Hopp til innhald

MAS137 Forbedringsledelse - Leanledelse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emne skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om Totalkvalitetsledelse, Forbedringsledelse /Leanledelse samt ledelse av kontinuerlig forbedringsarbeid.

 

Innhold

 • Konsepter, filosofi, Ledelse og Lederskap, begreper, metoder og teknikker for Kvalitets- og Lean ledelse.
 • QFD, kvalitetsforbedring (PDCA og A3 kommunikasjon) samt gjennomføring av forbedringsprosjekter.
 • Kundeverdi, Kanomodell, kvalitetsplanlegging og metoder og teknikker for kontinuerlig forbedring.
 • Deming`s System of Profound Knowledge.
 • Ferdighetstrening i observasjon, visualisering, coaching og teamledelse- Leanspill.
 • Ståstedsanalyse, Flyt, Verdistrømsanalyse og utvikling av Masterplan / Tiltaksplan.

Læringsutbytte

Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

 • De viktigste prinsippene for Total kvalitetsledelse (TKL), Lean Ledelse.
 • Kundeverdi- Identifisere, analysere og bestemme kundeverdi.
 • Målprosesser og fastsetting av KPI ier og forbedringsmål.
 • Etablering av en kultur for kontinuerlig forbedring.
 • Planlegging og gjennomføring av ståstedsanalyse og Lean-verdistrømanalyse.
 • Utvikling av strategi for gjennombruddsledelse- Masterplan A3.

Kandidatene skal etter endt program kunne:

 • beherske og redegjøre for grunnleggende metoder og teknikker for Kvalitets- og forbedringsledelse.
 • planlegge tiltak for økt produktivitet og læringshastighet i verdiskaping.
 • oppdatere sin kunnskap innenfor Total Kvalitetsledelse, Lean Ledelse og bidra til etablering og videreutvikling av kultur for kontinuerlig forbedring (KF).
 • både delta og lede "forbedringsprosjekter" samt å beherske ulike lederroller i virksomheter med forbedringskultur / Lean kultur.

Kandidaten skal ha fått innsikt i system for ledelse av virksomheter.

Krav til forkunnskaper

Gjennomført minst første året av ingeniørutdanning.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har begrenset antall plasser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende deler:

 • 1 innleveringsoppgave: (Øvelse og presentasjon i klassen)
 • 2 innleveringsoppgaver
 • 1 teoriprøve

1 innleveringsoppgave: (Øvelse og presentasjon i klassen) må være bestått for å få karakter i faget. Obligatorisk tilstedeværelse ved bedriftsbesøk, gruppearbeid, gjesteforelesninger, Lean spill (Lab øvelse), KF øvelser og presentasjon av innleveringer.

 

De to andre delene i læringsmappen vil bli brukt til mappevurdering.

Vurderingsform

Mappevurdering. Bokstavkarakter settes på grunnlag av følgende deler fra læringsmappe:

 • 2 innleveringsoppgaver
 • 1 teoriprøve

Karakter settes på basis av en helhetsvurdering av mappens innhold.