Hopp til innhald

Studieplan - Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for ungdom

Hausten 2013

Fagplan for videreutdanningskurset:

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for unge.(B30TPO-U)

Studieåret 2013-2014

Adapted education and special teaching methods, 30 ECTS credits

1. EMNEBESKIVELSE

Opptaksgrunnlaget for halvårsenheten i tilpasset opplæring og spesialpedagogikk etter ny studieordning er 3-årig førskole- eller allmennlærerutdanning etter studieplanene fra 1980 eller senere. Søkere med annen relevant utdanning som har minimum 30 sp i pedagogikk kan også søke.

Halvårsenheten i spesialpedagogikk gir samme kompetanse som tidligere 1. avdeling i spesialpedagogikk Studiet er organisert over 2 semester, og det tas kursavgift.

Innhald

Studiet deles opp i temaområder som er felles for- lærere på ungdomstrinnet, yrkesfaglærere og faglærere på videregående trinn og andre relevante utdanninger med minimum 30 sp i pedagogikk som jobber med ungdom.

Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

 • avklaringer på ideologiske begrep i møte med fagfeltet spesialpedagogikk
 • Individ og samfunn i møte med etikk og danning
 • Samarbeid, veiledning og rådgivning.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Pedagogiske tilnærmingsmåter overfor- unge og voksne med ulike spesialpedagogiske behov

 

3.1 Modul 1

Pedagogisk  kompetanse  i  en  inkluderende  opplæring, 15 sp

Research within the Special Educational Field, 15 ECTS credits

 

 • Ulike perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Spesialpedagogiske refleksjoner i møte med begrepene danning og etikk
 • Rettigheter og muligheter for mennesker med ulike behov og barnehagens/skolens ansvar i denne sammenheng.
 • Utførelse av individuell opplæringsplan
 • Innsikt i ulike hjelpeinstanser som PPT, spesialpedagogiske kompetansesentra og 2.-linjetjenesten i helsevesenet.
 • Veiledning
 • Innsikt i påførte miljøskader.
 • Kriminalomsorgen
 • Rusomsorgen

3.2 Modul 2

Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 sp

Pedagogiske tilnærmingsmåtar med sikte på barn, unge og vaksne som treng særskild tilpassa opplæring, 15 sp

Methods used in teaching children, young people and adults with special educational needs, 20 ECTS credits

 • Innsikt i inkludering på ulike opplæringsarenaer og konsekvenser for den enkelte.
 • Innsikt i hvordan ulike tiltak kan samordnes, slik at den enkeltes rettigheter og muligheter optimaliseres i, skole, nærmiljø og det øvrige samfunn.
 • Kartlegging som hjelpemiddel i spesialpedagogiske arbeid.
 • Didaktisk/metodisk tiltak for mennesker som trenger særlig tilpasset opplæring er:
 • Innsikt i autismespekterforstyrrelser, Tourette og ADHD
 • Innsikt i syn og hørselsvansker
 • Innsikt i språkvansker og lese- og skrivevansker
 • Innsikt i matematikkvansker
 • Innsikt i fysiske funksjonshemminger

Mål

Studiet gir innsikt i lover og rettigheter og en innføring i pedagogiske tiltak ut fra et individ og systemperspektiv.

Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert for å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emneområdene er:

 • tilpasset opplæring for grupper og enkeltelever på systemnivå
 • spesifikke utfordringer knyttet til språk- og sansevansker
 • spesifikke fagvansker knyttet til lesing, skriving og matematikk

relasjonelle vansker, ADHD og autismespekterforstyrrelser

Organisering

Det legges opp til varierte arbeidsformer som teoriundervisning, selvstudium , forprøver (individuelt og i grupper) og studentstyrt kollokviearbeid m.m. Det anbefales at studentene danner kollokviegrupper snarest etter studiestart. Undervisningen blir lagt til 2 dager i uken fordelt på 8 treff og går over to semester. Dette tilsvarer et halvt års fulltidsstudium som tilsvarer 30 sp. Studiestøttesystem "It's learing" benyttes da studiet er tildels nettbasert.

