Hopp til innhald

Studieplan - E-helse

Hausten 2020

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om aktuell og relevant teknologi som kan benyttes for tjenestemottakere og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestene
 • kan analysere mulighetene for nyskaping og innovasjon innen helse- og omsorg som følge av innføring av e-helse
 • har spesialisert innsikt i metoder for å implementere e-helse
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse knyttet til aksept og bruk av e-helse på individuelt nivå, i organisasjonen og i samfunnet
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse på samspill og samhandling mellom responssenter, individ og tjenester

Ferdigheter

Kandidaten..

 • kan delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og testing av e-helseløsninger for tjenestemottaker
 • kan vurdere anvendelse av e-helse fra ulike perspektiv:
  • nytte og hensiktsmessighet for tjenestemottaker og tjenesteyter
  • fordeler og ulemper knyttet til anvendelsen av e-helse
  • samfunnsøkonomi
 • kan implementere e-helseløsninger metodisk
 • kan vurdere og tilpasse e-helse løsninger ut i fra individuelle behov til:
  • tjenestemottaker
  • tjenesteyter
  • pårørende og andre involverte
 • kan planlegge og gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser for e-helse i helse- og omsorgstjenestene

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av e-helse
 • kan bidra til nytekning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren
 • kan planlegge implementering av e-helse for individ og i en organisasjon
 • kan analysere og kritisk vurdere integrering av e-helse i øvrige systemer i organisasjonen
 • kan anvende og formidle sin kunnskap og ferdigheter innen fagområdet

Arbeidsformer

Studiet går over et studieår med 3 samlinger à to dager for hvert emne.

Gjennom hele studiet vil det være aktiviteter via høgskolens studiestøttesystem. Studiet vektlegger studentaktive læringsformer, interaktive forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstendig arbeid. Studentene kan pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene, inklusiv til den første.

Vurderingsformer

Muntlig vurdering og skriftlig hjemmeoppgave

Krav til studieprogresjon

THO801 eller tilsvarande må vere greidd før studenten byrjar på THO802

Organisering

Studiet består av to emner som hver er på 15 studiepoeng: THO801 Teknologi i helse og omsorgtjenene og THO802 Implementering av teknologi i helse- og omsorgstjenestene