Hopp til innhald

KJE110 Vannkvalitet og renseteknologi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Målet med kurset er å gi studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen fagfeltet vannkvalitet og vannrensing. Kandidaten vil lære både teoretisk og praktisk hvordan vannkvaliteten kan forbedres i vannkilder for drikkevann og fiskeoppdrettsanlegg. Studenten vil lære om drift av vannsystemer og rensemetoder for avløpsvann ifrå industri, fiskeoppdrett og kommunalt avløp.

Studentene vil få kunnskap om hvordan forskjellige vannkvalitetsparametre henger sammen gjennom teori, praktiske øvelser i laboratoriet og gjennom matematiske beregninger. Studenten vil få kunnskap om del prosesser i vannbehandlingssystemer som nøytralisering, lufting, oksygenering, desinfeksjon og mekanisk, kjemisk og biologisk rensing samt få kunnskap om hvordan del komponentene kan settes sammen til et helhetlig funksjonelt system. Studentene vil få noe opplæring i avanserte metoder som filtrering, klorinering, ionebytting, kjemisk utfelling, karbon adsorbsjon, kjemisk oksidasjon, mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, elektrodialyse og gasstripping. Studentene vil også få noe opplæring i bruk av internasjonal litteratur.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE110 skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare prinsippene for forskjellige vannbehandlings- og rensemetoder
 • Beskrive og vurdere vannkvalitet for fisk og mennesker i forhold til regelverk
 • Beskrive driftsrutiner for vannsystemer (drikkevann, avløp, fiskeoppdrett)

Ferdigheter

 • Kunne utføre vannkvalitetsberegninger og vurderinger
 • Bestemme hvordan vannkvalitetsprosesser kan settes sammen i et funksjonelt system. Kunne delta i innovasjon av vannbehandlingssystemer

Generell kompetanse

 • Kunne kommunisere om emnet både blant spesialister og ikke spesialister
 • Kunne finne ny informasjon når det er nødvendig ved hjelp av litteratursøk
 • Samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi, ING103 Ingeniørfaglig innføringsemne og KJE103 Organisk kjemi.

Undervisnings- og læringsformer

 Den viktigste læringsmetoden er aktiv læring der læreren presenterer et emne og studentene fortsetter med beregninger, laboratoriearbeid og litteraturstudier. Studentene vil studere drift av vannsystemer innen drikkevann, avløpsrensing og oppdrett. De vil arbeide med praktiske måleprogrammer i Høgskolen sitt miljølaboratorium. Gjesteforelesere med høg kompetanse vil bli benyttet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende deler:

 • 2 laboratorieøvelser
 • 2 ekskursjoner
 • 2 oppgaver

Vurderingsform

Mappevurdering

Mappen baserer seg på de 2 oppgavene fra læringsmappen. Hver av oppgavene teller likt.

En av oppgavene er gruppe innlevering. Den andre oppgaven leveres individuelt.

Ved stryk på en oppgave kan den utbedres og leveres inn på nytt inntil 3 ganger per semester. En oppgave er gyldig 6 semestre.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler