Prosjektdeltakere

Prosjektleder og arbeidspakkeledere

bilde av Edit Bugge

Edit Bugge

Edit Bugge er prosjektleder for IMPECT, der hun også leder WP2 og WP5. Hun er professor i norsk ved HVL, med bakgrunn fra sosiolingvistikk og andrespråksundervisning. Hun har tidligere vært tilknytta ulike forskingsprosjekt om sosiale vilkår for språkbruk og språkendring, og om språk- og litterasitetstilegnesle i flerspråklige og flerdialektale kontekster. Hun har publisert om ei rekke ulike emner innafor temaa språktradering og språktilegnelse, flerskriftspråklighet, språkendring i rurale og urbane samfunn, språkpolitikk, språkideologi og språkholdninger.

bilde av Cecilie Hamnes Carlsen

Cecilie Hamnes Carlsen

Cecilie Hamnes Carlsen er leder for WP1 og WP3, og er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en doktorgrad i testing og vurdering av språkferdigheter og har også jobbet i mange år med utvikling og validering av språkprøver for voksne innvandrere i Norge. Hennes forskningsinteresser dreier seg i hovedsak om bruk og misbruk av språkprøver og konsekvensene slike prøver har på kandidater og samfunn.

bilde av Marte Nordanger

Marte Nordanger

Marte Nordanger er leder for arbeidspakke 4 og postdoktor i IMPECT-prosjektet hvor hun forsker på konsekvensene av språk- og kunnskapskrav for statsborgerskap og permanent opphold for språklæring og læreres profesjonelle identitet. Hun er for tiden en av redaktørene i Nordand (Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning), og hun har en ph.d. i andrespråkslæring. SLA-forskningen hennes er i hovedsak rettet mot voksne innlæreres muntlige utvikling over tid, men hun har også arbeidet med læreroppfatninger og studenters opplevelser av undervisning og læring.

bilde av Lorenzo Rocca

Lorenzo Rocca

Lorenzo Rocca er ansvarlig for språkprosjektavdelinga ved Società Dante Alighieri i Roma. Han har mange års erfaring fra arbeid med testutvikling og kompetanseheving av lærere ved University for Foreigners i Perugia. Hans forskningsinteresse retter seg særlig mot migrasjonskonteksten. Han har vært leder for ALTE LAMI SIG siden 2008 og medlem av Europarådets LIAM-prosjekt siden 2014. I 2020 ble fikk han opprykk til førsteamanuensis. I IMPECT-prosjektet er Lorenzo medleder for arbeidspakke 3.

Seniorforskere

bilde av Ricky van Oers

Ricky van Oers

Dr. Ricky van Oers er jurist og har vært involvert i ulike internasjonale forskningsprosjekter om konsekvensene av formelle språk- og samfunnskunnskapskrav for innvandrere. I 2013 forsvarte hun sin doktorgradsavhandling Deserving Citizenship. Citizenship Tests in Germany, the Netherlands and the UK (Brill 2014). Innafor rammen av IMPECT-prosjektet er hun særlig involvert i arbeidspakke 3 som omhandler konsekvensene av migrasjonstester for LESLLA-innlærere i europarådslandene. Nå er Ricky professor II i Immigrant Inclusion & Law ved Høgskolen på Vestlandet og amanuensis med fokus på migrantinkludering og sosial rettferdighet ved Senter for migrasjonsrett ved Radboud-universitetet, Nijmegen, Nederland.

PhD-stipendiater

bilde av Live Grinden

Live Grinden

Live Grinden er stipendiat i IMPECT-prosjektet. Hun har en mastergrad i internasjonal utdanning og utvikling ved OsloMET, Afhad University for Women og University of Zambia. Forskningsinteressene hennes er alfabetiseringsundervisning og opplæringssituasjonen for voksne innlærere med lite skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. I ph.d.-prosjektet undersøker hun denne innlærergruppens motivasjon for språklæring i lys av språkkravet for statsborgerskap. Hun er lektor og jobber i avdeling for norsk med grunnopplæring i lesing og skriving ved et voksenopplæringssenter.

bilde av Sara Ahmed Hama Karim

Sara Ahmed Hama Karim

Sara Karim er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hun gjennomfører sitt forskningsprosjekt for PhD-graden innenfor rammen av IMPECT-prosjektet. Karim har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Blant hennes forskningsinteresser er migrasjon, transnasjonalisme, kurdisk identitet, voksne migranters identitet, tilhørighet og andrespråkslæring. Hun er arbeider nå med datainnsamling til sin PhD-avhandling med arbeidstittelen «Kandidatenes perspektiver på språk- og statsborgerprøvene i Norge og Danmark».

