Hopp til innhald

OR6-1005 Strategi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Førelesingane fokuserer på følgjande tema:

 • Kva er føretaksstrategi?
 • Visjon, forretningsidé og mål
 • Verdiskaping
 • Konkurransefortrinn
 • Konkurranse og samarbeid
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • Val av strategi
 • Implementering av strategi

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

 • forstå korleis strategiar kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønsemd
 • føreta strategiske marknads- og ressursanalysar
 • generiske strategiar
 • strategiske prosessar og perspektiv, der leiingsperspektivet står sentralt
 • forstå kva teoriar strategiske verktøy byggjer på
 • samfunnsansvar og etikk
 • bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjere reflekterte analysar og val
 • gjennomføre ein strategisk analyse for ei føretakseining med fokus både på omgjevnader, marknadsfaktorar og verksemda sine interne ressursar

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og casearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt skriftleg arbeidskrav som skal løysast i grupper på inntil fire studentar.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

 

Bokstavkarakter

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-202 - Føretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-1002 - Leiing og strategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2123 - Føretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAO016 - Strategi og verksemdsutvikling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng