Hopp til innhald

MGBMH550 Mat og helse 3, emne 4 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen som omhandler masteroppgaven. Emnet er felles for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10. Emnet skal gi opplæring i profesjonsrettet og praksisorientert forskning i et begrenset fagområde, og skal resultere i en skriftlig masteroppgave.

Emnet skal gi opplæring innenfor et begrenset fagområde knyttet til skolens virksomhet. Masteroppgaven skal vise selvstendighet, evne til analyse og til vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven kan være empirisk eller teoretisk forankret og skal være tilknyttet forskningsgruppen «Mat og måltider i skole og barnehage». Studenten kan også bruke innsamlet data fra forskningsgruppen sine forskingsprosjekt i masteroppgaven. Tema for og tilnærming til forskningsarbeidet skal skje i samråd med veileder.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert innsikt i forskningslitteratur og publiseringskanaler som er relevant for mat og helse og mat og måltider i skolen
 • har spesialisert innsikt i det avgrensede fagområdet som er valgt i masteroppgaven
 • har inngående kunnskap om relevant teori, metode og etiske betraktninger for masteroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende forskning på fagområdet og anvende denne kunnskapen til utforsking av nye problemområder
 • kan avgrense og formulere problemstillinger med relevans for fagområdet
 • kan bruke relevant teori og metode knyttet til arbeidet med eget masterarbeid og reflektere kritisk over egne valg
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig og avgrenset profesjonsrettet forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan tolke og reflektere over innsamlede data i lys av eksisterende kunnskaper på området
 • kan resonnere selvstendig over eget forskningsarbeid og fremstille dette muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan plassere eget forskningstema innenfor en større forskningstradisjon
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogiske nytenking i skolen
 • kan på avansert måte formidle og kommunisere forsknings- og utviklingsarbeid på en forståelig måte og knytte det til profesjonsutøvelse

Krav til forkunnskaper

Bestått FoU-oppgave.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet innebærer selvstendig eller parvis arbeid med masteroppgaven. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Veiledningen innebærer kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.

Det oppnevnes veileder for hver masteroppgave. I starten av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder og student der begges plikter og rettigheter er nærmere definert, herunder omfanget av veiledningen. Veiledning blir gitt individuelt, i gruppe og på samlinger knyttet til masteroppgaven. Det forventes at studentene deltar aktivt på seminar både med fremlegging av egne prosjekt og med tilbakemeldinger på andres prosjekter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten skal få levere masteroppgaven:

 • minst tre individuelle faglige veiledninger i arbeidet med masteroppgaven
 • levere eget utkast og gi tilbakemelding på en del av masteroppgaven til en medstudent tre ganger
 • deltakelse på tre seminar med 15 min fremlegg av masteroppgaven

Obligatoriske læringsaktiviteter må være utført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke består en obligatorisk læringsaktivitet får ett nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer.

Vurderingsform

Masteroppgave som skrives individuelt eller i par. Ved skriving i par vil størrelsen på oppgaven bli større.

Retningslinjer for masteroppgaven gir ytterligere informasjon om formelle krav til oppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom masteroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny masteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler