Om BARNkunne

Hovedaktiviteten ved senteret vil være forskning og forskningsformidling gjennom vitenskapelig publisering, multimodalt undervisningsmateriell for etter- og videreutdanning, for grunn-master og ph.d.-nivå, master- og ph.d.-undervisning, og faglig og allmenrettet formidling gjennom frokostseminarer, webinar, film, nettressurser og forskningskonferanser.

Senteret BARNkunne har en spesiell interesse for profesjonell og institusjonell praksis med barn i aldersgruppen 1–6 år, deres familier og de landskap og samfunn de lever i. Profesjonell praksis i barnehagen vil, slik vi ser det, alltid være relasjonell, uforutsigbar og politisk.

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

Den nordiske barnehagemodellen

Vi er forankret i en barnehageforskningstradisjon som ofte er omtalt som den nordiske barnehagemodellen. Dette er en tradisjon som verdsetter barns lek både i institusjonens lokaler og i lokalmiljøers storby, mindre lokalsamfunn og mer naturlige landskaper og som byr på et variert innhold. I denne tradisjonen tar barnehagelæreren i bruk medvirkende og utforskende arbeidsmåter for å bidra til barns utvikling, læring og danning.

Økologi og samfunn

Men vi tar også inn over oss at den nordiske barnehagetradisjonen kommer til kort når det gjelder de samfunns- og økologiske utfordringer vi ser i dag. Lek, læring og danning er ikke verdifrie praksiser uten maktrelasjoner og usikkerhet. Derfor vil vi utvikle ny kunnskap og nye praksiser som tar med flere av de utfordringer som barn, deres familier og barnehagepersonalet står i. Like viktig er det også å fremheve eksistrende og historiske praksiser som kan inspirere ansatte i barnehager, barnehageeiere, ledere og barnehagelærerutdanninger  til å forsette og videreutvikle god praksis. 

Barnehagens innhold, aktivitet og vilkår for praksis

Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens innhold, indre liv og aktivitet, vilkår for praksis studeres og utvikles. Senteret studerer danning som kulturell tradisjon, personlig erfaring, gjensidige endringsprosesser og ledelse. Aktivitet, utforsking, identitetsutforming, agentskap og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og gjennom deltakelse endrer sin praksis. Danning og didaktiske praksiser i barnehage og lærerutdanning ses som holistiske, sammensatte og foranderlige praksiser. Forskningssenteret arbeider med å samle, beskrive, analysere og endre praksiser med mål om å kunne fremskape ny kunnskap og praksis for alle barn med aksept for kulturell ulikhet, men med mål om mer sosial og kulturell rettferd. 

Hovedområder for forskningens innhold og endringsarbeid

  • Historiske, nåtidige og fremtidige vilkår for danning og bærekraftige pedagogiske praksiser i barnehage
  • Barn og barnehagelærere som deltakere og utforskere i barnehagen – like og ulike vilkår
  • Lokale og internasjonale vilkår for allmennpedagogisk, didaktisk og økologisk bærekraftige praksiser
  • Utvikle nye praksiser og arbeidsformer som ivaretar ulike perspektiver, både humane, ikke humane, flerfaglige, historiske og framtidige
  • Ledelse, utdanning og kompetanseutvikling for mer sosial rettferdighet og økologisk bærekraftighet i barnehagesektoren
  • Hvordan man skal kunne forske på måter som bidrar til en etisk bærekraftig framtid