Hopp til innhald

ING1023 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Innføringsemnet består av 5 deler. De første fire delene er felles: Innføring i vitenskapsteori, innføring i bruk av tekstbehandling og regneark, kvalitetsbegrep og standardisering og prosjektarbeid (gruppearbeid). Den siste delen er en innføring i studieretningen; Maskin, Elektro Y-vei, Brann og HMS.

Faget skal gi samtlige studenter innsikt i vitenskapsteori, tekstbehandling og regneark, studieteknikk, prosjektarbeid, kvalitetsbegrep og standardisering. Emnet har et spesielt fokus på kommunikasjon. Hensikten er å utvikle studentenes evne til god muntlig og skriftlig kommunikasjon med fagfolk i ulike fagområder, ulike kulturer og på alle stillingsnivåer både på norsk og engelsk.

For KHMS- og Brannstudenter vil emnet ha et spesielt fokus på brann som fenomen og de samfunnsmessige konsekvensene av branner. En innføring i de mest vanlige former for aktiv og passiv brannbeskytelse, og betydning av ulykkesforebyggende arbeid og oppbyggingen av HMS systemer inngår i kurset.

Maskinstudenter vil gjøre seg kjent med utvalgte emner innen maskinteknikk som for eksempel: typiske utbyggingsløsninger for olje-/gassfelt, aktuelle fartøyer for offshore operasjoner, bruk av fjernstyrte undervannsfarkoster og dykkere, legging av rørledninger, dataassistert modellering av maskintekniske komponenter i 3-D. Disse emner eksemplifiseres og demonstreres gjennom bedriftsbesøk og demontering av maskintekniske objekter.

Hovedtemaer for Y-vei-studentene er informasjonsinnhenting og samarbeid, språket og kommunikasjonsprosessen, skriftlig framstilling med fokus på tekniske rapporter og forretningskorrespondanse med vekt på formaliteter, etikk, stilistikk og analyse av målgrupper.

Studentene skal blant annet arbeide i en prosjektgruppe, der de fokuserer på et utvalgt tema innen studieretningen. De skal skrive og presentere en prosjektrapport, delta i demonstrasjoner og utføre laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten:

 • kan gjøre greie for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • har kunnskap som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • er kjent med vitenskaplig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
 • kjenner de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.
 • kan forklare grunnleggende forståelse for utvalgte fagelementer, prioritert ut fra linjevalg. For Y-vei: kommunikasjonsprosessen, formverk, syntaks, grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler i engelsk og norsk.

 

 

- Ferdigheter:

Studenten:

 • kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne, som grunnlag for problemløsning.
 • er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning, i forbindelse med prosjektarbeid.
 • kan skille skriftlige fra muntlige uttrykksformer og bruke språket som verktøy til kommunikasjon.

 

- Kompetanse:

Studenten:

 • er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og -løsninger.
 • er kjent med hvordan han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.
 • er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, lab arbeid, prosjektarbeid, demonstrasjoner, bedriftsbesøk. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart.

Vurderingsform

Del 1: skriftlig eksamen, 3 timer, teller 60 % på endelig karakter.

Del 2: prosjekt, teller 40 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter: A - E / F (stryk). 

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Ordliste

Mer om hjelpemidler