Skred

Forskergruppen undersøker alle typer skred og geologiske prosesser som kan føre til utløsning av skred og tsunamier.

SKRED-gruppen fokuserer på stabiliteten til fjell, løsmasser og snø i ulike typer skråninger. Sentrale aspekter i forskningen inkluderer rekonstruksjonen av skredhistorien og å knytte denne til dagens aktive skredprosesser. Denne koblingen gjør det mulig å utforske hva som kontrollerer stabiliteten i ulike skråninger, som klimatiske, topografiske og geologiske forhold. Resultater fra forskningen vil hjelpe til å forstå og håndtere bedre skredhendelser og ustabile fjellsider.

Forskergruppen SKRED omfatter berggrunns- og kvartærgeologer, hydrogeologer, maringeologer og fysikere. Det er et stort potensiale for en rekke tverrfaglige forskningsaktiviteter og studentoppgaver fra bachelor til ph.d.-nivå.

Pågående forskingsprosjekter:

• Instrumentation of unstable rock slopes along E16, Norway
• Evidence of tsunamis generated from rock avalanches in Storfjorden, western Norway
• Continental slope stability under a changing climate
• Debris flows in land-use planning
• Variation in pore pressure in a slope susceptible to debris flows, Anestølen, western Norway
• Rockfall hazard along a coastal recreation road – a case study from Stedjeberg (Sogndal, Norway)