Hopp til innhald

MGBMU550 Musikk 3, emne 4 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I masterarbeidet skal studenten utarbeide og undersøke et problemområde som skal knyttes til teoretiske, metodologiske og musikkpedagogiske perspektiver, relevant for en grunnskolekontekst.

Studenten skal i samarbeid med veileder utvikle og gjennomføre et systematisk og selvstendig musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Dette arbeidet skal framstilles som et helhetlig arbeid, enten i ren skriftlig form eller sammensatt av både skriftlige og andre deler (for eksempel dokumentasjon av skapende utviklingsarbeid i ulike format og medier) som samlet utgjør et hele. Dersom masteroppgaven er sammensatt av flere former, kan alternative former erstatte opp til 30% av den skriftlige formen. Masterarbeidet kan være del av et større forskningsprosjekt ved institusjonen.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om teori og metode for musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid i en grunnskolekontekst
 • har inngående innsikt i forsknings- og yrkesetiske spørsmål og retningslinjer
 • viser inngående oversikt over det musikkpedagogiske fagfeltet, og spesiell innsikt i valgte grunnskolerelaterte musikkpedagogiske problemområder for masteroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere kritisk over eget musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan formulere, drøfte og utvikle presise forskningsspørsmål
 • kan skaffe seg og opprettholde tilgang til det praktiske forskningsfeltet på en etisk forsvarlig måte
 • kan orientere seg i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur og bruke denne litteraturen i masterarbeidet på en grundig og etterrettelig måte

Generell kompetanse

Studenten

 • viser analytisk og kritisk tenkning i vurdering, valg, planlegging og gjennomføring av eget masterprosjekt
 • anvender faglige kunnskaper på en reflektert og forskningsetisk måte
 • gir et selvstendig bidrag til det musikkpedagogiske fagfeltet i grunnskolen
 • reflekterer over samfunnsmessige, skolerelaterte og profesjonsorienterte implikasjoner av eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • setter eget arbeid inn i en vitenskapsteoretisk kontekst

Krav til forkunnskaper

Bestått FoU-oppgave.

Godkjent prosjektplan for masteroppgave fra MGBMU503.

Anbefalte forkunnskaper

MGBMU501 Musikk 3, emne 1 - Vitenskapsteori, metode og akademisk skriving/lesing

MGBMU502 Musikk 3, emne 2 - Kunstnerisk utviklingsarbeid

MGBMU503 Musikk 3, emne 3 - Musikkpedagogisk grunnlagstenking og tradisjoner

Undervisnings- og læringsformer

Selvstudium, arbeid i par/grupper, individuell og gruppeveiledning, formidling og aktiv deltakelse på fellessamlinger/seminar.

Mulighet for deltagelse på lokale, nasjonale og internasjonale seminar og konferanser. Mulighet for å legge fram og drøfte eget masterprosjekt f. eks. i forskergrupper ved FLKI, på masterkurs i Nordisk nettverk for musikkpedagogikk eller samlinger i regi av Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent deltakelse på obligatoriske seminar: Studentene skal delta aktivt på fellessamlingene både med formidling av eget prosjekt, og med kommentarer til andres prosjekter.
 • Inngåelse av veiledningskontrakt og gjennomføring av denne (gjelder også samskriving der det er aktuelt).

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Masteroppgaven leveres i form av en monografi som skrives på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Der skapende utviklingsarbeid inngår som del av masteroppgaven, blir den skriftlige delen redusert etter skjønn med inntil 30%.

For en samlet oversikt over formalia, se egne retningslinjer for masteroppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begrunnelse for karakter skal følge med ved sensurtidspunktet.

Dersom masteroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling én gang. Etter dette må det skrives helt ny masteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler