Hopp til innhald

MAS100 Statikk og fasthetslære

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal få innsikt i og forståelse for grunnleggende lover og prinsipper i statikk og fasthetslære. Dette gir grunnlag for andre tekniske fag. Faget består av to moduler; Modul I Statikk og modul II fasthetslære. Disse er integrert i hverandre.

Modul I: Statikk

Kraften som fundamentalt prinsipp i mekanikken. Kraftsystemer, opplagringssystemer, likevekt for krefter og momenter. Statisk bestemte konstruksjoner i planet, fagverk, leddkonstruksjoner. Friksjon. Tyngdepunkt, flaters første og annet arealmoment. Kraft og momentdiagrammer.

Modul II: Fasthetslære

Hooke's lov. Spenninger på grunn av aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og vridning. Statisk ubestemte konstruksjoner. Bøyningsdeformasjoner. Knekking.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS100 Statikk og fasthetslære har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Identifisere og beregne krefter og momenter i enkle mekaniske konstruksjoner.
  • Identifisere og beregne spenninger som opptrer i konstruksjoner og
  • Se sammenhengen mellom eksterne krefter og momenter som igjen leder til spenninger i mekaniske konstruksjoner

Ferdigheter

  • Beskrive krefter som virker på konstruksjoner
  • Analysere spenningstilstand i enkle konstruksjoner
  • Dimensjonere enkle konstruksjoner
  • Anvende grunnleggende sammenhenger mellom fysikk og ingeniørstudier

 Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen skal 8 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i semesterets ordinære eksamen og de to påfølgende eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke alfanumerisk).

Mer om hjelpemidler