Hopp til innhald

MKS501 Vitenskapsteori og forskningsetikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Vitenskapsteorien skal gi studentene innsikt i ulike kunnskapstradisjoner og rasjonalitetsformer. Emnet tar opp sentrale begreper i helsevitenskap og sykepleiepraksis og belyser disse gjennom ulike perspektiver på kunnskap og evidens. Vitenskapsteorien fokuserer på kunnskapsteoretiske problemstillinger og forholdet mellom teori og empiri. Vitenskapelig kunnskap og metode problematiseres i forhold til sykepleiefagets verdier og sosiale mandat. Fordi sykepleiefaget i hovedsak er en praktisk disiplin, vektlegges også kunnskapsbegrepets praktiske dimensjon. Sentrale helsevitenskapelige temaområder dekker de idéhistoriske og kulturelle sammenhenger som ulike helsefaglige perspektiver har sitt utspring i.

Forskningsetikken skal gi studentene innsikt i verdiene som ligger til grunn for forskning på mennesker. Emnet tar opp overordnede etiske prinsipper og generelle retningslinjer og forskeren ansvar for å vurdere konsekvensene forskningen kan ha for den enkelte. Helseforskning der pasientopplysninger inngår, krever forhåndsgodkjenning fra en regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning (REK). For andre prosjekter er det ofte melde- eller konsesjonsplikt som må søkes hos Personvernombudet for forskning (NSD).

 • vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • sentrale begrep i helsefaglig vitenskapsteori
 • vitenskapsetiske prinsipper
 • etiske retningslinjer innen helsevitenskap

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
S
tudenten...

 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og rasjonalitetsformer
 • har inngående kunnskap om etiske prinsipper og praktiske retningslinjer

Ferdigheter:
Studenten...

 • analyserer kunnskapsteoretiske problemstillinger i relasjon til sykepleiepraksis
 • anvender lovverket om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring
 • anvender regelverket rundt formelle godkjenninger av prosjektsøknader

Generell kompetanse:
Studenten...

 • gjør avveininger om vitenskapsteoretiske spørsmål i egen forskning
 • ivaretar etiske hensyn og anvende regelverket som gjelder for egen forskning
 • gjør avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Krav til forkunnskaper

De forutgående emnene må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Individuell test i forhold til lover og retningslinjer for forskningsetikk.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell hjemmeoppgave relatert til en vitenskapsteoretisk og/eller etisk problemstilling gjerne knyttet til masteroppgaven. Inntil 3000 ord.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen
Ved ikke bestått resultat, må studenten levere en bearbeidet versjon av originalarbeidet til ny eksamen. Det gis en obligatorisk veiledning på oppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med fordypningsoppgaven.

Mer om hjelpemidler