Koordineringsutvalget for ingeniørutdanning ved HVL (KUI)

Mandat

Koordineringsutvalg for ingeniørutdanningen er et rådgivende utvalg organisert under dekan ved Fakultet for teknologi, miljø-og samfunnsvitskap (FTMS). Utvalget skal ivareta koordineringen av bachelorprogrammene som følger forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Utvalget skal gi dekan råd om grep som sikrer samkjøring og god kvalitet i ingeniørutdanningen, og som bidrar til å opprettholde forsvarlig økonomi i fakultetet.

Oppgaver

 • Gi råd om samkjøring av emner, med fokus på fellesemnene i rammeplanen. Utvalget skal sette ned arbeidsgrupper med aktuelle fagpersoner på tvers av utdanningene.
 • Gi råd om strukturen i utdanningen.
 • Gi råd om samkjøring av studieprogram.
 • Gi råd om etablering og nedlegging av program.
 • Foreslå høringssvar i saker som angår ingeniørutdanningen.

Medlemmer

Sammensetningen av utvalget skal ivareta bredden av fagfeltene og den geografisk spredningen. 

Dekan kan utvidet utvalget med flere medlemmer for å sikre at de tre ingeniørcampusene er tilstrekkelig representert.

 • Brit Julbø, prodekan for utdanning (leder av utvalget)
 • Kristin Fanebust Hetland, (instituttleder, IDER)
 • Bjarne Christian Hagen (instituttleder, ISKB)
 • Jorunn Steensnæs (instituttleder, IMM)
 • Tarald Seldal (instituttleder, IBMN)
 • Pål Ellingsen (IDER)
 • Anne-Lena Kampen (IDER)
 • Therese Sjursen (IDER)
 • Nils Ottar Antonsen (IMM)
 • Hassan Momeni (IMM)
 • Kristin Kvamme (ISKB)
 • Per Fredrik Hemmingsson (ISKB)
 • Magnar Berge (IBMN)
 • Tonje Nordås (IBMN)
 • Per Christian Engdal ( IDER, campus Førde)
 • Marcin Andrzej Fojcik (tillitsvalgt, Tekna)
 • Rune Hjelmeseter (studieadministrasjonen) (vara: Guro Kristin Øvsthus)
 • Alexander Bakketun Ringheim (ingeniørstudent, Bergen)
 • Hilde Marie Salvanes (ingeniørstudent, Haugesund)
 • Ingeniørstudent fra Førde (mangler)
 • Kristine Engan-Skei (kvalitetsrådgiver og sekretær for utvalget)

Funksjonstid 

Medlemmene i KUI er knyttet til rollene og utskifting av medlemmer skjer ved behov. Studentrepresentantene sitter i en periode på 1 år og kan velges inn på nytt.

Møtefrekvens 

Det vil normalt være ett møte per semester, medio oktober og medio april.