Hopp til innhald

MAS104 Gassteknologi og termiske maskiner

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet består av to like store moduler.

Modul 1: Gassteknologi, som omhandler prosessering av naturgass og produksjon av biogasser. Videre om strømningsberegninger og mengdemåling av gass, samt deres fysikalske og termodynamiske egenskaper, Dessuten beregning av energitekniske data for drivstoff til gassdrevet utstyr og om regelverk for gass- anvendelser.

Modul 2: Termiske maskiner, som omhandler forbrenningslære og varmekraftmaskinenes teoretiske og virkelige prosesser. Det gis en kort oversikt over stempelmotorer, gassturbiner og dampkjeler ang. oppbygging og virkemåte, samt om avgass-utslipp, -målinger og -rensing. Spesielt omhandles spillvarme-utnyttelse og kombinasjoner med andre maskintyper, hybridisering.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS104 Gassteknologi og termiske maskiner har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare hvorfor rå-gass må prosesseres for å bli til salgbar naturgass, hva naturgass består av og hva LNG er.
 • Forklare hva biogass er og hvordan den fremstilles.
 • Beskrive en metode for mengdemåling av gass gjennom en rørledning.
 • Forklare virkemåten for en stempelmotor og en gassturbin.
 • Beskrive noen avgassutslipp som forekommer fra en termisk maskin.
 • Forklare hva som menes med en varmebalanse er og hvordan spillvarmen fra en termisk maskin kan utnyttes.

Ferdigheter

 • Beregne tetthet og brennverdi for en gass ut fra en gitt sammensetning og angitt metode.
 • Kapasitetsberegne en rørledning etter angitt metode.
 • Beregne brennstofforbruk ut fra avgitt effekt, virkningsgrad og brennverdi.
 • Beregne energistrømmer ut fra varmebalanse i %, brennstofforbruk og brennverdi.
 • Anvende oppgitt metode til å regne om et gitt avgassutslipp fra ppm til g/kWh.

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomgått 2. år ved Ingeniørutdanningen. Basiskunnskap i Maskindeler, Fluidmekanikk og Termodynamikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, demonstrasjoner i lab, skriftlige innleveringer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

5 skriftlige innleveringsoppgaver for hver modul og 4 av disse må være godkjent for å bestå modulen.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.     

Vurderingsform

Deleksamen. Består av en 3 timers skriftlig delprøve for hver modul. Hver delprøve teller 50%.

Faglærer leverer inn to delkarakterer. Karakter fra de to delene lagres slik at ved ny/utsatt eksamen kan man ta opp igjen deleksamenene enkeltvis.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.   

Hjelpemidler ved eksamen

Disse hjelpemidlene er tillatt:

- forelesningsnotater fra Faglærer

- tekniske tabeller (alle typer)

- lommekalkulator av den typen som er godkjent ved HVL  

Mer om hjelpemidler