One Ocean Utforskning

One Ocean Utforskning er et prosjekt om barn og deres utforskning og forståelse av havet. Formålet er å studere og forstå utforskning i samarbeid, og hvordan vi kan bygge opp en pedagogisk kultur for barns utforskning.

Prosjektledere

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

bilde av Åsta Birkeland

Åsta Birkeland

Leder av forskningsområde 6

Barns forståelse og oppfatning av verden er tett knyttet til hva de gjør. Dersom barn gis rik mulighet til å leke, bevege seg, utforske, og sanse ved og rundt havet, vil de over tid utvikle sin forståelse for havet og dets mange biotoper og kulturelle betydninger.

Vi har som mål å bidra til danning og håp. Ivaretakelse og beskyttelse av havet er blant FN’s bærekraftsmål, og i tillegg er perioden 2021-2023 FNs hav-tiår. Gjennom å støtte barns begynnende hav-erfaring og forståelse, opp muntrer vi dem også til å kjenne og sette pris på det havet som omgir oss.

One Ocean Utforskning er en satsning på hav og utforskende pedagogiske kulturer, som rommer flere under-prosjekter.

Prosjekter

Havportrett

One Ocean Havportrett er et kunst- og forskningsprosjekt i samarbeid med Kunstpilotene.

Sustaining Stories of the Sea

Sustaining Stories of the Sea er et prosjekt som fasiliterer intergenerasjonelle møter mellom barnehagebarn og eldre i et lokalsamfunn ved havet i Øygarden Kommune. Vi bruker ulike metoder for å skape felles narrativer om og ved havet. Les mer om prosjektet her (engelsk).

Bølger - om barns skapende utforsking med bølger ved havet

En praksisrettet barnehageforskning av masterstudent Andrine K. Ingebrigtsen 2022/2023.

Prosjektet gir en beskrivelse av 2-åringens kroppslige møte med bølger ved havet gjennom estetisk utfoldelse og hva som preger samtalefortelling mellom to-åringer og personalet etter utforsking av bølger og hav.

Forskningen kan gi barnehagefeltet ny kunnskap og inspirasjon til arbeid med 2-åringers meningsskaping gjennom estetisk impuls og samtalefortellinger, ved at personalet i samspill med barnet møter og utvider barnas utforsking gjennom samtalefortellinger.

Forskingen inngår som et under-prosjekt under satsning på hav og utforskende kulturer i One Ocean-Utforsking. Et mål med One Ocean-Exploration, er å lage et pedagogisk opplegg for FN sambandet som alle landes barnehager kan inspireres fra (hentet fra samtykkeskjema). Min forskning kan være et bidrag i dette arbeidet.

Ved å sanse med bølger ved havet kan barnet få en forståelse for bølger og havets betydning for menneske.

Samarbeidsutforskning ved havet

"Samarbeidsutforskning ved havet" er et masterprosjekt utført av Janne Torsvik i 2022/2023.

Prosjektet vil utfordre kvalitetsbegrepet som en standardisert tanke der alle problemer kan løses med en oppskrift. Å skape mening sammen, gjennom utforskning der barna er initiativtaker og pådriver, er en pedagogikk som oppmuntrer til barns medvirkning og engasjerte ansatte.

Formålet i denne masteroppgaven er å identifisere en mer bærekraftig pedagogikk som motvekt til standardiserte og såkalt evidensbaserte programmer. Disse programmene kan muligens være nyttig i enkelte sammenhenger, men kan også utgjøre en risiko for at vi søker etter sannheter som kanskje ikke finnes. Samfunnet blir stadig mer mangfoldig, samtidig som det er usikkerhet knyttet til hva framtiden bringer. Dette må vi ta hensyn til når vi planlegger hva barn skal lære. Å lære seg å lære, stimulere lærelyst og vitebegjær, forståelse for mangfold som ressurs, er elementer en framtidig barnehagepedagogikk etter mitt skjønn bør inneholde.

Etter å ha tatt del i prosjektene One Ocean- Havportrett og One Ocean- Ett hav, ønsker Torsvik å få kunnskap om hvordan barnehagene jobber videre med utforskning etter at prosjektene er avsluttet.

One ocean - Et kjønnsperspektiv på barns utforsking ved havet

"One ocean - Et kjønnsperspektiv på barns utforsking ved havet" er et masterprosjekt utført av student Monica Gustavsen i 2022/2023. Gustavsen vil observere i hvilken grad barnas kjønn kommer til utrykk i utforskningen ved havet, som kanskje e rmindre kjønnet enn leker og lekekroker i barnehagen.

Arrangementer

Havsans

Havsans er et kunst-, utforskning- og formidlingsarrangement for barn, som ble avhold under Forskningsdagene 2022.