Om ALU

Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) har tre faggrupper i tillegg til Medielab og Læringslabar på alle campus. På denne sida finn du ALU sitt mandat og faggruppene sine arbeidsoppgåver, årshjul for ALU og oversikt over tilsette i avdelinga og fakultetskontaktar.

Mandat ALU og faggrupper

Mandat for Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) 

ALU er ei avdeling i fellesadministrasjonen under prorektor for utdanning. Avdelinga skal bidra til utvikling av læring og undervisning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). ALU sitt arbeidsområde kan delast inn i tre deler.

  1. Utdanningsfagleg kompetanse(1)
  2. Forsking og utvikling
  3. Strategisk rådgjeving

Det vil si at avdelinga både skal støtte opp om fakulteta og drive eigen aktivitet for å utvikle læring og undervisning ved HVL. Aktiviteten har fokus på:

  1. utvikling av forskingsbaserte kompetansehevingstilbod for undervisarars utdanningsfaglege kompetanse og for studentars læringskompetanse
  2. utvikling av forskingsbaserte og studentsentrerte arbeids- og undervisningsformer
  3. strategisk rådgiving til alle nivå av utdanningsleiing frå kurs- og emneansvarleg til rektorat når det gjeld utvikling av læring og undervisning i høgare utdanning

Arbeidsområdet forutsett at avdelinga har både vitskapleg og administrativt tilsette med høg fagleg kompetanse innan sine felt.

Ansvar i faggruppene

For å gi undervisarar og studentar oversiktleg tilgang til støtte på områda over i sitt undervisnings- og læringsarbeid skal avdelinga organisere seg i en mediefaglig enhet, Medielab, og tre tematiske faggrupper.

  • Faggruppe Universitetspedagogikk - arbeidsoppgåver
  • Faggruppe Universell utforming av IKT-løsninger og pedagogisk programvare - arbeidsoppgåver
  • Faggruppe Læringslab - arbeidsoppgåver

Aktiviteten og ansvarsoppgåvene til kvar av desse vert omtala i eigne skriv.
I tillegg skal ALU drive ei open nettside med informasjon om relevante tilbod, nyhende og aktivitetar internt og eksternt.

(1) Kompetanse i UH-pedagogikk, didaktikk og digitale verktøy som fremmer læring (Studietilsynsforskriften)

Avdelingleiar ALU

bilde av Robert Isaksen

Robert Isaksen

Avdelingsleiar

Einingsleiar Medielab

bilde av Sigrid Jordal Havre

Sigrid Jordal Havre

Einingsleiar

Faggruppeledere

bilde av Kristine Ludvigsen

Kristine Ludvigsen

Faggruppeleiar Universitetspedagogikk

bilde av Maia Vatlestad

Maia Vatlestad

Faggruppeleiar Universell utforming

bilde av Bente Olderkjær

Bente Olderkjær

Faggruppeleiar Læringslab

Fakultetskontakter/pedagogiske utviklere

FLKI:

bilde av Eivind Rogne

Eivind Rogne

Høgskulelektor

bilde av Dag Ove Vareberg

Dag Ove Vareberg

Seniorrådgivar

bilde av Jan Erik Ølmheim

Jan Erik Ølmheim

Seniorrådgivar

FTMS:

bilde av Per Eilif Thorvaldsen

Per Eilif Thorvaldsen

Førsteamanuensis

FHS:

bilde av Gry Sjøholt

Gry Sjøholt

Assisterande instituttleiar

 

Samla oversikt over alle tilsette i ALU finn du her: Tilsette i ALU