Hopp til innhald

MGBPRO401 Profesjonsemne 4

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Profesjonsundervisningen i GLU 1-7 består av ett emne som skal dekke ulike fagovergripende tema pr. studieår. Denne emneplanen gjelder for profesjonsundervisningen i 4. studieår.

Fagovergripende tema 4. studieår:

1. Psykososialt læringsmiljø

Utdanningen skal sikre at studenten får den ferdigheten, kunnskapen og kompetansen som en lærer må ha for å skape et trygt psykososialt læringsmiljø og forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Utdanningen må gi studenten kunnskap og kompetanse til å møte ulike likestillingsutfordringer i skolen. Studenten skal kunne utøve et normkritisk perspektiv og ha øye for elevene sin psykiske helse og psykososiale risikofaktorer i skolehverdagen. På bakgrunn av faglige vurderinger skal studenten raskt kunne sette i verk nødvendige tiltak og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

 • Å skape et godt psykososialt skolemiljø handler om å realisere elevenes menneskerettigheter (NOU2015:2).
 • §9A-2 slår fast at alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Læringsmiljø kan oppfattes som de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevene sin helse, trivsel og læring (Meld. St. 28 (2015-2016), s. 14).

2. Vold og overgrep

Utdanningen skal sikre at studenten har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, inkludert kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn. Studenten skal kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep og kjenne til hvordan nødvendige tiltak skal settes i verk. Tema skal også koples til praksis. Studenter bør ha kunnskap om omfanget av vold og seksuelle overgrep i samfunnet, og de særskilte prosedyrene knyttet til varsling i saker der barn er utsett for vold og/eller overgrep.

3. Skole-hjem samarbeid

Utdanningen skal sikre at studenten får den ferdighet, kunnskap og kompetanse som en lærer må ha for å initiere og ta godt vare på samarbeidet med mangfoldet av foreldre i skolen. Studentene skal ha kunnskap og kompetanse på hvilke plikter og føringer som til enhver tid ligger til grunn for samarbeidet, hvilke arenaer samarbeidet utøves på og hvilken verdi samarbeidet har for elevenes faglige og sosiale utvikling. Utdanningen skal gi studentene kunnskap om foreldremangfoldet i utvidet forstand, og ferdigheter til å møte foreldre som gruppe og enkeltindivider, både i planlagte og uforutsette situasjoner. Studentene skal bli kjent med- og kunne benytte ulike typer verktøy og metodikk for utvikling av egen profesjon, og være bevisst behovet for kontinuerlig utvikling av egen menneskemøtekompetanse.

Anbefalt litteratur: Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene Eilifsen, Margareth (red.); Risøy, Bodil Kjesbo (red.) Universitetsforlaget, 2021, Totalt omfang: 200 s.

Læringsutbytte

1. Psykososialt læringsmiljø

Kunnskaper  

Studenten 

 • har kunnskap om barn og unges læring i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster og om hvordan kunnskapen kan brukes for å skape et godt psykososialt læringsmiljø.
 • har kunnskap om risikofaktorer og beskyttende faktorer knyttet til det psykososiale miljøet, og kan vurdere skolen som faktor i elevens psykososiale læringsmiljø.  
 • har kunnskap om hvordan diskriminering og ekskludering kan arte seg på ulike nivå i samfunnet og i skolen.  

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til å utvikle inkluderende, trygge og helsefremmende læringsmiljø som tar vare på rettighetene til elevene.   
 • kan ta initiativ til og ivareta et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og med relevante aktører i og utenfor skolen. 

Generell kompetanse  

Studenten 

kan med utgangspunkt i forskingsbasert og profesjonsrettet kunnskap grunngi egne pedagogiske og etiske valg når det gjelder forebygging og utvikling av psykososiale miljø i skolen. 

2. Vold og overgrep

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike former for seksuelle overgrep og konsekvensene overgrep kan ha for barnet
 • kjenner til ulike former for seksuelle overgrep knyttet til unges nettbruk
 • har kunnskap om hvordan overgrep kan avdekkes, og kjenner til plikter og prosedyrer knyttet til varsling og oppfølging.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bevisstgjøre og samtale med barn om vold og seksuelle overgrep, og ta opp tema i undervisningen.
 • kunne håndtere varsel om vold og seksuelle overgrep i tråd med retningslinjer og prosedyrer, og samarbeide om tiltak med aktuelle aktører med relevant kompetanse.

Generell kompetanse

Studenten

 • har et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for vold og overgrep, kunne håndtere varsel i tråd med lovverket, og bidra til åpenhet om temaet i undervisninga.

3. Skole-hjem samarbeid

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap og kompetanse om hvilke plikter og føringer som ligger til grunn for samarbeidet
 • har kunnskap om hvilke arenaer samarbeidet utøves på, med særlig vekt på det individuelle, fortløpende samarbeidet
 • har kunnskap om foreldremangfoldet i utvidet forstand
 • har kunnskap om muligheter og utfordringer i samarbeidet, og hvilken verdi samarbeidet har for elevenes faglige og sosiale utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan møte foreldre som gruppe og enkeltindivider, både i planlagte og uforutsette situasjoner
 • kan gjøre bruk av verktøy og metodikk for kollegialt samarbeid og utvikling av egen praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst på hvordan holdninger og verdier kan påvirke samarbeidet med foreldrene
 • er bevisst på sammenhengen mellom personlige egenskaper og profesjonsutøvelse
 • er bevisst på behovet for kontinuerlig utvikling av egen menneskemøtekompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPØ101, MGBPØ201 og MGBPØ301

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i klasser, større grupper, digitalt og på ulike læringsarenaer. Aktiv studentdeltakelse er forventet og undervisningen vektlegger studentaktive læringsformer.

Variasjon mellom introduksjoner, arbeid i grupper, utforming av tekst/podkast/film, digitale og fysiske rammer.

Obligatorisk læringsaktivitet

I profesjonsøktene blir det lagt opp til læringsformer som krever aktiv studentdeltakelse. Det er derfor obligatorisk å delta på profesjonsøktene.

Det skal være progresjon i arbeidsformene fra å bidra til at studenten har, kan gjøre rede for og bruke kunnskap til at studenten kan vise kritisk refleksjon, analyse, metakognitiv kompetanse og selvstendighet. Dette krever at studentene deltar aktivt i undervisningen. Studenten får trening i å stille kritiske spørsmål, søke fagkunnskap, kunne kritisk vurdere, gjøre seg nytte av og videreformidle kunnskap både muntlig og skriftlig. Studenten får erfaring med varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter som integrerer fag, fagdidaktikk og praksis.​

For å få bestått emnet kreves det minimum 80% oppmøte på profesjonsøktene gjennom studieåret.

Vurderingsform

Oppgave, gruppe eller individuell.

Oppgaven skal være basert på de temaene som studieårets profesjonsøkter omhandler.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang.

Etter dette må det leveres helt ny oppgave.

Det er ikke mulig å levere forbedret versjon av gruppeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler