Tre sterke fagmiljø imponerte statsråden

Datateknologi, jordmor og BARNkunne - Senter for barnehageforskning. Tre solide fagmiljø fikk tjue minutter hver med statsråd Oddmund Hoel på HVL, campus Bergen i dag.

Knapt en uke etter at statsråden besøkte campus Sogndal svingte han innom HVL og campus Bergen. Målet med morgenbesøket onsdag 6. juni var ikke å bli oppdatert på strategi, økonomi eller å sanke muntlige høringsinnspill til kommende stortingsmeldinger.

– Vi snakker mye med rektorer og styreledere, og det er bra. Men vi trenger å se og høre mer fra gode fagmiljø og oppleve aktiviteten som skjer på campus, sa Hoel innledningsvis.

Satser på datateknologi

Første bolk var møtet med instituttleder Kristin Fanebust Hetland og assisterende instituttleder Pål Ellingsen i Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag. De presenterte det grundige og langvarige arbeidet med å bygge fagmiljø gjennom utdanning og forsking, på tvers av campus.

Et arbeid som blant annet har gitt gode resultat gjennom sivilingeniørutdanningen i anvendt datateknologi.

– Dette har vært et stort arbeid som har involvert mange. Studieplassene vi har fått tildelt over statsbudsjettet kommer svært godt til nytte og er blitt brukt.

Og arbeidet er ikke slutt. Den ferske mastergraden har åpninger til mange av bachelorutdanningene på HVL både på ingeniør- og teknologisiden - og et videre løp til doktorgradsprogrammet på HVL er også meislet ut.

– Arbeidet med å utvikle programmet videre fortsetter. KI er svært aktuelt og ligger i dette. Vi ser mer og mer at et godt studietilbud også er attraktivt for fagfolk å være en del av. Så her henger ting sammen.

- Det å styrke arbeidet på tvers av institutt og på tvers av fakultet er noe vi ønsker å få til mer av, poengerte instituttlederne til slutt.

Involverer jordmorstudenter i forskningsarbeid

Fagmiljøet rundt jordmorutdanningen fikk og vist hvordan utdanning og forskning er nært koplet. Fagmiljøet er kjent for god studenttilfredshet og er aktive i å ta i bruk nye digitale læringsressurser. Statsråden lyttet interessert til hvordan man bruker VR-briller, og til hvordan masterstudenter involveres i forskningsarbeid. Hoel var også klar for å diskutere og lytte til hva som er fornuftige opptakskrav og hva som er klok bruk av kjønnskvoter.

Samarbeid med praksisfelt og samarbeid på kryss av profesjoner var også ting som ble notert. Overgangen fra utdanning til arbeidslivet og hvordan den kan gjøres best mulig fikk statsråden også noen tanker om.

Arbeider tett med barnehager i Norge og utlandet

Besøket på campus Bergen ble avrundet med en god orientering om BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved HVL.

Førsteamanuensis Alicja Renata Sadownik, førsteamanuensis Zacharias Andreadakis og rådgiver Hanne Birgitte Israelsen fortalte om oppbygging og utvikling av senteret.

Statsråden fikk høre om:

  • hvordan en arbeider tett med barnehager over hele landet og i en internasjonal kontekst der pedagogisk innovasjon er rammen
  • hvordan forskning på tema som: barnehagens omgivelser, barnets beste, den gode og helsefremmende barndommen, verdien av lek og bevegelse foregår
  • hvordan resultater og ny kunnskap formidles tilbake til samfunnet for å styrke og endre praksis
  • betydningen av forskerskoler

Statsråden var avslutningsvis opptatt av rekrutteringsutfordringene. Også her hadde BARNkunne input som statsråden noterte ned.

– Hev statusen på yrket og få fram utdanningens kvaliteter og fortrinn, og ikke minst få fram at kreativitet og nysgjerrighet er grunnleggende ferdigheter som utvikles og styrkes alt fra tidlige år. I det arbeidet trenger samfunnet vårt dyktige pedagoger.

Flercampus, finansiering og studieplasser også på agendaen

Selv om statsrådsbesøket i stor grad dreide seg om å møte fagmiljø, ble det også rom for poltikk underveis i forflytningen og småpraten på campus. Teamtikker som flercampus, finansiering, faglig beredskap, stillingsstruktur, nedtrekk av studieplasser, og hvordan ta tak i det faktum at HVL om ikke så lenge vil skille seg ut som det universitetet som har færrest tildelte doktorgradsstillinger fra Kunnskapsdepartementet - ble tatt opp.