Hopp til innhald

MAS104 Gassteknologi og termiske maskiner

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet består av to like store moduler.

Modul 1: Gassteknologi omhandler prosessering, strømningsberegninger og mengdemåling av naturgass og biogass, samt deres fysikalske og termodynamiske egenskaper, Dessuten beregning av energitekniske data for drivstoff til gassdrevet utstyr og om regelverk for gass- anvendelser.

Modul 2: Termiske maskiner omhandler forbrenningslære og varmekraftmaskinenes teoretiske og virkelige prosesser. Spesifikt omhandles stempelmotorer, gassturbiner og dampkjeler, deres oppbygging og virkemåte samt litt om avgasser og -rensing, anvendelsesområder, drift og vedlikehold.

 

Modul 1: Gass utvinning, separering og prosessering. Joule-Thomsen-effekten, strømning gjennom rør, gass komprimering og transport, naturgass som energikilde, om flytende gasser, biogasser, pyrolysegasser, gass anvendelser, den norske gassnormen.

Modul 2: Brennstoff og forbrenning generelt, damp- og stirlingmotorer, gassturbiner, stempelmotorer og deres oppbygging, termodynamiske prinsipper. Otto- og Dieselmotor forbrenning, utslipp, avgass måling, rensing og regelverk. Om motor hjelpesystemer, spillvarmeutnyttelse, grunnleggende om drift og vedlikehold av termiske maskiner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS104 Gassteknologi og termiske maskiner har studenten følgende kvalifikasjoner:

 • Forklare hvorfor rå-gass må prosesseres for å bli til salgbar naturgass, hva naturgass består av og hva LNG er.
 • Forklare hva biogass er og hvordan den oppstår.
 • Beskrive en metode for mengdemåling av gass gjennom en rørledning.
 • Forklare virkemåten for en stempelmotor og en gassturbin.
 • Beskrive noen avgassutslipp som forekommer fra en termisk maskin.
 • Forklare hva som menes med en varmebalanse og hva som beregnes ut fra den.

 • Beregne tetthet og brennverdi for en gass ut fra en gitt sammensetning og angitt metode.
 • Kapasitetsberegne en rørledning etter angitt metode.
 • Beregne brennstofforbruk ut fra avgitt effekt, virkningsgrad og brennverdi.
 • Beregne energistrømmer ut fra varmebalanse i %, brennstofforbruk og brennverdi.
 • Anvende oppgitt metode til å regne om et gitt avgassutslipp fra ppm til g/kWh.

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomgått 2. år ved ingeniørutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 skriftlige innleveringsoppgaver for hver modul og 3 av disse må være godkjent for å bestå modulen.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen. Består av en 3 timers skriftlig delprøve for hver modul. Hver delprøve teller 50%.

Faglærer leverer inn to delkarakterer. Karakter fra de to delene lagres slik at ved ny/utsatt eksamen kan man ta opp igjen deleksamenene enkeltvis.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Forelesningsnotater fra faglærer, kalkulator, tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler