Hopp til innhald

Studieplan - Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk

Hausten 2016

Praktisk informasjon om studiet: Deltidsutdanning med ukesamlinger/enkeltdager på campus.

 

Profilering: Mestring, myndiggjøring og relasjonskompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

  • har avansert rusrelatert kunnskap om utfordringer inn mot forebygging og helsefremming
  • har inngående kunnskap om hvordan rusmiddelbruk- og avhengighet påvirker enkeltmennesker og deres familier
  • har inngående kunnskap om modeller for samhandling med brukere/pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • kan identifisere, vurdere og iverksette faglig forsvarlige tiltak for helsefremming, forebygging og behandling
  • kan vise forståelse og respekt for mennesker med rusproblematikk, deres livserfaring og livssituasjon
  • kan fremme bedring, livskvalitet og mestring hos rusmisbrukere med psykiske lidelser

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

  • kan ta initiativ til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å drøfte faglige problemstillinger og konklusjoner
  • kan formidle egen kunnskap og tilkjennegi egne ferdigheter i ulike yrkessammenhenger
  • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på individ- og samfunnsnivå
  • kan analysere og handle i samsvar med rammebetingelser med relevans til egen yrkeskontekst

 

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Forelesere med førstekompetanse. Forelesere fra egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Innhald

Innhold: 4 emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne

Målgruppe: Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med rusproblematikk

Studieplan:

RUS6101 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk

RUS6102 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk

RUS6103 Samtidig rus- og psykisk lidelser (ROP)

RUS6104 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformer: Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Praksis: Tverrfaglige veiledningsgrupper gjennom hele studiet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur og forelesere.