Hopp til innhald

Studieplan - Total kvalitetsleiing

Våren 2018

Innhald

Innledning

Formålet med kurset er å gi kandidatene grunnleggende kunnskaper innen for kvalitet og utvikling av system for kvalitetsledelse basert på anerkjente teorier og metoder og kontinuerlig forbedring.

Basiskunnskap i Kvalitet og ledelse av kvalitet er blant de viktiges søkekriteriene for innovasjon og bærekraftig utvikling av virksomheter, særlig i en tid med komplekse omgivelser som krever økt læringshastighet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

 • De viktigste prinsippene og begrepene for Total kvalitetsledelse (TKL) bygger på Demings System of Prefound Knowledge (SoPK).
 • Fastsetting av kvalitetsegenskaper og forventningsnivåer til ulike kundesegmenter og interessenter.
 • Metoder og verktøy for analyser, utvikling og styring av prosessene optimalt i virksomheter.
 • Planlegging og gjennomføring av kontinuerlig forbedringsarbeid (PDSA).
 • Ledelsesutfordringer- Ledelse og Lederskap i virksomheter.

Ferdigheter

Kandidatene skal etter endt kurs kunne:

 • Beherske nøkkelbegreper innen definisjon og fastsetting av kvalitet og kvalitetsegenskaper.
 • Beherske og redegjøre for grunnleggende metoder og teknikker for ledelse av kvalitet i virksomheter.
 • Planlegge tiltak for forbedring og fornying av kvalitet herunder krav til økologi og bærekraftig vekst.
 • Anvende aktuelle standarder for system for Kvalitetsstyring, Miljøstyring, HMS, Risikostyring.
 • Følge opp mål og håndtere uønskede hendelser på en systematisk måte (Ledelsens evaluering).
 • Både delta og lede systematiske forbedringsprosjekter (KF-prosjekter).
 • Kunne på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap innenfor Total Kvalitetsledelse og bidra til etablering og videreutvikling av kultur for kontinuerlig forbedring (KF).

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenten kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og kunne kommunisere om det meste innen Total Kvalitetsledelse beskrevet under avsnittet "Kunnskap".

Innhold

Tema er inndelt i 6 ulike moduler som bl.a innbefatter:

 • Modell for forståelse av kvalitetsledelse (Dugelighetsmodellen) herunder, kunde og samfunnskommunikasjon og marked, strategi innen kvalitet, kostnad. Leveranse og HMS, strategigjennomføring (hoshin kanri), ledelse og utvikling av prosesser, samt alle funksjoner og støtteprosesser som utgjør bedriftens virksomhet.
 • Måling og kontinuerlig optimalisering av prosesser basert på kunde, samfunn og fremtidige behov.
 • Relasjoner til kravene i anerkjente standarder for kvalitetsledelse samt forskrift om HMS.
 • Teamarbeid-Ferdighetstrening i teamledelse og kulturbygging for å kunne bidra til virksomhetsutvikling i verdens klasse.

Arbeidsformer

Undervisning, øvelse og gruppearbeid i klassen.
Problembasert læring, bruk av A3 kommunikasjon, obligatoriske arbeid i kollokviegrupper med veiledning, innlevering og presentasjon av gruppeoppgaver/semesteroppgave.
Skriftlig prøve underveis.
Kurset består av fire samlinger hver på 2,5 dager. I tillegg til dette består kurset av asynkrone/synkrone studier av digitale læringsressurser, innleveringsoppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Læringsmappe som består av 5 deler:

 

Oppgave 1: Individuelle innleveringsoppgave bestående av egen presentasjon og Ståstedsanalyse av en virksomhet-A3 basert på Dugelighetsmodell beskrevet i læreboken.

 

Oppgave 2: Individuell/gruppeoppgave i kontinuerlig forbedringsarbeid, A3

Oppgave 3: Individuell innlevering- Prosessanalyse, risikovurdering og forebyggende tiltak-A3

En skriftlig prøve underveis

 

Muntlig presentasjon av oppgave 2 i plenum.

Vurderingsformer

Vurderingsmappe som baserer seg på 4 deler fra læringsmappen;

Oppgave 1, teller ca. 10%
Oppgave 2, teller ca. 40%
Oppgave 3 teller ca. 10%
En skriftlig prøve underveis, teller ca. 40%

 

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Litteratur

"Det er ledelse", Kvalitetsledelse for det 21. århundret, Bjarne Berg Wig. Forlag- TQM Center Norway, Boken er utgitt i samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB).
KF-hefte, Utgitt av TQM Center Norway i samarbeid med HiB
A3 undervisningshefte (TQM Center i samarbeid med HiB)

 

Støttelitteratur:

ISO 9001, ISO 14001 og HMS- forskrift
Kvalitetsdrevet ledelse, kvalitetsstyrte bedrifter", Asbjørn Aune
"Benchmarking - en praktisk håndbok", Bjørn Andersen og Per-Gaute Pettersen
Risikostyring, Terje Arven, Universitetsforlaget, ISBN 978215024110
Managing Quality, An integrative Approach, S. Thomas Foster
Kvalitet: Ideer og metoder- offensive kvalitetsutvikling, Jostein Lillestøl, Fagbokforlaget.

 

Emneansvarlig
Høgskolelektor Manuelpillai Soosaipillai ved Høgskulen på Vestlandet
Forelesere: Både fra interne og eksterne fagmiljøer.