4.1 Studiedeltaking

Ved starten av hvert semester vil det bli gitt informasjon om hva som er obligatorisk studiedeltagelse, og hvilke arbeidskrav som stilles. Samlingene vil være: Fredag kl. 14.00-19.00 og lørdag kl. 9.00-14.00.

1. semester har forelesningsdatoene:

30. og 31. august, 27. og 28. september, 25. og 26. oktober, og 15-16 november

2. semester har forelesningsdatoene:

17. og 18. januar, 14. og 15. februar. 14. og 15.mars og 25. og 26. april.

4.2 Forprøver og prosjekt

Studentene skal levere to individuelle forprøver første semester i 2013.

Arbeidene har status som forprøver og vurderes som.godkjent/ikke godkjent

Studentene skal levere et prosjektarbeid andre semester vår 2014.

Prosjektarbeidet har status som forprøve og vurderes som.godkjent/ ikke godkjent

4.2.1 Modul 1: Forprøver

Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring som fag og forskningsfelt, 15sp.

Research within the Special Educational Field, 15 ECTS credits.

2 individuelle Forprøver med hovedfokus på systemnivå

:Forprøve 1: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk på systemnivå. Framstillingen skal være fra 2000- 3000 ord (12p ,1,5 linjeavst.).

.Forprøve 2: Ulike hjelpeinstanser og individuell opplæringsplan i og møte med unge i vanskelige livssituasjoner. Framstillingen skal være fra 2000- 3000 ord (12p , 1,5 linjeavst.).

Forprøveinnholdet skal framstå som faglige vurderinger der begrunnelse og refleksjoner sees i lys av praksiserfaringer. Innlevering av forprøvene 1 og 2 sendes til fagansvarlig på its learning.

Forprøver som ikke er bestått, må revideres innen november for å få gå opp til hjemmeeksamen i desember 2013.

4.2.2. Modul 2: Prosjektarbeidet

Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 sp

Pedagogiske tilnærmingsmåtar med sikte på barn, unge og vaksne som treng særskild tilpassa opplæring 15 sp

Methods used in teaching children, young people and adults with special educational needs, 20 ECTS credits

 

Prosjektarbeid utføres i grupper (3 - 6 studenter). Det gis retningslinjer for hvordan prosjekt skal utføres i forkant. Det gis faglig veiledning underveis i prosessen. Problemstillingen i prosjektet skal være godkjent av fagansvarlig før innsamling av data skal gjennomføres. Prosjektarbeidet må være bestått for å få gå opp til avsluttende hjemmeeksamen våren 2014. Prosjektarbeidet vurderes av fagansvarlig som godkjent/ikke godkjent.

Innsamling av data på arbeidsplassen

Innsamling av data kan inneholde observasjon, intervju og/eller samtaler, utprøving av materiell og metoder. Det overordnede fokus er hvordan opplæring tilrettelegges for barn og unge med særskilte behov. Innsamling av data foregår innenfor vanlig arbeidstid på praksisstedet. Studentens datafunn brukes i prosjektarbeidet.

Eksamen

Vurderingskriterier på forprøver og prosjektarbeid er bestått/ ikke bestått.

Ved ikke beståtte forprøver gis det adgang til ett nytt forsøk. Ny forprøve må være bestått minimum 3 uker før eksamensperiodens begynnelse for å ha rett til å fremstille seg til eksamen.

Avsluttende Eksamen: Høst 2013 og Vår 2014. Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.

Hjemmeeksamen avvikles Høsten 2013.(7 dager. Innlevering pr. post).

Muntlig eksamen avvikles våren 2014.

Pensum

Pensumlitteratur er Boken av Befring, E og Tangen, R. (2012). Spesialpedagogikk. Oslo. Cappelen forlag. Anbefalt litteratur og aktuelle artikler vil foreligge ved studiestart på its learning.