ØKB2123 Foretaksstrategi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studenten blir introdusert til strategifaget, basert på en inngående forståelse om hva strategi betyr i forbindelse med foretaksstrategi. Videre vil studentene lære om ulike nøkkelverktøy for ledelsesanalyser og bruksområder for disse i det virkelige livet gjennom casestudier. Deretter vil foretaksstrategi bli vurdert fra et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv, inkludert betraktninger knyttet til innovasjon og strategisk konkurransekraft.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har en bred kunnskap om kjernetemaer innenfor foretaksstrategi og -ledelse, tilhørende prosesser og underbyggende teorier.
 • forstår bruken av strategiske analyseverktøy i forbindelse med casestudiene og i praktiske  eksempler.
 • utvikler en kritisk forståelse av strategier i forbindelse med foretaksledelse, med det formålet å forbedre den strategiske beslutningsprosessen.
 • har evnen til å utforme ledelsesrapporter basert på det ovenstående.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan vurdere foreliggende informasjon på en kritisk måte basert på informasjonen presentert på kurset.
 • kan anvende strategiske analysemetoder  og tolke resultatene av slike analyser.
 • kan presenterer resultatet av hans/hennes arbeid på en konsis måte til et større publikum.
 • Kan se relasjonen mellom  lokale, regionale,  nasjonale og internasjonale strategiske tema .

Kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i relevante tema og i utfordringer knyttet til foretaksstrategi.
 • kan anvende relevante teoretiske rammeverk i casestudiene og viser en dyp forståelse av resultatene.
 • kan planlegge og utføre relevante prosjektarbeider, innen for en tidsramme, i forbindelse med et gruppeprosjekt.
 • kan presentere og sette relevant informasjon, teori og utfordringer i sammenheng innenfor feltet  foretaksstrategi  (muntlig og skriftlig)
 • kan diskutere relevant informasjon og relevante tema med likestilte som en del av kurset
 • kan knytte innovasjonsideer til foretaksstrategi,  -ledelse og forretningssuksess.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på bestått emnene BØA112 Organisasjonsteori, BØA116 Markedsføring og BØA113 Innføring i bedriftsøkonomi med regnskap.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og seminar 

Arbeidskrav

Muntlige presentasjoner i gruppe

Vurderingsform

Prosjektoppgave i gruppe, 60%

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer, 40%

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjektoppgave -  Alle skriftlige og trykte hjelpemidler tillatt

Skriftlig eksamen - Ordbok

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAO016 (1) - Strategi og virksomhetsutvikling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-1005 (1) - Strategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2018 (1) - Foretaksstrategi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA079 (1) - Strategi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2106 (5) - Foretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB018 (1) - Foretaksstrategi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2106 (1) - Foretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2109 (1) - Foretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2119 (1) - Foretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng