Hopp til innhald

Studieplan - Total kvalitetsledelse

Hausten 2015

Innhald

TKL-002 Total kvalitetsledelse: emnebeskrivelse

Kunnskapsmål:

Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

 • De viktigste prinsippene og begrepene for Total kvalitetsledelse (TKL)
 • Verktøy, systemer for analyser, utvikling og styring av prosessene optimalt i virksomheter
 • Planlegging og gjennomføring av kontinuerlig forbedringsarbeid (PDCA)
 • Ledelsesutfordringer, særlig i små- og mellomstore virksomheter

Ferdighetsmål:

Kandidatene skal etter endt kurset kunne:

 • Beherske og redegjøre for grunnleggende metoder og teknikker for ledelse av kvalitet i virksomheter.
 • Planlegge tiltak for økt verdiskaping og for ivaretakelse av ønske om bærekraftig utvikling.
 • Anvende aktuelle standarder for system for kvalitetsstyring andre fagmiljøer.
 • Følge opp mål og håndtere avvik på en systematisk måte (Ledelsens evaluering)
 • Både delta og lede "forbedringsprosjekter".
 • Kunne på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap innenfor Total Kvalitetsledelse og bidra til etablering og videreutvikling av kultur for kontinuerlig forbedring (KF).

Generell kompetanse

 • Etter endt kurs skal studenten kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og kunne kommunisere om det meste innen for Total kvalitetsledelse beskrevet under avsnittet "Kunnskap".

Innhold

Tema er inndelt i 6 ulike moduler som bl. a innbefatter:

 • Modell for forståelse av kvalitetsledelse (Dugelighetsmodell), herunder, kunder og marked, strategi gjennomføring, produkter og prosesser, planlegging og organisering av virksomheten, ressurser samt de funksjoner og prosesser som utgjør bedriftens virksomhet. Sentrale begreper,
 • Mål og målprosesser, analyse av prosesser og forbedringsarbeider..
 • Relasjoner til kravene i anerkjente standarder for kvalitetsledelse samt forskrift om HMS.
 • Ferdighetstrening i viktige moduler, observasjon, teamledelse og kulturbygging for å kunne bidra til virksomhetsutvikling i verdens klasse." Teambuilding" osv.)

Organisering og arbeidsformer

Tema/Emne gjennomføres som kombinasjon av samlinger, nettbasert læring, coaching og praksis i egen virksomhet.

 • Kurset består av 4 samlinger fra fredag til søndag samt asynkron studier av digitale læringsressurser (case videoer) og hjemmearbeid med prosjektoppgaver.
 • Coaching under samlinger.
 • Forelesninger, gjesteforelesninger, øvelser, forberedelser til innleverings-oppgaver,
 • Arbeid i kollokviegrupper med veiledning
 • Presentasjoner og eksamen,

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller tilsvarende

Vurdering

Bokstavkarakter settes på grunnlag av Del 1, 3 innleveringsoppgaver og Del 2, skriftlig eksamen
Del 1 - 3 stk. innleveringsoppgaver, teller 60 %
Oppgave nr. 1 og 3 teller 10 % hver - Minst en av dem må være innlevert for å kunne delta i skriftlig prøve.
Oppgave nr. 2 teller 40% - Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger gjerne med støtte fra mentorer i respektive virksomheter. Oppgaven må være innlevert og presentert for å kunne delta i skriftlig prøve
Innleveringsform og presentasjon av oppgaver avklares ved kurstart.*
Del 2 - Skriftlig eksamen, teller 40 %,
Eksamen gjennomføres normalt under siste samlingen.

Ved gyldig fravær/stryk på en av innleveringsoppgavene eller prøven kan kandidaten etter avtale med kursledelsen gis muligheter for et nytt forsøk i inneværende skoleår.

Sensureres av intern(e) sensor(er).

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse på alle samlinger
 • Skriftlig eksamen
 • 3 innleveringsoppgave, hvorav minst oppgave nr. 2 og en av de innleveringsoppgavene som teller 10% må være bestått. Leverte arbeider i tide i henhold til krav

Litteratur

"Det er ledelse", Kvalitetsledelse for det 21. århundret, Bjarne Berg Wig. Forlag- TQM Center Norway, Boken er utgitt i samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB).

KF-hefte Utgitt av TQM Center Norway i samarbeid med HiB.

Støttelitteratur:

ISO 9001, ISO 14001 og HMS- forskrift.
Kvalitetsdrevet ledelse, kvalitetsstyrte bedrifter", Asbjørn Aune.
"Benchmarking - en praktisk håndbok", Bjørn Andersen og Per-Gaute Pettersen.
"Vedlikehold og driftssikkerhet", Per I. Bye, Trondheim, eget forlag.
Managing Quality, An integrative Approach, S. Thomas Foster.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Manuelpillai Soosaipillai ved Høgskolen i Bergen.
Forelesere: Både fra interne og eksterne fagmiljøer.

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet vil kursleder gi praktiske opplysninger ifm gjennomføring av kurset, deltagerne presenterer seg, og det vil være anledning til å stille spørsmål som kursleder og andre besvarer. Av praktiske grunner er oppstartsmøtet en del av første samling.
Plan for gjennomføring er basert på 12 - 30 deltagere.