Grieg Academy Music Education (GAME)

Forskergruppen GAME jobber for å utvikle ny kunnskap som stimulerer til kritisk refleksjon over pedagogiske og læringspraksiser i musikkutdanning.

Mer utfyllende informasjon finner du på den engelske nettsiden til GAME (trykk øverst i høyre hjørne)

Forskergruppeleder

Forskergruppens forskningsområder

 • Utvikling av ny kunnskap som stimulerer til kritisk refleksjon over pedagogiske og læringspraksiser i musikkutdanning.
 • Utvikling av, og rekruttering til, utdanninger på master- og ph.d.-nivå.
 • Aktiv konferansedeltaking og presentasjon av GAME-relaterte forskningsprosjekt, i lokale, nasjonale og internasjonale settinger.
 • Utvidelse av kontakt og samarbeid med andre forskningsmiljøer og individuelle forskere i Norge og utlandet.
 • Planlegging og implementering av møtepunkt på Vestlandet for kunnskapsdeling på tvers av musikkutdanningsprofesjonen.

Prosjektutvikling i Kina

Under sitt professorat i Bergen har forskergruppeleder David Hebert blitt invitert til Kina flere ganger årlig, der han har forelest ved 12 universiteter. Dette har ført til et samarbeid med Bergen Konfutse Institutt om å etablere et unikt kursprogram for å lære å spille kinesiske instrumenter i Bergen, og et prosjekt om å etablere et ph.d.-studium i musikkutdanning på den tropiske øyen Hainan i Kina.

Eksternfinansiering 

I 2018 og 2019 mottok forskergruppen substansielle midler frå Nordplus (Nordiske myndigheter) til ledelse av Nordic Network for Music Education (NNME), som koordieres av GAME. Det planlegges flere søknader om eksterne midler til GAME og NME det kommende året.

Stort volum av vitenskapelige publikasjoner

GAME har produsert mange vitenskapelige tidsskriftsartikler og kapitler i forskningsantologier. Miljøet har også stått bak flere bøker, nå sist Advancing Music Education in Northern Europe (Routledge, 2019), med kapitler fra fire av forskergruppens forbindelser: Torunn Bakken Hauge, David Hebert, Tiri Bergesen Schei, and mastergradskandidat Bård Husby.

Andre titler som forbindes med GAME er Music Glocalization: Heritage and Innovation in a Digital Age (2018, Cambridge Scholars) and International Perspectives on Translation, Education, and Innovation in Japanese and Korean Societies (2018, Springer). Gruppens publikasjoner har over 750 siteringer.

GAME er redaktør for en bokserie gjennom det renommerte forlaget Rowman & Littlefield press: Deep Soundings — The Lexington Series in Historical Ethnomusicology.

Liste over publikasjoner.

Pågående prosjekter tilknyttet GAME research group

 • Music Professions and Musical Heritage of Western Norway: Research and Development for Production of Educational Outreach Videos and MOOCs
 • Digital Competence and Digitized Musical Heritage (3-year project through Nordic Network for Music Education)
 • Viking Music Project (fieldwork at Nordic early Medieval heritage sites, analysis of artifacts, and interviews with archaeologists, museologists, musicians, etc.; collaboration with Jonathan McCollum in co-authored book)
 • Harvard Music Preference Project (survey study through School of Public Health)
 • The Recorder in Norwegian Schools (historical study, Rigmor Titt)
 • Development of Postgraduate Programs: Hainan Normal University (PhD courses proposed for tropical free-trade island between China and Vietnam, coordinated by Prof. Jiaxing Xie, China Conservatory); Uganda (collaboration to support development of Master and PhD studies at Makerere University, coordinated by Steinar Saetre)
 • Open Global Music Academy: Development of online collaboration via consultation for Huaxia Yuefu (200 higher music education institutions) in China.
 • Musical Heritage and Sustainable Development (production of a book connected to Cultural Policy international PhD courses at Bergen Summer Research School)
 • “Popular music technologies in Norwegian schools” (co-authored article, in press, by Sondre Brudvik and David Hebert)
 • “Well-being among music performances students in Norway” — National survey (n=250+) postgraduate thesis research by Patricia Michlits, likely leading to co-authored articles.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.