Illustrasjon, Senter for barnkunne, HVL.

Om BARNkunne

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet finansiert av Norges Forskningsråd. Målet vårt er å bidra til ny kunnskap og ny praksis, spesielt innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. 

 • BARNkunne har en spesiell interesse for profesjonell og institusjonell praksis med barn i aldersgruppen 1–6 år, deres familier og de landskap og samfunn de lever i.
 • Profesjonell praksis i barnehagen vil, slik vi ser det, alltid være relasjonell, uforutsigbar og politisk.
 • Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning.
 • Vi samler ny kunnskap, designer, utforsker og iverksetter aktiviteter som har til hensikt å styrke kvaliteten i norske barnehager.
bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

bilde av Lene Angelskår

Lene Angelskår

Administrativ koordinator

 

Den nordiske barnehagemodellen

Vi er forankret i en barnehageforskningstradisjon som ofte er omtalt som den nordiske barnehagemodellen. Dette er en tradisjon som verdsetter barns lek både i institusjonens lokaler og i lokalmiljøers storby, mindre lokalsamfunn og mer naturlige landskaper og som byr på et variert innhold. I denne tradisjonen tar barnehagelæreren i bruk medvirkende og utforskende arbeidsmåter for å bidra til barns utvikling, læring og danning.

berekraft.jpg

Økologi og samfunn

Men vi tar også inn over oss at den nordiske barnehagetradisjonen kommer til kort når det gjelder de samfunns- og økologiske utfordringer vi ser i dag. Lek, læring og danning er ikke verdifrie praksiser uten maktrelasjoner og usikkerhet. Derfor vil vi utvikle ny kunnskap og nye praksiser som tar med flere av de utfordringer som barn, deres familier og barnehagepersonalet står i. Like viktig er det også å fremheve eksistrende og historiske praksiser som kan inspirere ansatte i barnehager, barnehageeiere, ledere og barnehagelærerutdanninger  til å forsette og videreutvikle god praksis. 

illustrasjonsfotobarnhausttilhvlno.jpg

Barnehagens innhold, aktivitet og vilkår for praksis

Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens innhold, indre liv og aktivitet, vilkår for praksis studeres og utvikles. Senteret studerer danning som kulturell tradisjon, personlig erfaring, gjensidige endringsprosesser og ledelse. Aktivitet, utforsking, identitetsutforming, agentskap og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og gjennom deltakelse endrer sin praksis. Danning og didaktiske praksiser i barnehage og lærerutdanning ses som holistiske, sammensatte og foranderlige praksiser.

Forskningssenteret arbeider med å samle, beskrive, analysere og endre praksiser med mål om å kunne fremskape ny kunnskap og praksis for alle barn med aksept for kulturell ulikhet, men med mål om mer sosial og kulturell rettferd. 

Hovedområder for forskningens innhold og endringsarbeid

 • Historiske, nåtidige og fremtidige vilkår for danning og bærekraftige pedagogiske praksiser i barnehage
 • Barn og barnehagelærere som deltakere og utforskere i barnehagen – like og ulike vilkår
 • Lokale og internasjonale vilkår for allmennpedagogisk, didaktisk og økologisk bærekraftige praksiser
 • Utvikle nye praksiser og arbeidsformer som ivaretar ulike perspektiver, både humane, ikke humane, flerfaglige, historiske og framtidige
 • Ledelse, utdanning og kompetanseutvikling for mer sosial rettferdighet og økologisk bærekraftighet i barnehagesektoren
 • Hvordan man skal kunne forske på måter som bidrar til en etisk bærekraftig framtid

Perspektiv og metode

Senteret arbeider i tråd med FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv. Det innebærer at vi legger vekt på at vår forskning skal bidra til inkluderende, sosialt rettferdige og gode barnehager. 

