Samfunnsfag | Sogndal

Årsstudium

Er du samfunnsengasjert og interessert i kvifor samfunnet er som det er? Med årsstudium i samfunnsfag lærer du å forstå samtida betre, samtidig som du får innsikt i samfunnsutviklinga i fortid og notid.

Kvifor studere samfunnsfag?

Årsstudium i samfunnsfag gir deg god innsikt i nyare historie, sosiologi og statsvitskap. Du kan studere samfunnsfag på campus Sogndal.

Eit årsstudium er ein fin måte å starte å studere. I denne utdanninga lærer du om ulike teorier innan samfunnsvitskap. Viss du trivst, kan du fortsette på ein bachelor. Ved HVL kan du ta bachelor i sosiologi eller bachelor i historie

Studiet passar også godt som vidareutdanning for deg som er lærar. 

Kva lærer du?

  • forstå samanhengar mellom samfunn, styresett, levekår og globale spørsmål
  • sjå hovudtrekka i nyare norsk, europeisk og global historie
  • samanlikne og forstå politiske forhold i Europa og i den globaliserte verdspolitikken
  • kritisk vurdere historiefaglege og samfunnsvitskaplege tekstar

Korleis er undervisninga?

Vi har førelesingar, skriftleg arbeid med rettleiing, munnlege presentasjonar, seminar- og gruppearbeid. Det er lagt opp til mykje sjølvstudium.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Vil du studere meir?

Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i til dømes historie eller sosiologi. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.