Hopp til innhald

Studieplan - E-helse

Hausten 2016

Helse- og omsorgstjenestene møter store utfordringer med nye yngre brukergrupper og et økende antall eldre, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder reduseres. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Det er et nasjonalt mål at teknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025. Innføring av slik teknologi krever at helsepersonell har kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Det er derfor nødvendig å kjenne både potensialer og begrensninger, samt å forstå hvordan teknologiske løsninger endrer tjenestene.

Videreutdanningen Teknologi i helse og omsorg er et tverrfaglig samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet. Gjennom studiet oppnår kandidaten kompetanse innen anskaffelse, implementering og konsekvenser av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er et deltidsstudium over 1 år (50% studieprogresjon). Det beregnes ca 20 timers arbeid med studiene per uke i studieåret

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om aktuell og relevant teknologi som kan benyttes i helse- og omsorgstjenesten
 • kan analysere mulighetene for nyskaping og innovasjon innen helse- og omsorg som følge av innføring av teknologi i tjenesten
 • har kunnskap om metoder for å implementere teknologiske systemer
 • kan vurdere faktorer som influerer aksept og bruk av teknologi i helse og omsorgstjenesten på individuelt nivå, i organisasjonen og i samfunnet
 • kan vurdere faktorer som influerer samspillet mellom responssenter, individ og tjenester

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og testing av løsninger for tjenestemottaker
 • kan vurdere anvendelse av teknologi i helse- og omsorgstjeneste fra ulike perspektiv

- nytte og hensiktsmessighet for tjenestemottaker og tjenesteyter
- problemer og ulemper knyttet til anvendelsen av teknologi
- samfunnsøkonomi

 • kan implementere teknologiske systemer metodisk
 • kan vurdere og tilpasse teknologiske løsninger ut i fra individuelle behov til

- tjenestemottaker
- tjenesteyter
- pårørende og andre involverte

 • kan planlegge og gjennomføre innovative innkjøpsprosesser for teknologi i helse- og omsorgstjenestene
 • kan vurdere nytte av teknologi fra individuelle og organisatoriske perspektiv

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillingene knyttet til bruk av teknologi til helse- og omsorgsformål
 • kan bidra til nytekning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren
 • kan planlegge implementering av teknologi til helse- og omsorgsformål i en organisasjon
 • kan analysere og kritisk vurdere integrering av helse- og omsorgsteknologi i øvrige systemer i organisasjonen

Arbeidsformer

Studiet går over et studieår med 3 samlinger à to dager for hvert emne. Gjennom hele studiet vil det være aktiviteter via høgskolens studiestøttesystem. Studiet vektlegger studentaktive læringsformer og interaktive forelesninger. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene, inklusiv til den første. Deler av læringsaktivitetene foregår i omsorgsteknologilaboratoriet.

Vurderingsformer

Skriftlig hjemmeeksamen

Krav til studieprogresjon

OMT501 eller tilsvarende må være bestått før studenten begynner på OMT502

Organisering

Videreutdanningen Teknologi i helse og omsorg er et deltidsstudium som går over to semester.

Det består av 2 emner, hver på 15 studiepoeng.
OMT501 Omsorgsteknologi (1. semester)
OMT502 Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene (2. semester)