Tverrfagleg arbeid i kunstfaga

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med musikk, drama eller kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? Denne videreutdanninga gir deg erfaring med tverrfaglege arbeidsmåtar i desse faga.

Gjennom praktisk skapande arbeid, refleksjon og tekstproduksjon får du kunnskap om korleis du kan utvikle og gjennomføre samarbeid mellom kunstfaga, både i form av mindre prosjekt i undervisningskvardagen og i samband med større produksjonar. Metodikk og teori knytt til kreative, relasjonelle og estetiske prosessar, samhandling og gruppeleiing vil vera del av emnet.

Du får arbeide praktisk med og reflektere over tema som til dømes dramaturgi, scenografi, improvisasjon og komposisjon. Det vil vere moglegheit for å knytte arbeid i emnet opp mot eigen praksis.

Du finn meir informasjon i emneplanen for KUN801.

Målgruppe

Kulturskulelærarar og det frivillige kulturlivet. Emnet er også relevant for lærarar i grunnskule og barnehage.

Samlingar vår 2023

Samling 1: 20., 21. og 22. februar 2023

Samling 2: 17.,18. og 19. april 2023

Vil du studere vidare?

Dette er eit av fleire frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emnr fra flere stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.