Tverrfagleg arbeid i kunstfaga

Arbeider du med musikk, drama eller kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? Denne videreutdanninga gir deg erfaring med tverrfaglege arbeidsmåtar i desse faga.

Gjennom praktisk skapande arbeid, refleksjon og tekstproduksjon får du kunnskap om korleis du kan utvikle og gjennomføre samarbeid mellom kunstfaga, både i form av mindre prosjekt i undervisningskvardagen og i samband med større produksjonar. Metodikk og teori knytt til kreative, relasjonelle og estetiske prosessar, samhandling og gruppeleiing vil vera del av emnet.

Du får arbeide praktisk med og reflektere over tema som til dømes dramaturgi, scenografi, improvisasjon og komposisjon. Det vil vere moglegheit for å knytte arbeid i emnet opp mot eigen praksis.

Du finn meir informasjon i emneplanen.

Målgruppe

Kulturskulelærarar og det frivillige kulturlivet. Emnet er også relevant for lærarar i grunnskule og barnehage.

Samlingsdatoar våren 2021

Samling 1:
8. februar kl 10.30–16.30
9. februar kl 9.00–15.30
10. februar kl 9.00–14.00

Samling 2:
22. mars kl 10.30–16.30
23. mars kl 9.00–15.30
24. mars kl 9.00–14.00

Vil du studere vidare?

Dette er eit av seks frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

Emna er samlings- og nettbaserte og kan takast på deltid. Det er mogleg å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Nokre av emna blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal, og det kan la seg gjere å kombinere emne frå begge stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning i samband med vidareutdanninger på 30 studiepoeng. Lærarar som arbeider i grunnskule og vidaregåande opplæring, lærarar som underviser vaksne på desse nivåa og lærarar i kulturskuler kan søkje om desse ordningene frå Udir. Alle søknadar må godkjennast av arbeidsgivar for å bli vurdert.