Overflytting til Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

På denne sida finn du retningslinjer for overflytting ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Du kan søke direkte opptak til andre, tredje eller fjerde studieår dersom du har begynt på ei grunnutdanning ved ein annan lærestad. Kva studieår du kan søke til vil variere mellom utdanningsprogramma.  

Direkte opptak er kun mogleg dersom ekstern utdanning er samannfallande med HVL si utdanning, og dersom det er ledig kapasitet i kullet på studieprogrammet du søker.  

Informasjon om søknadsfrist og korleis du kan søke overflytting ved HVL. 

Du kan søke overflytting til disse utdanningsprogramma: 

 

Barnehagelærerutdanning, bachelor

(Campus Bergen, Stord og Sogndal) 

Kvalifiseringskravet er at utdanninga er under same rammeplan og at studiemodellen samsvarer med HVL sin studiemodell.  

Du må ha fullført det første året før du kan søke om overflytting. 

Overflyttingsstudentar vil få tilbod om plass på fordjupingsfag med ledig kapasitet etter at interne studentar har valgt.  

Oversikt over fordjupingsfag i barnehagelærarutdanninga. 

Grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10

Du kan søke overflytting til tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanningane. Kvalifiseringskravet er at studiemodellen ved din noverande studiestad samsvarer med HVL sin studiemodell, og at du har bestått alle emne og praksisperioder så langt i studiet. Du blir rangert på bakgrunn av karaktersnittet i utdanninga så langt.

Det er krav om at studentar som søker overflytting til grunnskulelærarutdanningane skal få vitnemål frå Høgskulen på Vestlandet.

Grunnskulelærar samlingsbasert og nettstøtta 1-7

Friluftsliv, bachelor

(Campus Sogndal) 

Dersom du har tatt årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning kan du søke direkte til 2. år. Med fagleg grunnlag som tilsvarar dei to første åra kan du søke direkte til 3. år.  

Hvis du får tilbod om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanninga din. Les mer om godskriving her. Dette gjeld ikkje for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal frå før. 

Idrett, trening og helse, bachelor

(Campus Sogndal) 

Dersom du har tatt årsstudium i idrett, personleg trenar eller anna relevant utdanning kan du søke direkte til 2. år. Med fagleg grunnlag som tilsvarar dei to første åra kan du søke direkte til 3. år. Søknad om innpass vert behandla individuelt. 

Hvis du får tilbod om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanninga din. Les mer om godskriving her. Dette gjeld ikkje for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal frå før. 

Tegnspråk og tolking, bachelor

(Campus Bergen) 

Dersom du kan teiknspråk frå før, kan du søkje deg direkte inn i 2. klasse på tolkestudiet. Etter endt utdanning vil du få offentleg godkjenning som tolk, men ikkje bachelorgrad, med mindre du har eksamen frå 1. klasse frå NTNU eller OsloMet (60 studiepoeng). Dersom du ynskjer å ta eksamen i emna frå 1. klasse på HVL, kan du ta kontakt med studieveiler for å få dette lagt til i studieplanen din.  

Dersom du ikkje har 60 studiepoeng i teiknspråk, må du ta ein opptaksprøve. Opptaksprøven er ein samtale på tegnspråk med to av faglærarane på studiet. Den første delen er presentasjon og samtale om dagligdagse tema som jobb, skule, fritid og liknande. Den andre delen er ein fagleg diskusjon om teiknspråk i teori og praksis. 

I opptaksprøven blir du vurdert på din kommunikative kompetanse og kva innsikt du har i teiknspråkteori. Her blir det forventa at du kjenner til omgrep som til dømes proform, simultanitet og konstruert handling. 

Tema til del to i opptaksprøven vil bli henta frå avsnitta om læringsutbytte som står i emneplanen til 'Norsk tegnspråk i teori og praksis'. På nettsida om dette emnet finn du også lenke til aktuell litteratur om tegnspråkteori. 

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, trinn 1-13

Du kan søke overflytting til 3. studieår i Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (LUPE kroppsøving).

Opptakskravet er fullført bachelor i kroppsøving og idrettsfag (faglærer).

Lærerutdanningen er en to eller tre-faglig masterutdanning. Når du søker om overflytting skal du derfor velge et eller to andre skolefag som skal tas første skoleår. Dette kan være emner ved grunnskolelærerutdanningen eller fordypningsemner. Du finner mer informasjon om fagvalget, og en oversikt over hvilke fag du kan velge mellom, på denne nettsiden.   

