Hopp til innhald

NAB2028 Lasteteknikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Begreper og teknikker for lasting og lossing av skip. Stabilitet, trim og krengning. Behandling av last. Relevant regelverk.

Læringsutbytte

 • Kandidaten skal gjennom kurset tilegne seg bred kunnskap omkring sentrale problemstillinger, prosesser, verktøy, og metoder innenfor lasteteknikk, stabilitet, trim, krengning og behandling av forskjellige typer last.
 • Kandidaten skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Kandidaten skal tilegne seg bred kunnskap om lasting, føring, og lossing av tørre og flytende laster i bulk, farlig last, forurensende last og kornlasting, og kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets historie, tradisjoner og egenart. Kandidaten forstår nødvendigheten og viktigheten av å kunne faget.

 

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og utføre omfattende beregninger innenfor de temaer som behandles i emnet og kan treffe begrunnede valg.
 • Kandidaten har forståelse for lastbehandling, herunder lasting, føring og lossing, av de forskjellige typer last som behandles i løpet av kurset.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og litteratur nødvendig for utøvelse av faget.
 • Kandidaten behersker relevante verktøy, teknikker og begrep innenfor fagfeltet.

 

 • Kandidaten skal ha teoretisk kompetanse innen lasteoperasjoner for ansvarlig offiser på operativt- og ledelsesnivå ihht STCW 78-konvensjonen med 2010 Manila Amendments, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • Kandidaten kan planlegge, og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor faget, alene eller som del av en gruppe, i tråd med retningslinjer og krav.
 • Kandidaten kan formidle sentrale problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig og kunne bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskaper

NAB1001 Fysikk

NAB1030 Grunnleggende matematikk

Anbefalte forkunnskaper

NAB2022 Skipsteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneverksted, innleveringsoppgave og simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få rett til å gå opp til eksamen må studenten passere følgende 2 krav:

1. Studenten må passere minst 1 avholdt passeringstest med bedømmelsen "Godkjent"/"Passed".

2. Studenten må levere 1 innleveringsoppgave som oppnår bedømmelsen "Godkjent"/"Passed". Oppgaven kan leveres som selvstendig arbeid eller som en gruppebesvarelse. Det er et krav for å få bedømmelse "Godkjent"/"Passed" at besvarelsen presenteres for klassen og at hver student er tilstede ved minst 80% av de andre studentenes/gruppenes presentasjoner.

Vurderingsform

Lasteteknikk Skriftlig eksamen

5 timer

100/100

Hjelpemidler ved eksamen

Høyskolens kalkulator (Texas TI 84)

Information booklet Loading Techniques

Mer om hjelpemidler