motivasjonsarbeid
 • inngående kjennskap til personers opplevelse og erfaringer med psykisk lidelse og rusproblemer
 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetoder generelt og relatert til feltet psykisk helse- og rusarbeid spesielt

 

Ferdigheter:
Kandidaten…

 • kan dokumentere og formidle behov for psykiske og fysiske helsetjenester til/ fra mennesker med psykisk helse- og rusproblem
 • kan gi profesjonell hjelp til mennesker med ulike grader av psykiske og rusrelaterte helseproblemer og deres pårørende, med utgangspunkt i deres ressurser, ønsker og behov basert på medvirkning og likeverdighet
 • kan stimulere og bidra til å utvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, anerkjenne og gjøre bruk av andre faggruppers kompetanse i et forpliktende samarbeid
 • kan innhente relevant kunnskap om psykisk helse- og rusarbeid, og kritisk vurdere kildene
 • kan etablere kontakt med, innlede en relasjon til, samhandle og samarbeide med personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

 

Generell kompetanse:
Kandidaten…

 • kan formidle aktuell forskning, kritisk vurdere kildene og bidra til gjennomføring av og anvendelse av forskning i praktisk virke
 • kan reflektere kritisk over egen profesjonell kompetanse og utvikling og anvende eget fags særegne bidrag i psykisk helse- og rusarbeid
 • kan kritisk vurdere brukeres/pasienters og helse- og sosialarbeideres rettigheter og plikter og kunne analysere etiske dilemma knyttet til yrkesutøvelsen
 • kan identifisere politiske føringer og rammeverk for fagområdet og kan analysere og formidle hvordan disse påvirker praksis i fagfeltet
 • kan analysere og kritisk vurdere hvordan forståelse av psykiske og rusrelaterte helseproblem er relatert til fysisk helse og kulturelle og samfunnsmessige forhold

Innhald

Videreutdanningen utgjør totalt 60 studiepoeng, og er et deltidsstudium over 2 år og 4 semestre. Teoriundervisningen vil primært være lokalisert til Stord, men kan også foregå i Haugesund avhengig av rombehov, eksterne forelesere eller andre ting. Praksisstudier gjennomføres primært i Helse – Fonna – området, men kan gjennomføres andre steder etter nærmere avtale. Studiet inneholder seks emner. Fire av emnene er på 7.5 studiepoeng, og to emner er på 15 studiepoeng

Praksis

Praksis er en viktig del av videreutdanningen i Psykisk helse- og rusarbeid, og utdanningen vil derfor ha fokus på praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse. I henhold til Rammeplan i Psykisk helse- og rusarbeid 2005 §4 skal praksisstudier/brukerrettet prosjektpraksis/ferdighetstrening utgjøre minimum 15 studiepoeng. Praksisemnet gjennomføres i alle semestre og har en varighet på til sammen 9 uker. Av disse er 1 uke avsatt til refleksjonsgrupper med veileder fra høgskolen og erfaringskonsulenter. Refleksjonsgruppene har en varighet på 2 timer og foregår gjennom hele utdanningen i forbindelse med samlingsukene. 1 uke blir avsatt til ferdighetstrening som vil foregå integrert i samlingsukene og dette vil spesielt dreie seg om kommunikasjonsøvelser og samtaleteknikker. Minst 4 sammenhengende uker i 4. semester skal bestå av praksisstudier på et annet sted enn det som er eller har vært studentens daglige arbeidssted. Utdanningens praksisplasser er knyttet til arbeidsområder hvor profesjonsutøvelse innen psykisk helse og rusproblematikk er sentralt og der dette er en del av psykisk helsevern eller helse og omsorgstjenesten i en kommune. Praksisstudiet legges til enheter som har veileder(e) med kompetanse innen Psykisk helse- og rusarbeid eller tilsvarende. Praksisveiledere skal ha minst 75 % stilling, hovedsakelig knyttet til pasient-/brukerrelaterte arbeidsoppgaver. I praksisstudiet er en av høgskolens lærere kontaktlærer for den enkelte student. Det legges vekt på trening i relasjonskompetanse og kompetent faglig tilnærming i forhold til pasient/bruker, pårørende og andre fagpersoner. Analyse og refleksjon over etiske dilemma i fagutøvelsen er sentralt.

Resterende 3 ukers praksis kan gjennomføres på studentens arbeidssted/-plass etter nærmere retningslinjer. Praksisen må være knyttet til et pasient-/brukerrettet prosjekt der det skal lages en egen rapport. Dersom det ikke er mulig å få dette gjennomført på studentens egen arbeidsplass, vil disse 3 ukene bli tillagt 4 ukers praksis i 4. semester slik at denne praksisen vil ha en varighet på 7 uker.

Arbeidsformer

For å oppnå læringsutbyttene varierer undervisnings- og arbeidsformer mellom forelesninger, individuelle og gruppebaserte arbeidskrav, simulering/trening på praktiske ferdigheter og klinisk praksis. Gjennom blant annet egne refleksjonsgrupper legges det opp til at studentene legger fram egne erfaringer for å oppnå økt refleksjon, bidra til faglig diskusjon og heving av den analytiske og kritiske kompetansen. Canvas vil bli brukt som elektronisk læringsplattform og det er nødvendig at studentene har egen PC med internettilgang. Erfaring med standard tekstbehandlingsprogrammer og internett er essensielt.

Undervisning i alle emner utenom VIT6202 Vitenskapsteori og metode er å betrakte som arbeidskrav med obligatorisk fremmøte tilsvarende minst 80 %. Fremmøte vil bli registrert. Praksis har krav om minst 90 % tilstedeværelse.

Vurderingsformer

Det benyttes flere ulike vurderingsformer i utdanningen, både skriftlig skoleeksamen, individuell hjemmeeksamen, gruppeoppgave og en individuell fordypningsoppgave.

Detaljert oversikt over vurderingene finnes i de enkelte emnebeskrivelsene.