Hopp til innhald

MGBKR550 KRLE 3, emne 4 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten styrke sin FoU-kompetanse og lære å utføre et selvstendig forskningsarbeid innenfor KRLE-fagets rammer som lærerutdanningsfag og undervisningsfag i grunnskolen. Masteroppgaven skal være et selvstendig, forskningsbasert skriftlig arbeid, der studenten formulerer og besvarer en selvvalgt problemstilling. Arbeidet med oppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert med relevans for læreryrket, og oppgavens tema skal være KRLE-faglig. Problemstillingen må ha relevans for KRLE-faget som undervisningsfag i grunnskolen på 1.-7. klassetrinn. Den kan omhandle mer avgrensede faglige og didaktiske spørsmål innenfor en av KRLE-fagets områder som kristendomskunnskap/teologi, religionsvitenskap, etikk/filosofi eller livssyn, eller fokusere på fagdidaktiske spørsmål av mer generell karakter. Metodisk kan oppgaven være et teoretisk og tekstbasert arbeid eller et empirisk arbeid. I det innleverte arbeidet skal kandidaten kunne redegjøre for valg av tema og problemstilling, oppgavens praksisretting og profesjonsorientering, forskningsfelt og faglige bakgrunn, forskningsdesign, forskningsetiske aspekter ved arbeidet, samt funnene eller resultatene av arbeidet. I arbeidet med oppgaven skal kandidaten følge de generelle retningslinjer for arbeid med masteroppgave i lærerutdanningen ved HVL.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • avansert kunnskap om forskningsfeltet og den faglige bakgrunn for oppgavens tema
 • inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske, metodiske og forskningsetiske aspekter ved eget og andres forskningsarbeid
 • inngående kunnskap om det valgte temaets profesjons- og praksisrelevans og de fagdidaktiske implikasjonene av eget arbeid

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette seg inn i et avgrenset forskningsfelt og identifisere et kunnskapsbehov
 • utforme og besvare en selvvalgt problemstilling i et KRLE-relatert forskningsarbeid
 • utarbeide og begrunne et egnet forskningsdesign og gjennomføre et selvstendig og metodisk forskningsarbeid i samsvar med planen
 • analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og/eller internasjonal teoretisk og empirisk forskning om religionsfaget i skolen og relatere denne kunnskapen til profesjonsutøvelsen
 • formidle egen og andres forskning på sakssvarende og etterrettelig vis

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og rapportere et KRLE-faglig forsknings- og utviklingsarbeid
 • bidra til fremtidig fagutvikling og forskning innenfor KRLE-fagets rammer

Krav til forkunnskaper

Bestått FoU-oppgave.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal arbeide selvstendig under veiledning av faglærer. Tema for masteroppgaven skal godkjennes av emneansvarlig i samarbeid med veileder. Til grunn for godkjenningen skal det foreligge en prosjektskisse fra studenten som redegjør for prosjektets tema og problemstilling, samt forskningsdesign (vitenskapsteoretisk posisjonering og valg av teori og metode). Ved oppstart inngås en veiledningskontrakt mellom student og veileder. Veiledning gis etter fastsatte rammer ut fra de ressurser som er tildelt. Studenten skal delta obligatoriske arbeidsseminar med presentasjon av eget forskningsprosjekt. Masteroppgaven i KRLE skal være et individuelt arbeid som utføres i samsvar med de generelle retningslinjene for masteroppgave i grunnskolelærer-utdanningene ved HVL. Studenter som deltar i godkjente forskningsprorgam kan søke om å skrive sammen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studentene skal få levere masteroppgaven:

 • innlevering av prosjektskisse
 • deltagelse i individuell veiledning
 • obligatoriske oppgaveseminar med fremlegg og respons

Utdypende retningslinjer vil foreligge ved studiestart.

En av de obligatoriske læringsaktivitetene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Omfang og vurderingskriterier vil bli gitt i egne retningslinjer for masteroppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom masteroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny masteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler