Eldre mann

Sunn aldring

Etter- og vidareutdanning

«Sunn aldring» handlar om alt det som skal til for at eldre har det så godt som mogleg, i alle fasar av alderdommen. Korleis skapar vi eit aldersvenleg samfunn? Korleis kan dei eldre delta i samfunnet og bruke sine eigne ressursar, men samstundes få hjelp til det dei har behov for og bli ivaretatt som ein person? Dette kurset gir deg kompetanse slik at du kan fremme sunn aldring på din arbeidsplass og i din kommune.

Voss og Florø

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng (Studiepoengskurs) eller få utstedt et kursbevis fra HVL for deltakelse på kurset (Etterutdanningskurs).

  Opptakskrav og søkemåte avhenger av om du vil ta studiepoengskurs eller ta kurset som etterutdanning:

  Studiepoengskurs:

  2,5 studiepoeng per emne, obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

  Opptakskrav: Bachelorgrad.

  Søk studiepoengskurs her
  • Finn «Master/vidareutdanning i helse og sosialfag»
  • Velg alternativet 2766 Emner innen helse, migrasjon og aldring.

  Emnevalget gjør du i studentweb etter at du har fått studieplassen, normalt tre-fire uker før studiestart.

  Etterutdanningskurs:

  Om du ynskjer å ta kursa uten å ta eksamen, kan du enten ta som introduskjonskurs (samling), eller som grunnkurs (samling + bestått quiz). Dette avgjer du i løpet av kursperioden.

  Opptakskrav: Ingen.

  Søk etterutdanningskurs her

  Om å søke opptak til HVL

  Praktisk informasjon

  Samling i Florø

  Samling for dei som tek kurset i Florø:

  Kinn utdannings- og ressurssenter
  Professor Gjelsvikvegen 20
  6906 Florø 

  7. februar 2024
  Kl. 12:00 - 16:00

  Samling på Voss

  Samling for dei som tek kurset på Voss

  Voss Heradshus

  12. februar 2024
  Kl. 11:30-15:30

  Undervisningsform

  Emnet består av ei felles samling utanfor HVL sin campus, digitalt kursmateriale og gruppearbeid.

  Alle som deltar på samlingsbaserte kurs er saman på samling, uavhengig av om ein tar kurset som etterutdanningskurs eller studiepoengskurs.

  I samlinga vil det vere fokus på diskusjon, erfaringsutveksling og kollega-tilbakemelding. Det digitale kursmaterialet består av korte forelesingar, oppgåver du kan bruke til sjølvstudium og tekstar. I gruppearbeidet skal du jobbe saman i eit innovasjons-eller endringsprosjekt i kommunen eller på arbeidsplassen. Du får rettleiing og tilbakemelding på oppgåver.

  Ein kan ta etterutdanningskurs på to nivå:

  • Introduksjon: Halvdagssamling og tilgang til digitalt støttemateriale. Kursbevis blir gitt etter deltaking på halvdagsseminar. Arbeidsmengden er rekna til å vere om lag 10 timar om ein ser gjennom det digitale materialet.
  • Grunnkurs: Halvdagssamling og digitalt materiale. Kursbevis blir gitt etter deltaking på halvdagsseminar og bestått digital test. Arbeidsmengden er rekna til å vere 25–30 timar.

  Eksamensform

  Dei studiepoenggivande kursa er på 2,5 studiepoeng og har obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Eksamen er bestått / ikkje bestått

  Om ein tar kursa som etterutdanningskurs har ein ikkje eksamen, men obligatoriske arbeidskrav. Om du tar kurset som etterutdanning grunnkurs må du ha bestått ein digital test for å få kursbevis. 

  Kvifor studere Sunn aldring?

  Kva betyr det å vere eldre i dag? Den store gruppa av eldre i Noreg er heterogen og divers både med tanke på funksjon, ressursar, behov og ynskjer. Korleis kan vi tilretteleggje for og forstå kva det vil seie å ha ein god alderdom?

  I dette kurset får du bygge kompetansen din på kva dette betyr i din kontekst og korleis du, saman med kollegaer, kan fremme sunn aldring i din kommune eller på din arbeidsplass. Dette er eit praktisk kurs der du jobbar i gruppe om eit innovasjonsprosjekt eller tiltak som kan fremme sunn aldring i din kommune.

  Kursformer

  Du kan ta kurset som eit studiepoengskurs på masternivå (2,5 studiepoeng)  eller som eit etterutdanningskurs. Etterudanningskurs har ingen utdanningskrav.

  Studiepoengskurs

  Etter å ha gjennomført kurset som studiepoengskurs på masternivå vil du:

  • Ha inngåande kunnskap om kva som ligg i omgrepet sunn aldring
  • Kunne anvende kunnskap om aldersvenlege samfunn i ditt arbeid
  • Kunne reflektere rundt helsefremjande strategiar for eldre tilpassa funksjonsnivå 
  • Kunne samanlikne og analysere levekår, ressursar, og behov til eldre vaksne i ulike miljø og kontekstar i eit livsløpsperspektiv
  • Kunne anvende sentral kunnskap for å fremme sunn aldring, uansett funksjonsnivå, gjennom tverrfagleg arbeid

  Les meir om kva du lærer i emneplanen

  Etterutdanningskurs

  Tar du kurset som etterutdanningskurs lærer du om kva vi kan gjere for å fremme sunn aldring i befolkninga vår. Sunn aldring handlar mellom anna om å tilrettelegge for aktivitet og deltaking, å forstå behov i eit livsløpsperspektiv og å bygge aldersvenlege samfunn slik at eldre med ulik og endrande funksjonsnivå kan få brukt sine ressursar på best mogeleg måte. Du vil jobbe i gruppe rundt ei relevant og konkret problemstilling på kommunenivå.

  Målgruppe

  Kurset er for klinikarar, leiarar og administrativt tilsette i helserelaterte organisasjonar. Studiepoenggivande kurs er på masternivå og krever bachelorgrad. Etterutdanningskurs har ingen utdanningskrav. Denne kursformen er tilpassa deltakarar med eit stort spekter erfaingar og utdanningsnivå

  Dette kurset er del av ein kurspakke på 15 kurs innafor Helse, migrasjon og aldring. Kursa kan takast som studiepoengskurs på masternivå eller som etterutdanningskurs (ingen utdanningskrav).

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs