Skred

Forskergruppen undersøker alle typer skred og geologiske prosesser som kan føre til utløsning av skred og tsunamier.

SKRED-gruppen fokuserer på stabiliteten til fjell, løsmasser og snø i ulike typer skråninger. Sentrale aspekter i forskningen inkluderer rekonstruksjonen av skredhistorien og å knytte den til dagens aktive skredprosesser. Denne koblingen gjør det mulig å utforske hva som kontrollerer stabiliteten i ulike skråninger, som klimatiske, topografiske og geologiske forhold. Resultatene fra forskningen vil hjelpe til å forstå og håndtere skredhendelser og ustabile fjellsider bedre.

Forskergruppen SKRED består av berggrunns- og kvartærgeologer, hydrogeologer, maringeologer og fysikere. Det er et stort potensiale for en rekke tverrfaglige forskningsaktiviteter og studentoppgaver fra bachelor til ph.d.-nivå.

Forskergruppen samarbeider med statlige og private instanser som NVE, NGU og NGI, og med nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner gjennom ulike prosjekt. 

Pågående forskningsprosjekter

  • Instrumentation of unstable rock slopes along E16, Norway
  • Evidence of tsunamis generated from rock avalanches in Storfjorden, Western Norway
  • Debris flows in land-use planning
  • Variation in pore pressure in a slope susceptible to debris flows, Anestølen, Western Norway
  • Avalanche and debris flow signatures in lake Anestølen, Western Norway
  • Rockfall hazard along a coastal recreation road – a case study from Stedjeberg (Sogndal, Norway)
  • Fjord-bottom topography, source areas for landslides and landslide history. Flåm; Aurlandsfjorden. Joint project with Department of Earth Science, University of Bergen.
  • Jostice 

Forskergruppeleder

bilde av Thomas Scheiber

Thomas Scheiber

Førsteamanuensis