ØSS113 Makroøkonomi II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Kurset bygger på ØSO002 Makroøkonomi I og lærestoffet herfra er en integrert del av kurset. Kurset tar sikte på å gjøre rede for en del teorier som det ikke var plass til i ØSO002. Videre vil kurset legge vekt på å få frem aktuelle emner og avspeile de aktuelle makroøkonomiske nyhetene. Dermed kan kurset bli noe ulikt fra år til år.

Sentrale temaer er:

Ulike økonomiske modeller som gir perspektiver på makroøkonomiske hendelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kurset tar mål om at studenten skal

 • Kjenne alternative teorier som ikke ble behandlet i ØSO002 så som.
  • Stabiliseringspolitikk og pengepolitisk regel.
  • IS-PC-MP modell
  • Valutaunion
  • Finanskriser og bobleteori
  • Økonomisk politikk i et spill mellom velgere og politikere
  • Økonomisk politikk i et spill mellom rasjonelle aktører og politikkere, (tidsinkonsistens, "Inflasjon bias").
  • Problemer knyttet til stabilisering av statsgjeld
  • "Real Business Cycle"-modeller
  • Norge som en oljeavhengig økonomi.
  • Norsk økonomisk politikk

Ferdigheter

Studentene skal ved endt kurs kunne

 • Tolke og forstå økonomiske nyheter og hendelser.
 • Redegjøre for alternative måter å se ting på.
 • Redegjøre for økonomiske forklaringsmodeller og deres gyldighet (forutsetninger).
 • Det vil bli vektlagt økt grad av formell presentasjon.

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller
 • Beherske grunnleggende begreper og analyse
 • Reflektere kritisk over økonomiske hendelser

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 • ØSO001 Mikroøkonomi I
 • ØSO002 Makroøkonomi I
 • ØMO001 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, presentasjon og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 3 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene skal leveres individuelt med mindre annet er opplyst.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt digitalt. Tid og sted for eksamen blir annonsert på Studentweb. Karakterskala A-F, hvor F er ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ØSS102 (1) - Makroøkonomi II - Reduksjon: 5 studiepoeng