Hopp til innhald

Studieplan - E-helse

Hausten 2023

E-helse er definert av verdens helseorganisasjon som bruk av IKT for å bedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. E-helse omfatter derfor et bredt spekter av løsninger som konfigureres og implementeres til ulike situasjoner og på ulike nivå; individuelt, organisatorisk og på samfunnsnivå.

Helse- og omsorgstjenestene møter store utfordringer med nye yngre brukergrupper og et økende antall eldre, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder reduseres. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Det er et nasjonalt mål at e-helse skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren. Dette gir store endringer i rammebetingelser rundt helsetjenestetilbudet som igjen krever at helsepersonell har oppdatert og kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Det er derfor nødvendig å kjenne både potensialer og begrensninger, samt å forstå hvordan teknologiske løsninger endrer tjenestene.

Videreutdanning i e-helse ved HVL er utviklet i samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet. Gjennom studiet oppnår kandidaten kompetanse innen teknologiforståelse, anskaffelser, implementering og konsekvenser av
e-helse. Studentene får mulighet til nettverksdeling og kompetansedeling i studentgruppene.

Studiet er et deltidsstudium på 30 studiepoeng over 1 år (tilsvarer 50% studieprogresjon) på masternivå og består av to emner. Hvert av emnene gjennomføres med to digitale samlinger og en fysisk samling i Bergen. Digitale samlinger krever at studentene har tilgang til pc med kamera, mikrofon og lyd. Det beregnes ca. 20 timers arbeid med studiene per uke i studieåret.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i helse- og sosialfag.

Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om aktuell og relevant teknologi som kan benyttes for tjenestemottakere og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestene
 • kan analysere mulighetene for nyskaping og innovasjon innen helse- og omsorg som følge av innføring av e-helse
 • har spesialisert innsikt i metoder for å implementere e-helse
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse knyttet til aksept og bruk av e-helse på individuelt nivå, i organisasjonen og i samfunnet

Ferdigheter:
Kandidaten..

 • kan delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og testing av e-helseløsninger for tjenestemottaker
 • kan vurdere anvendelse av e-helse fra ulike perspektiv:

  • nytte og hensiktsmessighet for tjenestemottaker og tjenesteyter
  • muligheter og utfordringer knyttet til anvendelsen av e-helse
  • samfunnsøkonomiske
  • organisatoriske
  • etiske og juridiske
 • kan implementere e-helseløsninger metodisk
 • kan vurdere og tilpasse e-helseløsninger basert på individuelle behov til:

  • tjenestemottaker
  • tjenesteyter
  • pårørende og andre involverte
 • kan planlegge og gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser for e-helseløsninger

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av e-helse
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i helse- og omsorgssektoren
 • kan planlegge og samhandle om implementering av e-helseløsninger på individ- og organisasjonsnivå
 • kan analysere og kritisk vurdere integrering av e-helseløsninger i øvrige systemer i organisasjonen
 • kan anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter innen fagområdet

Arbeidsformer

Gjennom hele studiet vil det være aktiviteter via høgskolens studiestøttesystem Canvas. Studiet vektlegger studentaktive læringsformer, interaktive forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstendig arbeid. Studentene kan pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene, inklusiv til den første. 

Vurderingsformer

Vurderingsformer er i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved HVL. Hvert emne har avsluttende eksamen i grupper. Vurderingsformer som benyttes i studiet er er muntlig eksamen og skriftlig hjemmeoppgave.

Krav til studieprogresjon

Gjennomført THO801 eller tilsvarende, alternativt fullførte obligatoriske arbeidskrav fra THO801 før studenten begynner på THO802

Organisering

Studiet består av to emner som hver er på 15 studiepoeng: THO801 e-helse og velferdsteknologi og THO802 Implementering av e-helse.