Gruppesamtale

Universitetspedagogikk

Forskergruppen «Universitetspedagogikk» er en arena der forskning på universitetspedagogiske og utdanningsfaglige problemstillinger kan deles, drøftes og utvikles i et tverrfaglig miljø.

Økt behov for og fokus på utdanningskvalitet har utløst et stort behov for å undersøke problemstillinger knyttet til fagområdet universitetspedagogikk, didaktikk og kompetanse til å bruke teknologi som fremmer læring i høyere utdanning. Behovet er til stede ved og på tvers av alle fakultet. Forskergruppen «Universitetspedagogikk» henvender seg til alle vitenskapelig ansatte som er interessert i utdanningsforskning i høyere utdanning, inkludert forskning på egen undervisning. Forskergruppen er ment å fungere som en arena der forskning på universitetspedagogiske og utdanningsfaglige problemstillinger kan deles, drøftes og utvikles i et tverrfaglig miljø.

Forskergruppen har som mål å bidra til ny kunnskap i forskningsfeltet universitetspedagogikk spesifikt og utdanningsvitenskap generelt i høyere utdanning. Kunnskapen skal kunne brukes i arbeidet med å styrke kvaliteten i høyere utdanning. På kort sikt vil det si å legge til rette for, støtte og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid i eget og andre utdanningsmiljø. På lang sikt vil det si å bidra til å styrke det universitetspedagogiske og utdanningsvitenskapelige fagområdet og til å implementere forskningsresultat slik at studentene våre får en kvalitativt bedre utdanning og underviserne en profesjonell utvikling av egen praksis.

Organisering

Forskergruppen er forankret i, og ledes av forskergruppeleder, i faggruppen Universitetspedagogikk. Forskere i Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) er automatisk medlemmer i gruppen, men den er åpen for andre forskere både i og utenfor HVL. Det opereres med to gruppenivå: kjernegruppen og utvidet gruppe. Når vi møtes i kjernegruppen, er det spesifikt fokus på universitetspedagogisk forskning og når vi møtes i den utvidete gruppen, er det fokus på mer generell utdanningsvitenskapelig og fagdidaktisk forskning. Med noen unntak har forskergruppen hybride/digitale/fysiske møter tirsdager 14:00-15:30. Planen for våren 2024 ser slik ut (agenda blir sendt i møteinnkallinger i Outlook):

 • Tirsdag 13. februar (kun kjernegruppe)
 • Torsdag 29. februar (kjernegruppe + utvidet gruppe)
 • Torsdag 21. mars (kun kjernegruppe)
 • Torsdag 11. april (kjernegruppe + utvidet gruppe)
 • Tirsdag 23. april (kun kjernegruppe)
 • Tirsdag 7. mai (kjernegruppe + utvidet gruppe)
 • Tirsdag 21. mai (kun kjernegruppe)
 • Tirsdag 18. juni (kjernegruppe + utvidet gruppe)
bilde av Anja Møgelvang

Anja Møgelvang

Forskergruppeleder

Forskningsområder

 • Undervisning og læring i høyere utdanning
 • KI i høyere utdanning
 • Studentaktiv læring
 • Casebasert undervisning
 • Lærerprofesjonalitet
 • Samarbeidslæring
 • Digital læring
 • Kulturhistorisk aktivitet og psykologi
 • Dialogbasert undervisning og læring

Forskningsprosjekter

 • KI i høyere utdanning
 • CoChem: Kjemilaboratoriet som læringsarena (samarbeid med Kjemisk institutt, UiB)

Utvalgte publikasjoner

Møgelvang, A., Ludvigsen, K., Bjelland, C., og Schei, O., (2023) HVL-studenters bruk og oppfatninger og bruk av KI-chatboter i utdanning. HVL-rapport nr. 2023-6 ISBN 978-82-8461-02. https://hdl.handle.net/11250/3100624

Kjerland, G. Ø. & Lauritzen, Å. (2023) Å planlegge for studentaktiv læring i kroppsøvingslærerutdanningen. (red) Engelsrud, G.; Hallås, O.; Lundvall, S.; Nyrnes, A. Olsen Sæle, O. Didaktiske praksiser i lærerutdanningen – Steder i et landskap. Universitetsforlaget

Møgelvang, A., Bjune, A., Coelho, R., Cotner, S., Grellscheid, D., & Ellingsen., S. (2023). Initial (March 2023) uses and perceptions of ChatGPT in a sample of students and instructors at the University of Bergen (UiB), Norway. Centre for the Science of Learning & Technology. https://hdl.handle.net/11250/3106151 

Møgelvang, A. (2023). Cooperative learning in oceanography. Oceanography, https://doi.org/10.5670/oceanog.2023.302

Møgelvang, A., & Nyléhn, J. (2023). Interdependence between perceived cooperative learning, sense of belonging, and generic skills in undergraduate STEM education. Nordic Journal of STEM Education. https://doi.org/10.5324/njsteme.v7i1.4949

Møgelvang, A., Vandvik, V., Ellingsen, S., Strømme, C. B., & Cotner, S. (2023). Cooperative learning goes online: Teaching and learning intervention in a digital environment impacts psychosocial outcomes in biology students. International Journal of Educational Research, 117, 102114. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102114

Grøteide, H., Shaw, P.M., Solstad, T-E. og Kjerland, G.Ø. (2023). Virtual Reality-briller i didaktisk praksis. (red) Engelsrud, G.; Hallås, O.; Lundvall, S.; Nyrnes, A. Olsen Sæle, O. Didaktiske praksiser i lærerutdanningen – Steder i et landskap. Universitetsforlaget

Egelandsdal, K., Ludvigsen, K., & Ness, I. J. (2023). Clicker interventions in large lectures in higher education. In Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy (pp. 1237-1258). Cham: Springer International Publishing.