Forskningen skal bidra til barnehagerelevante analyser som kan informere ulike aktører i barnehagesektoren lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og styrke barn, deres familier og de ansatte som arbeider i barnehagen. Dannings- og deltakerorienterte endringsperspektiver er gjennomgående i forskningstilnærmingene og i temaene det forskes på. 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

BARNkunne ble etablert som forskningssenteret med støtte fra Forskningsrådet i 2018 og har siden blitt etablert som etablert et aktivt senter for barnehageforskning. Dette har skjedd i tett samarbeid med partnere ved UiT-Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger og med kommuner i Norge. Vi samarbeider tett med partnere og miljøer internasjonalt i de Norden, samt i flere land i Europa, samt Australia og Kina. Vi vektlegger at våre prosjekter skal være praksisnære, ta hensyn til nåtidige samfunnsutfordringer, samt ha en bærekraftsprofil. Vi utvikler kompetanse på visuell og multimodal kommunikasjon for å imøtekomme og overkomme språkbarrierer i samarbeid og formidling.

I 2021 samler senteret 14 stipendiater, 2 postdoktor stillinger og en rekke aktive seniorforskere. Vi rekrutterer nye forskere, konsoliderer barnehageforskningsmiljøer på en nylig fusjonert institusjon (HVL) og styrker forbindelser mellom partnerne. Forskere ved BARNkunne deltar aktivt inn i HVLs doktorgradsprogram `Danning og didaktiske praksiser´. BARNkunne samarbeider med Filiorum ved UiS om årlige barnehagekonferanser og om konferanser for ph.d-studenter. Fra 2021 samarbeider BARNkunne med UiS og OsloMet om å videreutvikle og drifte Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. 

For å styrke forskningen har BARNkunne knyttet til seg meritterte internasjonale forskere (professor II og gjesteforskere). Sentralt i arbeidet har vært å skape et tett og stimulerende forskningsmiljø på tvers av store geografiske avstander, mye ved hjelp av digitalisering.

Slik er BARNkunne organisert

Prosjektet er bevilget 25 millioner fra FINNUT programmet, som ett av to slike strategiske forskningssentre i Norge. 

 • Senteret ledes faglig av professor Elin Eriksen Ødegaard

 • Koordinator: Maria Grindheim

 • Det er ansatt en internasjonal toppforsker som professor II i 25 prosent stilling: professor Marilyn Fleer (University of Monash og Oxford University)

Senteret har et styre, et vitenskapelig råd (internasjonale spesialister) og et brukerråd (flerstemmig sammensatt).

Styret

 • Styreleder: Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning, HVL
 • Helge Habbestad, UiT- Norges arktiske universitet
 • Marianne Boge, Bergen kommune
 • Jayne White, RMIT, Australia
 • Kjellrun Hiis Hauge, HVL
 • Sekretær: Elin Eriksen Ødegaard, Senterleder

Møterett:

 • Anita Nordseth, prosjektøkonom
 • Prosjektkoordinator

Stipendiater og post.doc-stillinger

I 2020 arbeider det 16 stipendiater og to postdoc-stillinger ved senteret. Dette inkluderer 12 ph.d-stillinger fra Høgskulen på Vestlandet, en ph. d fra Universitetet i Stavanger og to ph.d fra UiT- norges arktiske universitet  og 1 offentlig ph.d. fra Bergen kommune. De to post.doc-stillingene er virksomme; en ved UiT og en ved HVL.

Dessuten får noen kjerneforskere ekstra FoU-ressurser fra Norges Forskningsråd. Disse forskerne utgjør grunnstammen for forskning i senteret. Av disse forskerne er det i dag til sammen fem forskere med professorkompetanse og to med dosentkompetanse.

To av førsteamanuensene i senteret har fått tildelt et toårig professorkvalifiseringsstipend fra HVL. Senteret har også fire ‘professor II’ som er knyttet til senteret med ulike oppgaver. Flere forskere, studenter, forskningsassistenter og samarbeidspartnere er involvert i forskningsoppgaver gjennom forskergrupper og arbeidspakker.

Forskerne ved senteret er involvert i relevant utdanning, både i barnehagelærerutdanningene ved HVL, UiT og UiS, ved masterutdanningen i ‘Barnehagekunnskap’, i etter- og videreutdanning (Rekomp, m.m.)  og i doktorgradsutdanningen ‘Danning og didaktiske praksiser’ ved HVL.

Flere av kjerneforskerne arbeider tett med internasjonale samarbeidspartnere; Manchester Metropolitan University;  University of Gothenburg; East China Normal University og Beijing Normal University. Kinasamarbeidet involverer både forskning og utdanning.