Hopp til innhald

KJE106 Varmetransport og varmeoverføring

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet Varmetransport og varmeoverføring skal gi studentene gode kunnskaper om de viktigste enhetsoperasjonene med varmeoverføring mellom prosess-strømmer. Videre skal emnet gi studentene en grunnleggende innføring i ikke-stasjonær varmeoverføring, varmeoverføring ved koking og kondensasjon og varmeoverføring ved fri konveksjon.

Emnet skal også gi studentene en grunnleggende innføring i rensing av prosess-strømmer for fast stoff partikler ved filtrering.

Laboratorieøvinger knyttet til emnet skal gi studentene en praktisk forståelse av emnene.

En del av emnet er et prosjektarbeid hvor simuleringsverktøyet HYSYS brukes til beregninger av industrielle prosessanlegg. Gjennom arbeidet med prosjektoppgaven skal studentene få grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy til tekniske beregninger av større prosessanlegg.

Innhold

 • Varmetransport ved varmeledning og varmeoverføring.
 • Varmeoverføring ved faseendring og stråling.
 • Ikke-stasjonær varmeoverføring.
 • Varmeøkonomisering.
 • Enhetsoperasjoner med fast stoff, dvs blanding av fast stoff, maling og knusing, sikting og filtrering.
 • Prosjektoppgave med bruk av simuleringsprogrammet HYSYS.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE106 skal studenten kunne:

 • Ha grunnleggende kunnskaper om prinsipper for stasjonær varmeoverføring mellom prosess-strømmer i varmevekslere.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om varmeoverføring med kondensasjon og koking.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om separasjon av suspensjoner med fast stoff partikler med filtrering.
 • Ha grunnleggende kjennskap til virkemåte og struktur til dataprogram for prosess-simulering.

 • Strukturere og skrive rapport fra praktiske laboratorieforsøk.
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av simuleringsprogrammet HYSYS.
 • Strukturere og skrive rapporter fra prosjektarbeider.
 • Bruke arbeidstegninger av industrielle prosessanlegg (flytskjemaer og P&I-diagram).

 • Samarbeide i grupper med både praktisk og skriftlig arbeid.
 • Kjenne til utvalgte industrielle prosessanlegg
 • Anvende dataprogrammer for modellering og simulering av industrielle prosessanlegg, for eksempel dataprogrammet Aspen-Hysys.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets andre år.

Undervisnings- og læringsformer

Praktiske laboratorieøvinger, prosjektarbeid og forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å avlegge skriftlig delprøve skal 2 laboratorieøvinger med skriftlige rapporter og 3 regneøvinger være godkjente.

Godkjenning av skriftlige rapporter fra laboratorieøvingene er gyldig i de 6 påfølgende semestrene.

Godkjenning av regneøvinger er gyldig i det påfølgende semesteret.

Vurderingsform

Deleksamen, med en skriftlig skoleeksamen og en prosjektoppgave.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått kan den skriftlige delen tas på nytt ved ny/utsatt eksamen. Prosjektdelen kan leveres på ny ved ordinær eksamen.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Skriftlig eksamen teller 2/3 av sluttkarakter.

Prosjektoppgave teller 1/3 av sluttkarakter.

Tid og sted for skriftlig skoleeksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler