Hopp til innhald

Studieplan - Teknologi i helse og omsorg

Hausten 2018

Helse- og omsorgstjenestene møter store utfordringer med nye yngre brukergrupper og et økende antall eldre, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder reduseres. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Det er et nasjonalt mål at teknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025. Innføring av slik teknologi krever at helsepersonell har kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Det er derfor nødvendig å kjenne både potensialer og begrensninger, samt å forstå hvordan teknologiske løsninger endrer tjenestene.

Videreutdanningen Teknologi i helse og omsorg er et tverrfaglig samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet. Gjennom studiet oppnår kandidaten kompetanse innen anskaffelse, implementering og konsekvenser av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten.

Studiet er et deltidsstudium over 1 år (tilsvarer 50% studieprogresjon). Det beregnes ca. 20 timers arbeid med studiene per uke i studieåret.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om aktuell og relevant teknologi som kan benyttes for brukere i helse- og omsorgstjenestene
 • kan analysere mulighetene for nyskaping og innovasjon innen helse- og omsorg som følge av innføring av teknologi i tjenesten
 • har spesialisert innsikt i metoder for å implementere teknologiske systemer i helse- og omsorgstjenestene
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse knyttet til aksept og bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten på individuelt nivå, i organisasjonen og i samfunnet
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse på samspill og samhandling mellom responssenter, individ og tjenester

Ferdigheter:
Kandidaten..

 • kan delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og testing av løsninger for tjenestemottaker
 • kan vurdere anvendelse av teknologi i helse- og omsorgstjenestene fra ulike perspektiv:
  • nytte og hensiktsmessighet for tjenestemottaker og tjenesteyter
  • muligheter og utfordringer knyttet til anvendelsen av teknologi
  • samfunnsøkonomi
 • kan implementere teknologiske systemer metodisk
 • kan vurdere og tilpasse teknologiske løsninger ut i fra individuelle behov til:
  • tjenestemottaker
  • tjenesteyter
  • pårørende og andre involverte
 • kan planlegge og gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser for teknologi i helse- og omsorgstjenestene

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene
 • kan bidra til nytekning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren
 • kan planlegge implementering av teknologi til helse- og omsorgsformål for individ og i en organisasjon
 • kan analysere og kritisk vurdere integrering av teknologi i helse- og omsorgstjenesten i øvrige systemer i organisasjonen

Arbeidsformer

Studiet går over et studieår med 3 samlinger à to dager for hvert emne. Gjennom hele studiet vil det være aktiviteter via høgskolens studiestøttesystem. Studiet vektlegger studentaktive læringsformer og interaktive forelesninger. Studentene kan pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene, inklusiv til den første. Deler av læringsaktivitetene foregår i øvingslokaler.

Vurderingsformer

Muntlig vurdering og skriftlig hjemmeoppgave

Krav til studieprogresjon

THO801 eller tilsvarende må være bestått før studenten begynner på THO802

Organisering

Studiet består av to emner som hver er på 15 studiepoeng:
THO801 Teknologi i helse og omsorgtjenene og THO802 Implementering av teknologi i helse- og omsorgstjenestene