One Ocean Utforskning

One Ocean Utforskning er et prosjekt om barn og deres utforskning og forståelse av havet. Formålet er å studere og forstå utforskning i samarbeid, og hvordan vi kan bygge opp en pedagogisk kultur for barns utforskning.

Prosjektledere

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

bilde av Aihua Hu

Aihua Hu

Forskningsområdeleder, førsteamanuensis

Havportrett - trailer

Barns forståelse og oppfatning av verden er tett knyttet til hva de gjør. Dersom barn gis rik mulighet til å leke, bevege seg, utforske, og sanse ved havet, vil de kunne bli interessert og over tid utvikle en begynnende kunnskap om havet og dets mange biotoper og kulturelle betydninger.

Vi har som mål å bidra til danning og håp. Ivaretakelse og beskyttelse av havet er blant FN’s bærekrafts mål, og i tillegg er perioden 2021-2030 FNs havforsknings-tiår. Mens havforskere bidrar til havforskning – bidrar vi som barnehage- og utdanningsforskere med kunnskap om hvordan barnehager og lærerutdanning kan bidra til at nye generasjoner får tilgang til kunnskapen om havet og finner de pedagogiske og didaktiske tilnærmingene som er tilpasset de yngste barna. Pedagogisk forskning støtter og utvikler barns begynnende hav-erfaring, forståelse og kunnskap, oppmuntrer barn og barnehager til å verdsette havet og livet i og ved havet. Forskningsdesignet drar veksler på vitenskapsområder på tvers av barns utvikling, pedagogikk, geografi, marinbiologi, maritime verktøy, estetikk, kunst og erfaringskunnskap og har en utforskende tilnærming.

One Ocean Utforskning er en satsning på hav og utforskende pedagogiske kulturer, som rommer flere under-prosjekter.

Formidling

Vitenskapelig og faglig formidling

Ødegaard, E. E., Oropilla, C. T., Hu, A., Torsvik, J., Gustavsen, M., Ingebrigsten, A. K. (2023). One Ocean Exploration Symposium - Barna ved Nordsjøen. Symposium at Norsk Barnehageforskningskonferanse; UiS, 2023-10-24 - 2023-10-26.

Ødegaard, E. E.; Oropilla, C. T. (2023). Sustaining Stories of the Seas: Intergenerational collaborative narratives enriching early childhood education. Paper at the conference Sustaining, knowing and 'living' the Blue; NTNU, 2023-06-15 - 2023-06-16.

Ødegaard, E. E. & Birkeland, Å. (2023). Emergent Ocean Literacy - Collaborative exploration of local ocean landscapes in early childhood. Paper at the conference Sustaining, knowling and 'living' the Blue; NTNU, 2023-06-15 - 2023-06-16

Ødegaard, E. E. (2023) Å skape kultur for utforskning. Barnehagefolk.

Ødegaard, E.E. Birkeland, Å., Marandon, A. Spilde, E. & Ingebrigtsen, A. (2023). Hvorfor har vi bølger i havet? Barnehagefolk.

Ødegaard, E. E. & Birkeland, Å. (2022). Emergent Ocean Literacy - a collaborative exploration of local ocean landscapes in early childhood education. Klimafestivalen - varmere, våtere, villere; 03.11.2022.

Formidling i media og debatt:

Ødegaard, E. E. (2023). Utdanning om livet under vann starter i barnehagen. Barnehage.no 2023

Ødegaard, E. E. (2023). De yngste barnas stemme i klimadebatten. Paneldebatt, One Ocean Future på Statsraad Lehmkuhl.; One Ocean Week. 2023-04-19 - 2023-04-19

Berg-Olsen, O. R., Ødegaard, E. E. (2023). Høgskulen på Vestlandet med tilbud til de små under One Ocean Week. One Ocean Week [Internett] 2023-03-15

Ødegaard, E. E. (2021) Sustainability education starts in early years: Grounding ecological lifestyles and ‘glocal’ mentalities. Open Access Government 2021. 

