Hopp til innhald

Studieplan - Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for ungdom

Hausten 2014

For videreutdanningskurset Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for unge er opptaksgrunnlaget er fullført lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning eller annen bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med minimum 60 sp i pedagogikk.

 

Halvårsenheten i spesialpedagogikk gir samme kompetanse som tidligere 1. avdeling i spesialpedagogikk. Deltidsutdanningen er organisert over to semester og det tas kursavgift. Kurset er delt inn i to emner.

 

Emne 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt 15 sp, inneholder overordnede tema på systemnivå. Det er rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring og utdanning. Emnet går over høstsemesteret.

 

Emne 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring sp 15. Emnet handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter og innsikt i ulike diagnoser og nedsatte funksjoner i et livsløp. Emnet går over vårsemesteret.

 

Begge emnene vektlegger ny kunnskap gjennom pensum og anbefalt litteratur og forskningsbaserte forelesninger ut fra et praktisk aspekt.

 

Emnene belyser tilsammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter og lærer om aktuelle temaområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk. Videre fokuseres det på tilnærmingsmåter for å forstå barn, elever og ungdom med ulike diagnoser og ulike utfordringer. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for innsikt i etiske og moralske aspekt og som redskap for å forstå og tilrettelegge i møte med mangfoldet av elever i det norske skolesystemet. Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging.

 

 

Læringsutbytte for emne 1 og 2

Studenten kan knytte sin tause praktiske kunnskap i lys av ervervet spesialpedagogisk teori og forskning.

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne;

 • reflektere over aktuelle politiske og ideologiske begrep innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • tilpasse opplæring for grupper og enkeltelever ut fra en spesialpedagogisk forankring
 • ha innsikt i lover og rettigheter for unge med særskilte behov
 • ha innsikt i ulike hjelpeinstanser og samarbeidsinstitusjoner
 • ha innsikt i møte med unge i krise
 • beskrive spesifikke utfordringer knyttet til syn og hørsel
 • forklare spesifikke lærevansker knyttet til språk, lesing, skriving og matematikk
 • gjenkjenne og kan tilrettelegge for miljørelaterte og biologiske utfordringer hos individet

 

Ferdigheter

 • Studenten kan med utgangspunkt i teori planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring for elever med ulike behov
 • Studenten behersker å utarbeide og vurdere individuell opplæringsplaner i henhold til lovverk og riktig saksgang og har et generelt overblikk over spesialpedagogiske og tilpassede tema på system- og individnivå til det beste for elever
 • Studenten viser evne til refleksjon over lærerens og skolens rolle i denne sammenhengen. Studenten reflekterer over og begrunner tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i lys av aktuell teori og forskning

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan reflektere over og bidra i skolens forsknings- utviklings- og endringsarbeid for den enkelte elev eller elevgruppen i forhold til å tilpasse opplæringen.
 • Studenten kan med utgangspunkt i spesialpedagogisk teori, etisk forståelse og kunnskap om elevenes mangfold, legge til rette for eleven i en inkluderende skole.

 

 

Innhold

 

Emnene inneholder følgende tema:

 

Emne 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, 15 studiepoeng (1. semester /høst):

 • Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Spesialpedagogiske refleksjoner i møte med begrepene danning og etikk
 • Begrepene inkludering kontra segregering og konsekvensideologi
 • Rettigheter og muligheter for mennesker med ulike behov og skolens ansvar i denne sammenheng
 • Utførelse av individuell opplæringsplan som hjelpemiddel i spesialpedagogiske arbeid
 • Innsikt i ulike hjelpeinstanser som PPT, spesialpedagogiske kompetansesentra og 2.-linjetjenesten i helsevesenet
 • Kartlegge og utarbeide en pedagogisk rapport
 • Miljø og individ

 

Emne 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, 15 studiepoeng (2. semester/ vår):

 • Teori om didaktisk tilrettelegging og tiltak for barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring
 • Autismespekterforstyrrelser, Tourette og ADHD
 • Syn- og hørselsvansker
 • Språkvansker og lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Lærevansker i et nevrobiologisk perspektiv
 • Utarbeide en individuell opplæringsplan

 

Organisering, pedagogiske metoder, arbeidsformer

Det legges opp til varierte arbeidsformer; teoriundervisning, selvstudium, individuell studieforberedelse og gruppearbeid. Forelesningshelgene er åtte helgetreff fordelt på et studieår. Det tilsvarer til sammen et halvt års fulltidsstudium. Studiestøttesystemet er læringsplattformen "It's learning" og benyttes da studiet delvis er nettbasert. Ved studiestart oppretter faglærer gruppe- og diskusjonsrom på "its learning" og aktuelle skriv og informasjon publiseres fortløpende gjennom studieåret.

 

Det er ikke obligatorisk oppmøte på helgesamlingene, så hvis studenten uteblir på forelesningene, må de selv be medstudenter om informasjon på det de ønsker innsikt i. Samlingene vil være: Fredag kl. 14.15-19.15 og lørdag kl. 9.00-14.00.

 

Første semester har forelesningsdatoene:

28. og 29. august, 25. og 26.september, 23. og 24. oktober, 20. og 21. november,

 

Andre semester har forelesningsdatoene:

15. og 16. januar, 19.-20. februar, 11. og 12. mars og 15. og 16. april

Praksis

Studenten benytter eget arbeidssted ved utprøving av kartleggingsmateriell eller til innsamling av data til prosjektarbeid da det ikke er satt av økonomiske midler til praksisveiledere eller besøk på andre institusjoner. Studenten må følge retningslinjer fra NSD når innsamling av data skal gjennomføres.

Vurderingsformer

Obligatoriske arbeidskrav: Forprøve 1 og 2 og prosjekt

Det er tre obligatoriske forprøver; en individuell forprøve, en individuell pedagogisk rapport med IOP, og et prosjektarbeid i. Forprøven, den pedagogiske rapporten med IOP og prosjektet blir veiledet og vurdert på læringsplattformen "its learning".

 

Studentene leverer den individuelle forprøven og den pedagogiske rapporten med IOP i første semester/høst.

Studentene leverer prosjektarbeidet i andre semester/vår.

 

Forprøvene og prosjektet har status som obligatoriske arbeidskrav og vurderes som godkjent/ikke godkjent på "its learning".

 

Ved ikke- godkjente forprøver, gis det adgang til ett nytt forsøk. Nytt forsøk må være godkjent minimum 2 uker før eksamensperiodens begynnelse for å ha rett til å fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Avsluttende Hjemmeeksamen: (Uke 50). Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.

 

Avsluttende Muntlig eksamen: (Uke 19). Det benyttes bokstavkarakter fra A - F.

 

Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Pensum

Pensumlitteraturen vil foreligge ved studiestart på its learning og presentert på første samling høsten 2015.