bilde av Terje Hellesen

Terje Hellesen

Hellesen er stipendiat i Impect-prosjektet. Han er Cand.philol. i filosofi fra Universitetet i Bergen. Forskingsinteressene hans omfattar mellom annan diskursanalyse og forholdet mellom språk og makt. I PHD-prosjektet sitt undersøkjer han diskursen om innføring av språk- og kunnskapskrav i Norge samt korleis lærarar opplever dei nye krava.

Assosierte prosjektmedlemmer

bilde av Anna Mouti

Anna Mouti

Anna Mouti er universitetslektor i andrespråkstilegnelse og anvendt språkvitenskap på School of Italian Language and Literature på Aristotle University of Thessaloniki, Hellas. Hun samarbeider også med masterprogrammet “Språkopplæring for flyktninger og migranter på Hellenic Open University. Gjennom arbeid med språkopplæring for voksne flyktninger og migranter i Hellas ble hun også involvert i ALTE LAMI Special Interest Group, og hun er særlig involvert i forskningsmålene til LASLLIAM-LAMI. Forskningsinteressene hennes knytter seg til andrespråkslæring, språktesting og vurdering av språkferdigheter og språkopplæring for vaksne flyktninger og migranter.

bilde av Kamran Khan

Kamran Khan

Dr Kamran Khan er førsteamanuensis ved universitetet i Birmingham der han leder forskergruppa MOSAIC om flerspråklighet. De siste 10 åra har han spesialisert seg i språktesting for statsborgerskap, og har arbeida i Storbritannia, Spania og Danmark. Han var Marie Curie Fellow og har tidligere vært invovert i ei rekke ulike prosjekt knytta til spørsmål om statsborgerskap, rasisme og sikkerhet. Blant publikasjonene hans er ‘Becoming British: Linguistic Trials and Negotiations’ (Bloomsbury, 2019).

Vitenskapelige assistenter

bilde av Robiel Gebrehiwet

Robiel Gebrehiwet

Robiel Gebrehiwet Kasa er vitenskapelig assistent i IMPECT, med ansvar for transkripsjon og oversetting av forskningsintervju på Tigrinja. Han er tospråklig lærer i Bergen kommune. Han har en mastergrad i filosofi fra Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya. Nå tar han også mastergrad i Kulturmøter ved Høgskolen i Volda, og arbeider med en masteroppgave om tospråklige lærere og tospråklig opplæring.

bilde av Susan Farkhari

Susan Farkhari

Susan Farkhari er vitenskapelig assistent med ansvar for transkripsjon og oversettelse av intervju på pashto og dari. Hun har utdanning i arkitektur fra Polytechnic university of Kabul, sosionomi fra HVL, og en bachelorgrad i engelsk fra UiB. Hun går nå på lektorutdanning i fremmedspråk ved UiB, og arbeider språkhjelper ved Bergen læringssenter.

bilde av Anna-Julie Rødal

Anna-Julie Rødal

Anna-Julie Rødal er vitenskapelig assistent hos IMPECT-prosjektet og jobber med å transkribere intervjuer på norsk. For øyeblikket er hun masterstudent ved profesjonsutdanningen Grunnskolelærer 5-10 hos Høgskulen på Vestlandet. Hun er nå på sitt femte år av utdanningen og skriver en masteroppgave i engelskfaget.

bilde av Jonathan Jonsson

Jonathan Jonsson

Jonathan Jonsson er vitenskapelig assistent på IMPECT-prosjektet, og har en mastergrad i Asia- og Midtøsten-studier fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i filosofi fra Umeå universitet i Sverige. Blant Jonathans forskningsinteresser er arabisk litteratur og filosofi.

bilde av Helene Utvik

Helene Utvik

Helene er vitenskapelig assistent i IMPECT-prosjektet og jobber med transkribering av intervjuer på norsk, svensk og dansk - samt oversettelse til engelsk. For tiden er hun masterstudent ved profesjonsutdanningen GLU 5-10 ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun skal skrive en mastergrad i engelskfaget til høsten. Masteren hennes omhandler sensur av språkbruk i litteratur, og dette er altså hennes største interesseområde.