Hopp til innhald

MGBMH503 Mat og helse 3, emne 3 - Skolen som matlandskap

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7 og 5-10. Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant både for opplæringen i mat- og helsefaget og i skolens rolle og ansvar på mat- og måltidsområdet.

Emnet fokuserer på de kontekstene der barn spiser og lærer om mat og møter ulike normer, forestillinger og meninger knyttet til mat.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har god kunnskap om forskning om skolens matlandskap
 • har inngående kunnskap om betydningen av mat og måltider i et skole- og livsløpsperspektiv
 • har inngående kunnskap om strategier for implementering av tiltak relevant for mat og måltider i skolen
 • har inngående kunnskap om mekanismer som ligger til grunn for matvalg

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere mat og måltider i et institusjonsperspektiv
 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap til utforskning av nye problemområder og bidra til å utvikle faget
 • kan planlegge tiltak for helsefremmende matlandskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen i skolen og i samfunnet
 • kan problematisere og diskutere hvordan skolens matlandskap kan bidra til sosial utjevning i helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • MGBMH101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse
 • MGBMH201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen
 • MGBMH301 Mat og helse 2, emne 1 - Matkultur, forbruk og miljø
 • MGBMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium, praksis i skolen og diskusjon av tekster i seminar. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal gjennomføre en undersøkelse innenfor skolens matlandskap som er relevant for skolefaget eller for måltid i skolen, og skrive en oppgave basert på undersøkelsen. Oppgaven skal være på 3500-4000 ord.

Utfyllende retningslinjer for den obligatoriske læringsaktiviteten vil bli delt ut ved semesterstart.

Læringsaktiviteten er obligatorisk og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å gå opp til eksamen må studenten ha godkjent læringsaktivitet.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager:

1) Prosjektskisse for masterprosjektet. Prosjektskissen skal være på inntil 6 sider. Nærmere retningslinjer vil bli gitt ved semesterstart. Vekting: 1/3 av endelig karakter.

2) Fagtekst/kronikk over selvvalgt problemstilling innenfor et oppgitt tema. Vekting: 2/3 av endelig karakter. Besvarelsen skal være på inntil 3000 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler