Hopp til innhald

Studieplan - Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for ungdom

Hausten 2015

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for ungdom belyser tilsammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter og lærer om aktuelle temaområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk. Videre fokuseres det på tilnærmingsmåter for å forstå barn, elever og ungdom med ulike diagnoser og ulike utfordringer. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for innsikt i etiske og moralske aspekt og som redskap for å forstå og tilrettelegge i møte med mangfoldet av elever i det norske skolesystemet. Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging. 

Studiet består av to emner.

  • Emne 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt 15 sp, inneholder overordnede tema på systemnivå. Det er rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring og utdanning.
  • Emne 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring sp 15. Emnet handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter og innsikt i ulike diagnoser og nedsatte funksjoner i et livsløp.

Begge emner vektlegger ny kunnskap gjennom pensum og anbefalt litteratur og forskningsbaserte forelesninger ut fra et praktisk aspekt.