Hopp til innhald

MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 • Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen 1
 • Naturfag 1, emne 2 - Fysikk og kjemi for grunnskolen

Gjennom Naturfag 1 møter studentene sentrale naturfaglige og naturfagdidaktiske tema som er relevante for undervisning i naturfag i grunnskolen på 5. -10. trinn.

Emnet har hovedfokus på den levende naturen og på sentrale didaktiske perspektiver relatert til naturfagundervisning på 5.-10. trinn i grunnskolen. Økologi, biologisk mangfold og humanbiologi er overordnede faglige tema. I naturfagdidaktikk er det sentrale fokuset utforskende arbeidsmåter gjennom praktisk arbeid og dialog.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter som grunnlag for kritisk tenking og utforskende arbeidsmetoder
 • har grunnleggende kunnskap i cellebiologi
 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • har kunnskap om økologi og kan greie ut om samspill mellom ulike faktorer i økosystemer
 • har kunnskap om menneskekroppens organsystemer og hvordan disse henger sammen
 • har kunnskap om og kan drøfte sammenhenger mellom livsstil og folkehelse
 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan man kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av elevers naturfaglige språk
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for elevers læring gjennom utforskende læringsaktiviteter som for eksempel praktisk arbeid og dialog

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for og gjennomføre varierte læringsaktiviteter inne og ute med bruk av relevant utstyr
 • kan legge til rette for å utvikle elevers sansing, undring og naturglede
 • kan legge til rette for utvikling av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter i naturfag

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og rolle i tverrfaglig tema som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for 5.-10.trinn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha hatt naturfag (biologi og evt. andre relevante fag) fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid er en obligatorisk del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dette. Feltarbeid og ekskursjon kan innebære overnatting. Studentene må være forberedt på å betale en egenandel på inntil 2000 kr som blir oppgitt ved semesterstart. Denne vil være ulik på de ulike studiestedene. Det blir lagt til rette for kompensatoriske aktiviteter dersom man ikke kan delta.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentene ha obligatoriske læringsaktiviteter som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske læringsaktivitetene skal innbefatte:

 • Minst 3 læringsaktiviteter med utgangspunkt i deltagelse på feltarbeid og annet praktisk arbeid, som for eksempel journalføring eller digitale produkter.
 • Artsprøve
 • Arbeid knyttet til praksis
 • Deltakelse på ekskursjoner og feltarbeid

Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene ved semesterstart. De som ikke kan delta på ekskursjoner og feltarbeid, må utføre alternative oppgaver. De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjepemidler.

Mer om hjelpemidler