Verksteder sammen med barn

Hoffart, H. Ødegaard, E. E., Birkeland, Å. & (2023). Havsans - et forskningsbasert sanseverksted om hav for barnehagebarn. One Ocean Junior - Akvariet i Bergen, 13 april, 2023.

Ødegaard, E. E., Birkeland, Å. & Hoffart, H. (2022). Havsans - et forskningsbasert sanseverksted om hav for barnehagebarn. Kunstnerisk og museal presentasjon Forskningsdagene. 2022-09-23 - 2022-09-23.

Marandon, A. S., Marandon, A. Birkeland, Å. & Ødegaard, E. E. (2021-2023). Havprtrett – en serie verksteder med tre barnehager i Bergen og Øygarden.

Oropilla, C.T. (2022-2023). Intergenerasjonelle verksteder – en serie i samarbeid med Øygarden kommune og Klokkarvik båtforening.

Filmer og visninger med introduksjon

Ocean portrait – The Children by the North Sea. Dokumentarfilm 30 min.. Regissør: F. Goia, Produsent: Mediesenteret, S. Havre og BARNkunne, E. E. Ødegaard, Kunstpilotene og Marandon, A. S.  Vises på Tromsø International Educational Film festival, March, 2024.

Havportrett - Barna fra Nordsjøen. Dokumentarfilm 30 min. Regissør: F. Goia, Produsent: Mediesenteret, S. Havre og BARNkunne, E. E. Ødegaard, Kunstpilotene, Marandon, A. S. Vist under konferansen Sustaining, knowing and 'living' the Blue; NTNU, 2023-06-15 - 2023-06-16

Ocean portrait – The Children by the North Sea. Dokumentarfilm 30 min. Regissør: F. Goia, Produsent: Mediesenteret, S. Havre, BARNkunne, E. E. Ødegaard og Marandon, A. S.  Vist under Havuken, Bergen, april, 2023.

One Ocean Havportrett  -Videodokumentar fra pilot, 7 min. Regissør Håkon Hoffart. Produsent: BARNkunne, E. E. Ødegaard.

Prosjekter

Havportrett

One Ocean Havportrett er et kunst- og forskningsprosjekt i samarbeid med Kunstpilotene.

Sustaining Stories of the Sea

Sustaining Stories of the Sea er et prosjekt som fasiliterer intergenerasjonelle møter mellom barnehagebarn og eldre i et lokalsamfunn ved havet i Øygarden Kommune. Vi bruker ulike metoder for å skape felles narrativer om og ved havet. Les mer om prosjektet her (engelsk).

Bølger - om barns skapende utforsking med bølger ved havet

En praksisrettet barnehageforskning av masterstudent Andrine K. Ingebrigtsen 2022/2023.

Prosjektet gir en beskrivelse av 2-åringens kroppslige møte med bølger ved havet gjennom estetisk utfoldelse og hva som preger samtalefortelling mellom to-åringer og personalet etter utforsking av bølger og hav.

Forskningen kan gi barnehagefeltet ny kunnskap og inspirasjon til arbeid med 2-åringers meningsskaping gjennom estetisk impuls og samtalefortellinger, ved at personalet i samspill med barnet møter og utvider barnas utforsking gjennom samtalefortellinger.

Forskingen inngår som et under-prosjekt under satsning på hav og utforskende kulturer i One Ocean-Utforsking. Et mål med One Ocean-Exploration, er å lage et pedagogisk opplegg for FN sambandet som alle landes barnehager kan inspireres fra (hentet fra samtykkeskjema). Min forskning kan være et bidrag i dette arbeidet.

Ved å sanse med bølger ved havet kan barnet få en forståelse for bølger og havets betydning for menneske.

Samarbeidsutforskning ved havet

"Samarbeidsutforskning ved havet" er et masterprosjekt utført av Janne Torsvik i 2022/2023.

