Koordineringsutvalget for ingeniørutdanning ved HVL (KUI)

Mandat

Koordineringsutvalg for ingeniørutdanningen er et rådgivende utvalg organisert under dekan på Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN). Utvalget skal ivareta koordineringen av bachelorprogrammene som følger forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Utvalget skal gi dekan råd om grep som sikrer samkjøring og god kvalitet i ingeniørutdanningen, og som bidrar til å opprettholde forsvarlig økonomi i fakultetet.

Oppgaver

  • Gi råd om samkjøring av emner, med fokus på fellesemnene i rammeplanen. Utvalget skal sette ned arbeidsgrupper med aktuelle fagpersoner på tvers av utdanningene.
  • Gi råd om strukturen i utdanningen.
  • Gi råd om samkjøring av studieprogram.
  • Gi råd om etablering og nedlegging av program.
  • Foreslå høringssvar i saker som angår ingeniørutdanningen.

Medlemmer

Sammensetningen av utvalget skal ivareta bredden av fagfeltene og den geografisk spredningen.