Visuell kunst, design og håndverk

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? I denne vidareutdanninga får du anledning til å utvikle deg i arbeid med handverk, visuelle uttrykksformer og digitale verktøy.

Som student får du lære om, og erfare kreative og estetiske læreprosessar. Det vert lagt til rette for å knyte innhaldet i studiet til ditt arbeid, anten du jobbar i barnehage, skule eller i kulturskulen. 

Undervisninga, som består av to samlingar og nettundervisning, vil vere knytt opp mot følgande tema:  

  • Frå teikning til animasjon 
  • Konstruksjon i naturmateriale

Undervisning vår 2023

  • 31. januar kl. 17:00-19:00: Nettmøte oppstart
  • 14.februar kl. 17:00-19:00: Nettmøte 
  • 23.-24.februar: første fysiske samling (kl. 10:00-16:30 torsdag , kl. 9:00-14:00 fredag )
  • 7.mars kl. 17:00-19:00: Nettmøte
  • 21.mars kl. 17:00-19:00: Nettmøte
  • 20.-21.april: andre samling (kl. 10:00-16:30 torsdag, kl. 9:00-14:00 fredag)
  • 9.mai kl. 17:00-19:00: Nettmøte

30. mai er innleveringsfrist for mappeeksamen

Du finn meir informasjon i emneplanen for KUN806 Visuell kunst, design og handverk.

Målgruppe

Pedagogar innan visuelle kunstfag, design og håndverk i skule, barnehage, kulturskule og frivillig kulturliv. 

Vil du studere vidare?

Dette er eit av fleire frittståande emne som Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr. 

Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emnr fra flere stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.