Prosjektet vil utfordre kvalitetsbegrepet som en standardisert tanke der alle problemer kan løses med en oppskrift. Å skape mening sammen, gjennom utforskning der barna er initiativtaker og pådriver, er en pedagogikk som oppmuntrer til barns medvirkning og engasjerte ansatte.

Formålet i denne masteroppgaven er å identifisere en mer bærekraftig pedagogikk som motvekt til standardiserte og såkalt evidensbaserte programmer. Disse programmene kan muligens være nyttig i enkelte sammenhenger, men kan også utgjøre en risiko for at vi søker etter sannheter som kanskje ikke finnes. Samfunnet blir stadig mer mangfoldig, samtidig som det er usikkerhet knyttet til hva framtiden bringer. Dette må vi ta hensyn til når vi planlegger hva barn skal lære. Å lære seg å lære, stimulere lærelyst og vitebegjær, forståelse for mangfold som ressurs, er elementer en framtidig barnehagepedagogikk etter mitt skjønn bør inneholde.

Etter å ha tatt del i prosjektene One Ocean- Havportrett og One Ocean- Ett hav, ønsker Torsvik å få kunnskap om hvordan barnehagene jobber videre med utforskning etter at prosjektene er avsluttet.

One ocean - Et kjønnsperspektiv på barns utforsking ved havet

Denne masteroppgaven gir et innblikk i hvordan barna gjør kjønn ved å delta i aktiviteter som blir gjort ved havet og hva det kan gi av kunnskap i forhold til hvordan man jobber med likestilling.) Mer om masteroppgaven kan du lese her:   https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/3087020

Problemstillingen er: «Hvordan gjør barnehagebarn kjønn ved bruk av ulike artefakter og materialer de finner når de utforsker ved havet gjennom et kunstprosjekt?

Metode: Studien er gjennomført som en etnografiskinspirert studie og der videomateriale, intervju og feltnotater blir brukt i analysen. En slik triangulering er brukt for å validere funnen

Funn: De sentrale funnen er at jentene og guttene i denne studien bruker de samme artefaktene når de gjør kjønn. Jentene og guttene gjør også mange av de samme aktivitetene, men gutter er litt mer opptatt av steiner enn jentene og jentene litt mer opptatt av dyr enn guttene. Artefaktene med sterke inskripsjoner som blyanter var jentene opptatt av og få farger som rosa og lilla. Guttene var ikke like opptatte av fargene, men når de valgte tok de farger som blå, svart og grønn.

Konklusjon: Funnene viser at det er lite forskjell på hvordan jenter og gutter gjør kjønn med artefaktene som har svake inskripsjoner, men at det er større variasjon blant artefaktene som har sterke inskripsjoner. Det er nyanser som skiller hvordan guttene og jentene gjør kjønn med artefakter som har svake inskripsjoner. Funnene viser hvordan å jobbe i naturen med materiale og artefakter som har svake inskripsjoner kan være med å gjøre hverdagen i barnehagen mere likestilt. Det er ikke nok forskning på hvordan man jobber for mere likestilling i det pedagogiske arbeidet sammen med barna, derfor er denne studien er bidrag til det.

Masterstudentene, Monica Gustavsen og Janne Thorsvik, Andrine Kongshaug, deltok i symposiumet One Ocean Exploration, sammen med forskerne Elin Eriksen Ødegaard, Aihua Hu og Czarecah Oropilla, på barnehageforskningskonferansen i Stavanger oktober, 2023.

 

Havsans - en resurs for barnehager

Havsans

Havsans er et kunst-, utforskning- og formidlingsarrangement for barn, som ble avhold under Forskningsdagene 2022 og på akvariet i Bergen ved Havuken i Bergen 2023.  Havsans er tilpasset aldersgruppen 3-6 års alder, og er planlagt som et tegne verksted der barn og voksne tegner med inspirasjon fra livet i og ved havet.

Vi håper opplegget kan inspirere til tegne verksteder i barnehager, i familier og på kulturinstitusjoner.