Å-KH230 Kunst og Håndverk 2

Emnebeskrivelse for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

 Faget i utdanningen:

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjons-former knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Kunst og håndverk er delt i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur. På alle fire områder utvikles og brukes kunnskap og ferdigheter i arbeid med materialer, teknikker, visuell kommunikasjon og estetiske virkemidler. Faginnholdet knyttes til kunst- og formuttrykk fra ulike tidsepoker, kulturer og en flerkulturell hverdag. Duodji/duodje/duedtie som er en sentral del i samisk kultur, er integrert i faget.

Studentens handlingskompetanse utvikles gjennom øvelse og erfaring med skapende prosesser. Kunnskap om barn og unges kulturelle uttrykksformer i møte med materialer og symboler. Studenten skal kunne skape et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon rundt aktualitet, kvalitet og bærekraftig utvikling.

Ut fra fagets egenart skal studenten bruke de grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, og å kunne bruke digitale verktøy som en integrert del av arbeidet med kunst og håndverk. I vekselvirkning mellom fagutøvelse, fagteori og fagtradisjon skal studenten utvikle en bevisst holdning til fagets innhold, relevans og verdi for individ og samfunn.

Presentasjon av emnet:

Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget, og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering.

I kunst og håndverk 2 vil studenten få en dypere faglig kunnskap ombilde (kunst og visuell kommunikasjon), skulptur, design og arkitektur. Studentene får prøve ulike teknikker og materialgrupper innen disse fire områdene og de vil gjennom praktisk arbeid og teori arbeide videre med estetikk, kreativitet og læreprosesser i kunst og håndverksfaget.I kunst og formkultur vil studentene få en dypere faglig kunnskap om utviklingen av bildekunst, skulptur, design og arkitektur de siste 200 årene.

FoU: Det blir sett av en periode der studentene skal arbeide utforskende med en faglig problemstilling innen kunst og håndverk. Fordypingsperioden har en større grad av selvstudium enn resten av emnet, men med individuell retteiing av faglærer.

Læringsutbytte

 KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om bildekunst, skulptur, design og arkitektur de siste 200 år med vekt på nyere uttrykksformer
 • har kunnskap om materialer og teknikker knyttet til håndlagde og digitale bilder, og hvordan barn og unge bruker ulike medier og virkemidler i bilder, tekst og lyd
 • har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan gi barn og unge opplevelse og stimulere til kreativitet i skapende arbeid
 • har kunnskap om design, designteorier, ideutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • har kunnskap om design og arkitektur i privat og offentlig rom, hvordan arkitektur virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid
 • har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barn og unges formspråk, identitet og kreativitet

FERDIGHETER

Studenten

 • kan utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler
 • kan bruke metoder for problemløsning i design og teknologi og inspirere til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
 • kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng,
 • kan være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke museer og samlinger i læringsarbeid og eget skapende arbeid
 • kan benytte ulike skrifttyper, layout og visuell kommunikasjon for å synliggjøre arbeidsprosesser og resultater, og for å formidle egne og andres formuttrykk
 • kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede i utvikling av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur
 • kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer
 • kan lage lokale planer for kunst og håndverk og utnytte relevant teori i arbeid med tilpasset opplæring
 • kan beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk og gi læringsfremmende tilbakemeldinger.
 • kan vurdere kvalitet i lærebøker og digitale ressurser og velge hensiktsmessige læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk
 • kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping
 • kan legge til rette for samhandling med lokalt arbeids- og samfunnsliv og bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer bærekraftig ressursforvalting

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på Kunst og håndverk 1

Undervisnings- og læringsformer

 •  Forelesing
 • Praktisk arbeid, individuelt og i grupper
 • Muntlige og skriftlige oppgaver
 • Ekskursjoner (studentene må dekke egne kostnader ca 5000 kr.)

Arbeidskrav

 • En skriftlig oppgave
 • To muntlige fremføringer
 • Innbetaling av materialpenger 600 kr
 • Godkjent deltakelse i undervisning. Dette konkretiseres i semesterplan

Vurderingsform

Prosjekt (eksamensutstilling) (50 %), Oppgave (FOU) (30 %) og mappe (20 %)

Eksamen vurderes som ikke levert dersom en eller flere element, spesifisert som eksamensoppgaver i semesterplanen, mangler helt eller delvis.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU2-KH415 (1) - Kunst og Håndverk 2b, 5-10. - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KH315 (1) - Kunst og Håndverk 2a, 5-10. - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KHÅ315 (1) - Kunst og Håndverk 2b 5-10 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KHÅ215 (1) - Kunst og Håndverk 2 5-10 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-KHÅ230 (1) - Kunst og Håndverk 2 5-10 - Reduksjon: 30 studiepoeng
 • LU1-KHÅ230 (1) - Kunst og Håndverk 2 1-7 - Reduksjon: 30 studiepoeng