Overflyttingsstudenter vil få tilbud om plass på fag to og tre med ledig kapasitet etter at interne studenter har valgt. 

Hvis du får tilbud om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanningen din. Les mer om godskriving her. Du vil få godskrevet første og andre studieår, og vil til sammen bruke seks år på å fullføre Lærerutdanning 1.-13. trinn.

For spørsmål om overflytting ta kontakt med studieveileder på FLKI-Studierettleiar@hvl.no.

Lærerutdanning i musikk, trinn 1-13

Du kan søke overflytting til 3. studieår i Lærerutdanning i musikk (LUPE musikk).

Opptakskravet er at du har fullført bachelor i musikk (faglærer).

Lærerutdanningen er en to eller tre-faglig masterutdanning. Når du søker om overflytting skal du derfor velge et eller to andre skolefag som skal tas første skoleår. Dette kan være emner ved grunnskolelærerutdanningen eller fordypningsemner. Du finner mer informasjon om fagvalget, og en oversikt over hvilke fag du kan velge mellom, på denne nettsiden.  

Overflyttingsstudenter vil få tilbud om plass på fag to og tre med ledig kapasitet etter at interne studenter har valgt. 

Hvis du får tilbud om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanningen din. Les mer om godskriving her. Du vil få godskrevet første og andre studieår, og vil til sammen bruke seks år på å fullføre Lærerutdanning 1.-13. trinn.

For spørsmål om overflytting ta kontakt med studieveileder på FLKI-Studierettleiar@hvl.no.  

Godkjenning

Dersom du får tilbod om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanninga di. Les meir om godkjenning her. Dette gjeld ikkje for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal frå før.

Dersom du er usikker på om du fyller krava over, kan du søke opptak gjennom Samordna opptak og etter opptaket søke om godkjenning av emne.

Har du spørsmål om overflytting ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, fyll ut kontaktskjema her.

Oversikt over ledige studieplassar på grunnskulelærarutdanningane studieåret 2024/2025

Overflytting til 3. studieår

Bergen

Grunnskulelærar 1.–7. trinn og 5.–10. trinn:

Haust 2024 (vestlandsklasser*):

 • Musikk 1
 • Naturfag 1
 • Utdanningsval ( 5-10)
 • Samfunnsfag 1
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse
 • Profesjonsretta pedagogikk

Vår 2025:

Dette semesteret består av fordjuping i undervisningsfaget som du allereie har bestått 30 studiepoeng i. Tilbodet om overflytting føreset at det er ledig kapasitet på ditt fordjupingsfag.

Stord

Grunnskulelærar 1.–7. trinn og 5.–10. trinn:

Haust 2024 (vestlandsklasser*):

 • KRLE 1
 • Naturfag 1
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse
 • Spesialpedagogikk

Vår 2025:

Dette semesteret består av fordjuping i undervisningsfaget som du allereie har bestått 30 studiepoeng i. Tilbodet om overflytting føreset at det er ledig kapasitet på ditt fordjupingsfag.

Sogndal

Grunnskulelærar 1.–7. trinn og 5.–10. trinn:

Haust 2024 (vestlandsklasser*):

 • KRLE 1
 • Kunst og handverk 1
 • Naturfag 1
 • Musikk 1
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse
 • Spesialpedagogik

Vår 2025:

Dette semesteret består av fordjuping i undervisningsfaget som du allereie har bestått 30 studiepoeng i. Tilbodet om overflytting føreset at det er ledig kapasitet på ditt fordjupingsfag.

*Vestlandsklasse er eit studietilbod som har heldigitalt eller delvis nett- og samlingsbasert undervisning, men med praksisundervisning og obligatoriske profesjonsøktar tilknytta campusstad.

 Overflytting til 4. studieår

Bergen

 • Grunnskulelærar 1.–7. trinn
 • Grunnskulelærar 5.–10. trinn

Du kan velje mellom følgjande masterfag:

 • Kunst og handverk 
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag 
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonsretta pedagogikk

Stord

 • Grunnskulelærar 1.–7. trinn
 • Grunnskulelærar 5.–10. trinn

Du kan velje mellom følgjande masterfag:

 • Kunst og handverk 
 • Matematikk
 • Norsk

Sogndal

 • Grunnskulelærar 1.–7. trinn
 • Grunnskulelærar 5.–10. trinn

Du kan velje mellom følgjande masterfag:

 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Norsk
 • Spesialpedagogikk 
 • Naturfag