Hopp til innhald

MGBPE301 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 3 - Den profesjonelle lærar

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Gjennom dette emnet skal studentane skaffa seg kunnskap om lærarrolla si betydning for eleven i eit historisk og samfunnsmessig perspektiv. Dette inneberer kunnskap om skulen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid som grunnlag for lærarar sitt samarbeid med kollega, føresette og andre samarbeidspartnarar. Studentane skal vidareutvikle didaktisk kompetanse med vekt på byrjaropplæring og i nært samarbeid med praksis.

Emnet er det tredje av fire emner som til saman utgjer 60 studiepoeng i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet har som mål å styrke studenten sine kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetanse om læraren sin profesjonelle rolle og identitet sett i eit organisasjonsperspektiv.

Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Profesjonell utvikling
 • Skulen som organisasjon og skuleutvikling
 • Heim-skule samarbeid og skulen sine samarbeidspartnarar
 • Skulen i lokalsamfunnet
 • Læreplan, didaktikk og kritisk analyse
 • Skulehistorie

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngående læreplanforståing og kan drøfte utfordringar i realiseringa av gjeldande læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • har inngåande kunnskap om profesjonfellesskapet si betydning for elevane sine læringsprosessar med vekt på byrjaropplæring
 • har inngåande kunnskapar om skulen sine samarbeidspartnarar og korleis desse sikrar born god oppvekst
 • har inngåande kunnskapar om skulen som lærande organisasjon og skuleutvikling
 • har kunnskapar om samhandling mellom skule og lokalsamfunn
 • har kunnskapar om forskningsbaserte utviklings- og endringsprosessar i skulen og vurdering av desse.
 • har inngåande kunnskapar om skulehistorie

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytta forskingsbasert kunnskap til å analysere og og setje i verk tiltak for å fremje eit godt læringsmiljø
 • kan planlegge og delta i forskingsbaserte utviklings- og endringsprosessar i skulen og kritisk vurdere desse i etterkant
 • kan kritisk analysere læreplanar og styringsdokument

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebattar om utdanningspolitikk
 • kan bruke forskingsbasert kunnskap til å styrke skulen sin utvikling
 • kan forstå nasjonal utdanningspolitikk også i ein global kontekst

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MGBPE201

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer i undervisninga, som seminar, forelesingar, øvingar, både individuelt og i grupper, praksisforteljingar og andre munnlege og skriftlege oppgåver. Det er ein føresetnad at studentane deltek aktivt i undervisninga og at dei arbeider med lærestoffet på eiga hand. Refleksjon over teori og praksis er sentralt i utviklinga av ein profesjonell yrkeskompetanse.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvingar og arbeid i grupper. Fråværsgrense er 20%
 • 1 skriftleg obligatorisk læringsaktivitet
 • 1 munnleg/praktisk obligatorisk læringsaktivitet

Ein av dei obligatoriske læringsaktivitetane i emnet skal knytast til Profesjonsfagleg digital kompetanse (PfDK) i skoleutvikling og leiing.

Vurdering av obligatorisk læringsaktivitet er satt til godkjent/ikkje godkjent.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må vere godkjent av faglærar før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom ein obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikkje godkjent, skal det bli gitt skriftleg tilbakemelding om dette. Studentar som ikkje får godkjent ein eller fleire læringsaktivitetar får tilbod om å rette opp feil og manglar (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærar. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldande semester og innan gitte fristar, men seinast tre veker før eksamensperioden byrjar.

Nærare retningslinjer for dei obligatoriske læringsaktivitetane gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Karakterskala A-F, der F tilsvarar ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt. For meir informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) sjå Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Meir om hjelpemiddel