Kjerland, G. Ø. (2022). Søknad om staus som merritert underviser. HVL https://www.hvl.no/contentassets/2ee16cfd486f430cb50d12091ec28f1e/soknad-om-status-som-merittert-underviser--glenn-ovrevik-kjerland.pdf

Ludvigsen, K. og Morlandsø, M. (2022). Evaluering av pilot for meritteringsordningen ved HVL 2021-22 HVL-rapport nr. 2022-7 ISBN 978-82-8461-002-3 

Møgelvang, A. & Nyléhn, J. (2022). Co-operative learning in undergraduate mathematics and science education: A scoping review. International Journal of Science and Mathematics Education. https://doi.org/10.1007/s10763-022-10331-0

Kjerland, G. Ø., & Annerstedt, C. (2021). Applying learning theories in learning how to teach physical education: a study of teacher education students collaborative learning processes in a project. Sport, Education and Society, 1-14.

Bjelland, C., & Haugsgjerd, A. (2021): Lærerstudenters arbeid med planlegging av utforskende undervisning i skolen ­– Erfaringer med bruk av 5E-modellen for utforskende læring. I Berdinesen, H. (2021). Ny pedagogisk praksis: eksempler på praksisorientert forskning i fagfornyelsen. Dreyers forlag. https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1242jgf/BIBSYS_ILS71606009470002201

Bjelland, C., & Kulild, M. (2021): Å øve på observasjon som kjernepraksis i lærerutdanningen – Lærerstudenters erfaringer med observasjon som verktøy i første studieår. I Berdinesen, H. (2021). Ny pedagogisk praksis: eksempler på praksisorientert forskning i fagfornyelsen. Dreyers forlag. https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1242jgf/BIBSYS_ILS71606009470002201

Myreng, C., Engelsrud, G., & Kjerland, G. Ø. (2021). Kroppen i lærebøker i videregående skole – et innblikk i kroppsøvingsfagets ideologiske kamp. Journal for Research in    Arts and Sports Education. Vol. 5 | No. 3 | 2021 | s. 103–116

Ludvigsen, K., Johan Krumsvik, R., & Breivik, J. (2020). Behind the scenes: Unpacking students discussion and critical reflections. British Journal of Educational Technology, 51(6), 2478-2494.  

Ludvigsen, K. (2020). Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures: Understanding how use of educational technology can support formative assessment in lectures in higher education. Avhandling. Universitetet i Bergen. 

Jacobsen, A. M & Diseth, Å. (2020). Why choose psychology? An investigation of Norwegian high school students. Psychology Learning & Teaching (PLAT),19 (2),128-142. https://doi.org/10.1177/1475725719872134

Bjelland, C., & Haugsgjerd, A. (2019): Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1296

Ludvigsen, K., Ness, I. J., & Timmis, S. (2019). Writing on the wall: How the use of technology can open dialogical spaces in lectures. Thinking Skills and Creativity, 34, 100559.   

Leirhaug, P.E. & Kjerland, G. (2019) Physical education teacher education in Norway. I: European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development. Aachen: Meyer & Meyer Sports 2019 ISBN 978-1782551775. s. 259-277

Kjerland, G. Ø. (2018) PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I KROPPSØVING Sluttrapport –periodisk evaluering. Norges Idrettshøgskole. Rapport. 16 s. 

Rudra, A., Jæger, B., & Ludvigsen, K. (2018). Decision-making supported by virtual-world systems vis-à-vis enterprise systems’ uncertainty and equivocality. Authentic Virtual World Education: Facilitating Cultural Engagement and Creativity, 175-197. 

Kulild, M, Frugård, K. A., Vogt, J, Jenssen, E. S., Kjerland, G. (2018) Vektlegging av kvarandrevurdering/medstudentvurdering i grunnskulelæratutdanninga. Rapport ved Høgskulen på Vestlandet 2018 48 s.  HVL

Bjelland, C. (2016). Læreres fortellinger om kulturelt mangfold – monokulturelle eller interkulturelle? I Bakken, Y., & Solbue, V. (2016). Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? Fagbokforlaget. https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1s0nmv3/BIBSYS_ILS71537959830002201

Ludvigsen, K og Egelandsdal, K (2016) Formativ e-vurdering i høyere utdanning. I Krumsvik, R (Red). Digital læring i skole og lærerutdanning (2. utg., s 256-273). Universitetsforlaget. Sider: 256 – 273 ISBN: 9788215020495 

Kjerland, G. Ø. (2015). Å lære å undervise i kroppsøving. Design for teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen. Doktoravhandling. Gøteborg: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ludvigsen, K., Krumsvik, R., & Furnes, B. (2015). Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education, 88, 48-63. 

Kjerland, G. Ø. (2013). Å lære å undervise for elevenes læring i kroppsøving. I: I takt med tiden? perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien. Studentlitteratur AB 2013 ISBN 9789144086682. s. 127-142

Ludvigsen, K., & Jæger, B. (2011). Roller og rolleforventninger ved bruk av avatarer i en fjernundervisningskontekst. Working Paper 2011:1 Høgskolen i Molde / Molde University College Molde, juni / June 2011. ISBN-13 (trykt/print) 978-82-7962-134-8 

Krumsvik, R. J., & Ludvigsen, K. (2011). Digital kompetanse i lærerutdanning og skole. I M. B. Postholm (red.). Lærerarbeid for elevenes læring 510