Overflytting til Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

På denne sida finn du retningslinjer for overflytting ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Du kan søke direkte opptak til andre, tredje eller fjerde studieår dersom du har begynt på ei grunnutdanning ved ein annan lærestad. Kva studieår du kan søke til vil variere mellom utdanningsprogramma.  

Direkte opptak er kun mogleg dersom ekstern utdanning er samannfallande med HVL si utdanning, og dersom det er ledig kapasitet i kullet på studieprogrammet du søker.  

Informasjon om søknadsfrist og korleis du kan søke overflytting ved HVL. 

Du kan søke overflytting til disse utdanningsprogramma: 

 

Barnehagelærerutdanning, bachelor

(Campus Bergen, Stord og Sogndal) 

Kvalifiseringskravet er at utdanninga er under same rammeplan og at studiemodellen samsvarer med HVL sin studiemodell.  

Du må ha fullført det første året før du kan søke om overflytting. 

Overflyttingsstudentar vil få tilbod om plass på fordjupingsfag med ledig kapasitet etter at interne studentar har valgt.  

Oversikt over fordjupingsfag i barnehagelærarutdanninga. 

Grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10

Du kan søke overflytting til tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanningane. Kvalifiseringskravet er at studiemodellen ved din noverande studiestad samsvarer med HVL sin studiemodell, og at du har bestått alle emne og praksisperioder så langt i studiet. Du blir rangert på bakgrunn av karaktersnittet i utdanninga så langt.

Det er krav om at studentar som søker overflytting til grunnskulelærarutdanningane skal få vitnemål frå Høgskulen på Vestlandet.

Friluftsliv, bachelor

(Campus Sogndal) 

Dersom du har tatt årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning kan du søke direkte til 2. år. Med fagleg grunnlag som tilsvarar dei to første åra kan du søke direkte til 3. år.  

Hvis du får tilbod om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanninga din. Les mer om godskriving her. Dette gjeld ikkje for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal frå før. 

Tegnspråk og tolking, bachelor

(Campus Bergen) 

Dersom du kan teiknspråk frå før, kan du søkje deg direkte inn i 2. klasse på tolkestudiet. Etter endt utdanning vil du få offentleg godkjenning som tolk, men ikkje bachelorgrad, med mindre du har eksamen frå 1. klasse frå NTNU eller OsloMet (60 studiepoeng). Dersom du ynskjer å ta eksamen i emna frå 1. klasse på HVL, kan du ta kontakt med studieveiler for å få dette lagt til i studieplanen din.  

Dersom du ikkje har 60 studiepoeng i teiknspråk, må du ta ein opptaksprøve. Opptaksprøven er ein samtale på tegnspråk med to av faglærarane på studiet. Den første delen er presentasjon og samtale om dagligdagse tema som jobb, skule, fritid og liknande. Den andre delen er ein fagleg diskusjon om teiknspråk i teori og praksis. 

I opptaksprøven blir du vurdert på din kommunikative kompetanse og kva innsikt du har i teiknspråkteori. Her blir det forventa at du kjenner til omgrep som til dømes proform, simultanitet og konstruert handling. 

Tema til del to i opptaksprøven vil bli henta frå avsnitta om læringsutbytte som står i emneplanen til 'Norsk tegnspråk i teori og praksis'. På nettsida om dette emnet finn du også lenke til aktuell litteratur om tegnspråkteori. 

Godskriving

Dersom du får tilbod om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanninga di. Les meir om godskriving her. Dette gjeld ikkje for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal frå før.

Dersom du er usikker på om du fyller krava over, kan du søke opptak gjennom Samordna opptak og etter opptaket søke om godskriving av emne 

Har du spørsmål om overflytting ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, fyll ut kontaktskjema her.

Oversikt over ledige studieplasser studieåret 2023/2024

Overflytting til 3. studieår

Bergen

Grunnskolelærer 1.–7. trinn og 5.–10. trinn:

Høst 2023 (vestlandsklasser*):

Profesjonsfaglig digital kompetanse
Profesjonsrettet pedagogikk

Vår 2024:

Dette semesteret består av fordypning i undervisningsfag som du allerede har bestått 30 studiepoeng i. Tilbud om overflytting forutsettes av ledig kapasitet på ditt fordypningsfag.

Stord

Grunnskolelærer 1.–7. trinn og 5.–10. trinn:

Høst 2023 (vestlandsklasser*):

KRLE 1
Mat og helse 1
Naturfag 1
Profesjonsfaglig digital kompetanse

Vår 2024:

Dette semesteret består av fordypning i undervisningsfag som du allerede har bestått 30 studiepoeng i. Tilbud om overflytting forutsettes av ledig kapasitet på ditt fordypningsfag.

Sogndal

Grunnskolelærer 1.–7. trinn og 5.–10. trinn:

Høst 2023 (vestlandsklasser*):

Kunst og håndverk 1
Mat og helse 1
Profesjonsfaglig digital kompetanse
Samfunnsfag 1

*Vestlandsklasse er et studietilbud som har undervisning som er heldigitalt eller delvis nett- og samlingsbasert, men med praksisundervisning og obligatoriske profesjonsøkter tilknyttet campussted.

Vår 2024:

Dette semesteret består av fordypning i undervisningsfag som du allerede har bestått 30 studiepoeng i. Tilbud om overflytting forutsettes av ledig kapasitet på ditt fordypningsfag.

 Overflytting til 4. studieår

Bergen

  • Grunnskolelærer 1.–7. trinn
  • Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Du kan velge mellom følgende masterfag:

KRLE, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Kunst og håndverk vestlandsklasse, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Mat og helse, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Musikk, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Naturfag, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Stord

  • Grunnskolelærer 1.–7. trinn
  • Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Du kan velge mellom følgende masterfag:

Kunst og håndverk vestlandsklasse, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Matematikk, 1.–7. trinn og 5.-10. trinn
Norsk, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Samfunnsfag, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Spesialpedagogikk 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn

Sogndal

  • Grunnskolelærer 1.–7. trinn
  • Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Du kan velge mellom følgende masterfag:

Kroppsøving, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Matematikk, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Norsk, 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
Spesialpedagogikk 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn