Hopp til innhald

SA596 Examen philosophicum

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Faget gir ei innføring i fire hovudemne: Språk og argumentasjon, humaniora og filosofiske vilkår for humanvitskapleg tolking, moralfilosofi, politisk filosofi.

Læringsutbytte

Etter fullført Examen philosophicum

¿ har studenten kunnskap om filosofiske emne med særleg relevans for humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. I tillegg har ho grunnleggjande kunnskap om språk- og argumentasjonslære.

¿ kan studenten gjere greie for relevante filosofiske omgrep og posisjonar i samband med humanvitskapleg tolking, og delta i fagleg informerte diskusjonar om normative samfunnsspørsmål.

¿ kan studenten bruke kunnskap om argumentasjonslære til å analysere fagtekst, og til å formulere og vurdere innlegg i offentleg debatt.

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplan

Undervisnings- og læringsformer

Sjølvstendig lesing av pensum, forelesingar, seminar og øvingsoppgåver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjend fleirvalstest i språk- og argumentasjonslære

To godkjende øvingsoppgåver

Vurderingsform

4 timar skriftleg skuleeksamen.