Hopp til innhald

ING2054 Statikk og fasthetslære

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kraftpåvirkning av konstruksjoner, enklere og mer komplekse, med vekt på 2-dimensjonale. Resulterende skjærkrefter og bøyemoment. Statisk ubestemte konstruksjoner. Alle vesentlige element innen fasthetslæren som spenning og deformasjon. Videre dimensjoneringskriterier, elastiske materialer, torsjon, spenninger i og deformasjon av bjelker, elementærbjelkemetoden, trykkbelastede staver og knekking.

Læringsutbytte

- Kunnskap:

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om prinsippene i statikk og fasthetslære
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om hvordan kraftpåkjenninger medfører spenninger og deformasjoner i de vanligste konstruksjonselementer.
 • Studenten har kunnskap om hvordan spenninger og deformasjoner blir kontrollert mot h.h.v. materialstyrke og funksjonalitet i en dimensjoneringsprosess.

 

- Ferdigheter

 • Studenten kan anvende kunnskaper i matematikk og fysikk til å formulere, spesifisere og løse statikk og fasthetslæreproblem på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • Studenten kan beregne ytre lagerreaksjoner i statisk bestemte samt enkle statisk ubestemte konstruksjoner. Han/hun kan beregne indre belastninger i form av normalkraft, skjærkraft og bøyemoment, og kandidaten kan videre tegne, forstå og lese diagrammene for normalkraft, skjærkraft og bøyemoment.
 • Studenten kan beregne spenningsfordeling og deformasjon i fagverk, bjelker, akslinger, rammer og andre sammensatte konstruksjoner. Studenten kan videre foreta beregning av Euler knekklast i søyler med ulik opplagring.
 • Studenten kan vurdere løsninger og resultater på en kritisk måte.
 • Studenten kan videreformidle sentrale teorier og løsningsmetoder i faget.

 

- Generell kompetanse

 • Studenten har innsikt i og forståelse av metoder brukt til styrkeberegning av konstruksjonselementer og til valg av materialer.
 • Studenten har innsikt i fagets grunnleggende betydning for konstruksjon- og byggfag.
 • Studenten har lært å samarbeide i praktiske prosjekter.

Krav til forkunnskaper

 Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen 4 timer, teller 40% på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen 5 timer, teller 60% på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Del 1 blir gjennomført midt i semesteret. Del 2 blir gjennomført som en slutteksamen. Begge eksamenene må bestås for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir utdelt under eksamen.

Mer om hjelpemidler